;
28.11.2012 13:05
Pressmeddelanden, Projekt

Bygget av kraftledningen mellan Kristinestad och Ulvsby pågår

Arbetet med att bygga Fingrids nya 400 kilovolts kraftledning mellan Kristinestad och Ulvsby är i full gång. Grundläggningen för de nya kraftledningsstolparna pågår och nedmonteringen av de gamla stolparna har börjat. Samtidigt förnyas Ulvsby elstation och en ny station byggs i Kristinestad. ​
En ny kraftledning byggs, eftersom det nuvarande överföringsnätet i Västra Finland inte förmår upprätthålla kraftsystemets driftsäkerhet och en elöverföringsförmåga som motsvarar behovet. På området skapas beredskap för en ansenlig ökning av elöverföringsbehoven. Förbindelsen kommer att göra det möjligt att ansluta ny kärn- och vindkraft till nätet. 

Kraftledningen som ska byggas från Kristinestad till Ulvsby utgör en del av den långsiktiga utvecklingsplanen för stamnätet i Västra Finland. Enligt planen ska det gamla, tekniskt föråldrade kraftledningsnätet på 220 kilovolt ersättas med ett nytt nät på 400 kilovolt.

Kraftledningsbygget kräver på förhand planerade men besvärliga avbrott i eldistributionen. Vissa nätavsnitt måste tillfälligt tas ur bruk i samband med byggarbetet och det kan förekomma korta elavbrott under arbetet. Genom noggrann planering av kopplingarna försöker man undvika att kunder och konsumenter ska drabbas av avbrott.

Den nya kraftledningen dras huvudsakligen antingen på samma plats som de nuvarande kraftledningarna eller intill dem. Kraftledningen byggs mellan elstationerna i Kristinestad och Ulvsby och den hittas på Fingrids webbplats under namnet Kristinestad–Ulvsby kraftledning.

Projektet är uppdelat i två byggentreprenader. Den nordligare entreprenaden på avsnittet Kristinestad–Leväsjoki har startat med grundläggningsarbeten och nedmontering av de gamla kraftledningskonstruktionerna. Byggarbetet framskrider stegvis så att den nordligare entreprenaden kommer att vara helt slutförd före utgången av oktober 2014. Nedmonteringsarbetet i den sydligare entreprenaden har startat på avsnittet mellan Ulvsby och Pomark. Ledningsavsnittet Leväsjoki–Ulvsby kommer i stort sett att vara klart före utgången av juni 2013.

I samband med kraftledningsprojektet förnyas Ulvsby elstation och i Kristenestad byggs en ny elstation, som på lång sikt kommer att ersätta Kristinestads nuvarande elstation, som börjar vara föråldrad. Den nya stationen förbättrar nätets kapacitet och driftsäkerhet. Byggtiden medför i alla fall utmaningar för driftsäkerheten i områdets nät på grund av tillfälliga kopplingar, i synnerhet från våren 2013 till sommaren 2014.


Mer information:
kopplingssituationer/nätcentralens chef Arto Pahkin, tel. 030 395 4315
elstationer/
projektchef Mika Väärämäki, tel. 030 395 5151
projektchef Sami Mäki, tel. 030 395 5283