;
24.8.2012 13:00
Börsmeddelanden

Fingrid-koncernens delårsrapport 1.1.-30.6.2012

Ekonomiskt resultat

Koncernens omsättning i april–juni uppgick till 93 miljoner euro (91 miljoner euro under motsvarande period 2011). De övriga rörelseintäkterna uppgick till 0,7 miljoner euro (0,5 miljoner euro). Intäkterna från stamnätet uppgick till 46 miljoner euro (37 miljoner euro) och försäljningen av balanseringsel uppgick till 30 miljoner euro (38 miljoner euro). Koncernens rörelsevinst för april–juni uppgick till -5 miljoner euro (2 miljoner euro), vilket innefattar förändringar i elderivatvärdet på -1 miljoner euro (-2 miljoner euro). Resultatet enligt IFRS före skatter uppgick till -7 miljoner euro (-4 miljoner euro) under april–juni.

Koncernens omsättning i januari–juni uppgick till 262 miljoner euro (243 miljoner euro) och de övriga rörelseintäkterna uppgick till 1 miljon euro (1 miljoner euro). Koncernens rörelsevinst i januari–juni uppgick till 49 miljoner euro (44 miljoner euro), som innefattar förändringar i elderivatvärdet på -9 miljoner euro (-2 miljoner euro). Koncernens resultatet enligt IFRS före skatter uppgick till 43 miljoner euro (31 miljoner euro) under april–juni. Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 32 miljoner euro (23 miljoner euro) och koncernens totalresultat till 35 miljoner euro (6 miljoner euro). Bruttoinvesteringarna i januari–juni uppgick till 56,7 miljoner euro (110,3 miljoner euro). Koncernens rörelsekassaflöde med avdrag av investeringarna var 43 miljoner euro på plus (-43 miljoner euro). Vid utgången av rapportperioden var koncernens soliditetsgrad 26,2 procent (28,3 procent).

Intäkterna från stamnätet under januari–juni ökade till 145 miljoner euro (115 miljoner euro) till följd av tariffhöjningen på 30 procent i början av året. Elförbrukningen minskade med 2,4 procent jämfört med motsvarande period 2011. Försäljningen av balanseringsel minskade till 76 miljoner euro (87 miljoner euro) till följd av lägre elpriser. Transmissionsintäkterna minskade med 7 miljoner euro, vilket närmast orsakades av en minskad elexport från Finland till Sverige. Intäkterna från gränsöverföringen mellan Finland och Ryssland sjönk med 6 miljoner euro jämfört med motsvarande period föregående år på grund av en betydligt mindre importvolym av el än tidigare. Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Estland minskade betydligt på grund av minskade prisskillnadstimmar. Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Estland uppgick till 2 miljoner euro (8 miljoner euro).  Fingrids flaskhalsintäkter från förbindelsen mellan Finland och Sverige ökade betydligt till följd av marknadssituationen och fel i gränsförbindelserna. Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Sverige uppgick till 15 miljoner euro (2 miljoner euro).
 
Omsättning och övriga intäkter (miljoner €)
​1-6/12 1-6/11​ 4-6/12​ 4-6/11
Intäkter från stamnät 145​ ​115 46​ ​37
Försäljning av balanseringsel 76​ ​87 ​30 ​38
Transmissionsintäkter 6​ 13​ 2​ ​6
Intäkter från gränsöverföring ​6 ​12 1​ ​6
Flaskhalsintäkter Finland–Estland** ​2 8​ ​1 2​
Intäkter från effektreserv*** 9​ ​3 5​ 0​
Flaskhalsintäkter Finland–Sverige ​15 ​2 ​8 ​1
​Övrig omsättning ​2 ​2 ​1 0​
Övriga intäkter ​1 ​1 1​ ​1
Omsättning och övriga intäkter totalt 264 ​244 ​93 91​
 

Inköpet av balanseringsel minskade till 68 miljoner euro (79 miljoner euro) till följd av lägre elpriser. Kostnaderna för förlustel ökade med 1 miljon euro jämfört med motsvarande period föregående år. Detta påverkades av skillnaderna mellan områdespriset i Finland och Nord Pools systempris. Vid utgången av juni hade cirka 103 procent av Fingrids prognostiserade anskaffning av förlustel under slutet av 2012 skyddats till medelpriset 46,9 euro per megawattimme.

Avskrivningarna ökade med 4 miljoner euro då betydande nya investeringsprojekt färdigställdes. Kostnaderna för reserver som säkerställer stamnätets driftsäkerhet ökade med 7 miljoner euro under rapportperioden, eftersom det var dyrare än tidigare att göra tillfälliga anskaffningar av frekvensstyrda reserver på timmarknaden i Finland och av övriga nordiska stamnätsbolag. Personalkostnaderna ökade med 1 miljon euro från föregående års nivå.  Kostnaderna för underhållshantering ökade med 3 miljoner euro från föregående år. Detta påverkades särskilt av de höga reparationskostnaderna för Fenno-Skan 2-kabeln. Transmissionskostnaderna ökade med 2 miljoner euro, eftersom elimporten från Sverige till Finland ökade från föregående år.
 
​Kostnader (miljoner €) 1-6/12​ 1-6/11​ 4-6/12​ ​4-6/11
​Köp av balanseringsel 68​ 79​ ​26 ​35
Kostnader för förlustel 31​ ​30 13​ 11​
Avskrivningar ​37 ​34 19​ ​17
Näthyror Finland–Estland** ​2 8​ ​1 ​2
Kostnader för reserver ​19 11​ 12​ ​6
Personal ​11 10​ 6​ ​5
Kostnader för effektreserv*** ​9 ​2 ​5 ​-1
Kostnader för underhållshantering ​10 ​7 ​7 ​4
Transmissionskostnader ​7 ​5 4​ ​2
​Övriga kostnader ​11 ​11 ​5 ​6
​Kostnader totalt ​206 198​ ​98 ​88
Rörelsevinst* 58 45​ -4 4
Koncernens rörelsevinst, IFRS ​49 ​44 -5 2
 
  * Exklusive förändringar i derivatvärdet

** Fingrids intäkter från flaskhalsinkomster mellan Finland och Estland uppgick till 2,1 miljoner euro. Kostnaderna (näthyror mellan Finland och Estland) uppgick till 2,0 miljoner euro, som betalades till förbindelsens ägare. Den differens på 0,1 miljoner euro som Fingrid erhöll uppstod under störningssituationer i Estlink-förbindelsen.

*** Intäkter och kostnader för effektreserv anknyter till säkerställande av tillräcklig el under elkonsumtionstoppar inom ramen för effektreservlagen.
Säsongvariationer är kännetecknande för koncernens inkomstflöde, och därför kan resultatet för hela året inte uppskattas utifrån resultatet för sex månader.


Investeringar

Byggavtalen för den nya kraftledningen på 400 kilovolt och elstationerna mellan Ulvsby och Kristinestad har undertecknats. För den nordligare ledningsentreprenaden mellan Kristinestad och Leväsjoki har bolaget ingått ett entreprenadavtal med Eltel Networks Oy. För den sydligare entreprenaden mellan Leväsjoki och Ulvsby har entreprenadavtal undertecknats med sammanslutningen Destia-Tecnolines-Sirti (DTS Consortium). Byggandet börjar med grundarbeten i slutet av sommaren. Renoveringen av 400/110/20 kV-elstationen i Ulvsby utförs av ABB Ab. Renoveringen av elstationen i Kristinestad utförs av Infratek Oy. Kostnaderna för projekthelheten uppgår sammanlagt till ungefär 70 miljoner euro. Projekten färdigställs till slutet av 2014.

Bolaget har fattat ett investeringsbeslut om att bygga en ny transformatorstation på 400/110 kilovolt i Lavianvuori för att förstärka elnätet i Birkaland. Den nya stationen förstärker den långsiktiga utvecklingen av områdets stamnät. Elstationen, som kommer att ligga på gränsen mellan Kangasala och Valkeakoski, kommer att kopplas till områdets 110 kilovoltnät med en ny 110 kV kraftledning som är 6 kilometer lång. Investeringsprojektets kostnader uppgår till cirka 15 miljoner euro.

Fingrids nya åkerstolpe tilldelades Fennia Prize 2012 Grand Prix för industriell design i början av juni. Den nya modellen för åkerstolpe utvecklades i samarbete med designbyrån Muotohiomo. Stolpmodellen som vann priset är en kombinationsstolpe för kraftledningar på 400 kilovolt och 110 kilovolt. Åkerstolpen används först på kraftledningen Nurmijärvi–Hyvinge–Hikiä.

Koncernens bruttoinvesteringar uppgick i april–juni till 37,5 miljoner euro (70,0 miljoner euro under motsvarande period 2011). Bruttoinvesteringarna under januari–juni uppgick till 56,7 miljoner euro (110,3 miljoner euro).


Kraftsystem

I Finland förbrukades 18,9 terawattimmar el under april–juni (19,1 TWh under motsvarande period 2011). Genom Fingrids nät överfördes under samma period 14,3 terawattimmar el, vilket motsvarade 76 procent av förbrukningen i Finland. Under januari–juni sjönk elförbrukningen i Finland med 2,4 procent från föregående år och uppgick till 43,5 terawattimmar (44,6 TWh).

Elöverföringen mellan Finland och Sverige bestod i huvudsak av import från Sverige till Finland. Ett kabelfel som orsakades av ett fartygsankare på Fenno-Skan 2 och som begränsade överföringskapaciteten från februari kunde repareras i slutet av april. Efter detta var man tvungen att begränsa importkapaciteten delvis fram till början av juni för att återställa hjälpsystemen för likströmsförbindelsen. Under perioden april–juni importerades 3,7 terawattimmar el (0,3 TWh) från Sverige till Finland och 0,1 terawattimmar el (1,3 TWh) exporterades från Finland till Sverige. Under perioden januari–juni importerades 6,9 terawattimmar el (0,7 TWh) från Sverige till Finland och 0,2 terawattimmar el (3,2 TWh) exporterades från Finland till Sverige.

Den dominerande överföringsriktningen av elöverföring mellan Finland och Estland har varit export från Finland till Estland. Under perioden april–juni importerades 0,1 terawattimmar el (0,6 TWh) från Estland till Finland och 0,4 terawattimmar el (0,0 TWh) exporterades från Finland till Estland. Under perioden januari–juni importerades 0,2 terawattimmar el (1,3 TWh) från Estland till Finland och 0,8 terawattimmar el (0,0 TWh) exporterades från Finland till Estland.
 
Elöverföringskapaciteten från Ryssland till Finland har varit helt tillgänglig. Den minskade importmängden el som förknippas med marknadsläget och som började i slutet av förra året har fortsatt. Under perioden april–juni importerades 0,6 terawattimmar el (3,1 TWh) och under perioden januari–juni importerades 2,6 terawattimmar el (6,1 TWh) från Ryssland till Finland.
Förbindelserna Fenno-Skan 1 och Fenno-Skan 2 skadades samtidigt i slutet av april på grund av en störning i el för eget bruk då importen uppgick till 1 350 megawatt. Man löste felet, som var allvarligare än de normala beredskapskriterierna, genom att starta alla reservkraftverk i Fingrid. Efter incidenten har man ändrat kopplingen av systemen för el för eget bruk i elstationen i Raumo för att minimera sannolikheten för samtidigt fel.

I stamnätet har det inte förekommit några betydande fel som påverkar elleveransen under rapportperioden.

Fingrid Abp och LNI Verkko Oy har avtalat om att använda enheter i dieselreservkraftverk som en nationell snabb störningsreserv för Fingrid. Dieselreservkraftverken som LNI Verkko Oy äger är små enheter som har placerats på flera elstationer. Enheternas sammanlagda effekt uppgår till 13 megawatt. Det är fråga om det första avtalet där man utnyttjar små reserkraftverksenheter som en styrbar helhet som en del i den nationella snabba störningsreserven.
Mängden frekvensstyrda reserver som erbjuds till den inhemska produktionsmarknaden och som köps från Ryssland har varit mindre än normalt på grund av elproduktions- och elimportsituationen, vilket har lett till anskaffning av dyrare reserver från andra källor. Man har också införskaffat reserver från övriga nordiska stamnätsbolag.

Användning av kraftsystemet ​1-6/12 1-6/11​ ​4-6/12 4-6/11​
Elförbrukning i Finland TWh 43,5​ ​44,6 ​18,9 19,1​
Fingrids överföringsvolym TWh 31,8​ 33,4​ ​14,3 ​14,7
Fingrids volym av förlustel TWh ​0,5 ​0,6 0,2​ 0,2​
Elöverföring Finland–Sverige
​export till Sverige TWh ​0,2 3,2​ 0,1​ 1,3​
​import från Sverige TWh ​6,9 0,7​ ​3,7 0,3​
Elöverföring Finland–Estland
​export till Estland TWh ​0,8 ​0 0,4​ ​0
import från Estland ​0,2 1,3​ 0,1​ ​0,6
Elöverföring Finland–Ryssland
​import från Ryssland TWh ​2,6 ​6,1 ​0,6 3,1​

 
Elmarknad

Elpriset på den nordiska elbörsen har varit betydligt lägre än under samma period förra året på grund av den goda vattensituationen. Elens nordiska medelpris (systempris) uppgick under april–juni till 28,42 euro per megawattimme (52,24 €/MWh under motsvarande period 2011) och områdespriset i Finland uppgick till 32,40 euro per megawattimme (51,96 €/MWh). Under perioden januari–juni uppgick medelpriset på den nordiska spotmarknaden till 33,45 euro per megawattimme (59,17 €/MWh) och områdespriset för Finland till 37,56 euro per megawattimme (58,38 €/MWh). Marknadssituationen samt begränsningarna i elöverföringen mellan Finland och Sverige har orsakat skillnader i områdespriser på marknaden.

Marknadsintegrationen fortsätter i Baltikum. Litauen anslöt sig den 18 juni till Nord Pool Spot-marknaden som budområde. Samtidigt öppnades ett nytt budområde på gränsen mellan Estland och Lettland. Syftet med området är att effektivisera handel mellan Estland och Lettland, även om Lettland fortfarande befinner sig utanför marknaden. Budområdet i Lettland öppnas enligt plan under 2013, men före det måste ISO-modellen (Independent System Operator) för systemansvariga i Lettland godkännas av Europeiska kommissionen.

Importen från Ryssland har minskat betydligt under början av året. Anledningarna till detta är kapacitetsavgifter som riktas mot export i Ryssland, den höjda prisnivån i Ryssland och den låga prisnivån i de nordiska länderna på grund av den goda vattensituationen.  Små mängder har importerats till Finland främst nattetid och på veckoslut. Under övriga tider har elen varit dyrare i Ryssland, så det har inte lönat sig att importera den till Finland.

Fingrid höjde priserna för utjämningstjänsten den 1 juli. Höjningarna beror på ökade reservkostnader som riktas mot utjämningstjänsten samt en lägre ackumulering av produktionsavgifter än prognostiserat.

Under perioden januari–juni uppgick Fingrids kostnader för mothandel till cirka 2,8 miljoner euro (1,0 miljoner euro 2011).

 
Elmarknad ​1-6/12 1-6/11​ 4-6/12​ ​4-6/11
Nord Pool systempris €/MWh, medelpris ​33,45 ​59,17 28,42​ ​52,24
Finlands områdespris €/MWh, medelpris ​37,56 ​58,38 ​32,40 51,96​
​Flaskhalsintäkter mellan Finland och Sverige M€* ​30,6 ​4,0 ​15,2 0,6​
​Flaskhalstimmar mellan Finland och Sverige %* 37,4​ ​13,3 ​34,8 6,6​
​Flaskhalsintäkter mellan Finland och Estland, M €* ​4,3 8,3​ 1,8​ ​0,7
Flaskhalstimmar mellan Finland och Estland %* ​33,4 69,7​ ​38,4 58,8​
 
     
* Flaskhalsintäkter mellan Finland och Sverige och Finland och Estland delas jämnt mellan stamnätsbolagen. De intäkter och kostnader som dessa förbindelser ger upphov till presenteras i tabellerna i avsnittet ekonomiskt resultat.
 
Finansiering

Koncernens finansieringssituation är fortfarande nöjaktig. Bolaget har inom ramen för bolagets låneprogram EMTN (Euro Medium Term Note) på 1,5 miljarder euro emitterat ett obligationslån till ett värde av 300 miljoner euro och med en maturitet på 12 år. Den offentliga noteringen av obligationslånet inleddes den 3 april 2012 på värdepappersbörsen i London.

Under perioden april–juni uppgick koncernens finansiella kostnader till 2 miljoner euro netto (6 miljoner euro).  Under perioden januari–juni uppgick de finansiella kostnaderna till 7 miljoner euro netto (13 miljoner euro). I detta ingår förändringar i det verkliga derivatvärdet på 5 miljoner euro (- 3 miljoner euro) De finansiella tillgångarna värderade till verkligt värde via resultaträkningen uppgick den 31 juni 2012 till 256 miljoner euro (240 miljoner euro).  De räntebärande skulderna uppgick till 1 236 miljoner euro (1 135 miljoner euro), varav långfristiga skulder uppgick till 1 078 miljoner euro (732 miljoner euro) och kortfristiga skulder till 159 miljoner euro (403 miljoner euro). I fråga om de finansiella derivatavtalen uppgick risken som hänför sig till motparterna till 69 miljoner euro (45 miljoner euro).
Dessutom har bolaget en outtagen standby-remburs på 250 miljoner euro till sitt förfogande.

Personal

Under rapportperioden uppgick antalet anställda inom koncernen till i medeltal 267 (264).


Revision

Koncernens siffror har inte reviderats.

Händelser efter räkenskapsperioden och utvecklingen under slutet av året
Ägarstrukturen i den nordiska elbörsen Nord Pool Spot AS ändrades den 1 augusti 2012. Stamnätsbolagen i Estland och Litauen blev ägare med en ägarandel på 2,04 procent genom en riktad aktieemission och stamnätsbolaget i Lettland har en option att bli ägare senare. Fingrid Abp:s ägarandel i Nord Pool Spot AS minskade till följd av arrangemanget till 19,18 procent. Om stamnätsbolaget i Lettland blir ägare, kommer Fingrid Abp:s ägarandel av elbörsen att minska till 18,8 procent.

Fingrid-koncernens resultat för hela räkenskapsåret, exklusive förändringarna i derivatvärdet, förväntas att öka klart jämfört med föregående år. Prognostiseringen av resultatet för hela året försvåras av osäkerheten i flaskhalsintäkterna och i de ryska gränsöverföringsintäkterna.

Styrelsen

Bilagor: Delårsrapportens tabeller 1.1–30.6.2012 - 30.6.2012

Ytterligare information:
Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 5140 eller 040 593 8428
Ekonomi- och finansieringsdirektör Tom Pippingsköld, tfn 030 395 5157 eller 040 519 5041