;
3.4.2012 11:00
Pressmeddelanden

De baltiska ländernas stamnätsbolag blir aktieägare i Nord Pool Spot

Estlands stamnätsbolag Elering, Lettlands stamnätsbolag Augstsprieguma Tīkls och Litauens stamnätsbolag Litgrid har undertecknat ett intentionsavtal gällande köp av aktier i Europas största elbörs Nord Pool Spot. Aktieaffären är ett betydande framsteg för att genomföra planen om att koppla samman energimarknaderna i länderna i Östersjöområdet (Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP).
Nord Pool Spots nuvarande ägare Energinet.dk, Fingrid, Statnett och Svenska Kraftnät anser att en utökning av ägandet till de baltiska ländernas stamnätsbolag är ett viktigt och naturligt utvecklingssteg för att integrera de baltiska ländernas och de nordiska ländernas elmarknader.
 
För de baltiska ländernas stamnätsbolag är det en strategisk investering att bli delägare i Nord Pool Spot. Det ger dem möjlighet att delta i beslutsfattande som berör varje baltiskt lands marknadsintressen. Genom sitt ägande kan de baltiska stamnätsbolagen också delta i utvecklingen av Östersjöområdets och hela Europas elmarknad via Nord Pool Spot.
 
Ett av de viktigaste målen för planen att koppla samman de baltiska ländernas energimarknad är att åstadkomma en fungerande gemensam elmarknad i Baltikum. Estland är redan ett anbudsområde för Nord Pool Spot, och där sker handel på dygnsmarknaden (Elspot) samt på den dagsinterna marknaden (Elbas). I Litauen godkändes en ny ellag i januari, vilket innebär att behövlig juridisk grund finns för att bilda ett anbudsområde för Nord Pool Spot i Litauen. I Litauen har även ett avtal om elbörsens funktion ingåtts mellan Litgrid och Nord Pool Spot. Anbudsområdet i Litauen kommer att öppnas för handel 18.6.2012. I Lettland är certifieringen av AST som en självständig systemoperatör ännu inte slutförd. Certifieringen väntas bli klar i år, och ett projekt har inletts med Nord Pool Spot för att starta ett anbudsområde i Lettland.
 
Mera information:
Fingrid / vice vd Juha Kekkonen, tel. 040 560 5274 eller
utvecklingschef Juha Hiekkala, tel. 040 553 9898