;
16.11.2011 12:30
Pressmeddelanden, Projekt

Grundstenen för projektet EstLink 2 murades i Püssi i Estland

Stamnätsbolagen Fingrid i Finland och Elering i Estland bygger i ett samarbete en ny förbindelseledning för elöverföring mellan Finland och Estland. Grundstenen för projektet murades i dag i Estland när projektets tidskapsel inneslöts i likströmsstationens konstruktioner i Püssi. Den nya sjökabelförbindelsen är en viktig del i utvecklingen av elmarknaden i Östersjöområdet. Förbindelsen tas i kommersiell drift under första halvåret 2014.
Likströmsförbindelsen EstLink 2 mellan Finland och Estland har en överföringskapacitet på 650 megawatt vilket ökar överföringskapaciteten mellan länderna till 1 000 megawatt. Den totala längden på förbindelsen är cirka 170 kilometer och den utgörs av cirka 14 kilometer luftledning i Finland, cirka 145 kilometer sjökabel längs bottnen av Finska viken och cirka 12 kilometer markförlagd kabel i Estland.
Den totala budgeten för projektet är cirka 320 miljoner euro som fördelas mellan Fingrid och Elering. Förbindelsen EstLink 2 får ett investeringsstöd på 100 miljoner euro från EU och ingår i EU:s omfattande stimulanspaket.
 
Likströmsförbindelsen EstLink 2 byggs för att förbättra driftsäkerheten i elsystemet i Östersjöområdet och för att integrera marknaden. Projektet har avancerat raskt. De markarbeten för förbindelsen som utfördes vid elstationen i Andersböle och kabelstationen i Nikuviken blev klara under senaste sommar. Arbetena med att bygga och installera elstationerna har inletts i Finland och Estland liksom även byggandet av kraftledningen i Finland. Sjökabelns typtester och tillverkningen av kabeln pågår i Norge.
 
Vid evenemanget då grundstenen för likströmsförbindelsen murades talade bland annat Estlands ekonomi- och kommunikationsminister Juhan Parts, Finlands bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru och Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen samt Elerings verkställande direktör Taavi Veskimägi.
 
- EstLink 2 som blir färdig år 2014 kommer att i det närmaste tredubbla överföringskapaciteten mellan Finland och Estland och på så sätt ge en betydligt effektivare partimarknad för el i Östersjöområdet. Storleken på överföringskapaciteten främjar eller förhindrar konkurrensen på elmarknaden på ett avgörande sätt. När el kan överföras utan hinder över gränserna blir marknaden större och effektivare, framhöll Jukka Ruusunen.
 
Taavi Veskimägi betonade att EstLink 2 är ett utmärkt exempel på ett omfattande internationellt samprojekt, som ger elproducenterna och konsumenterna inom hela området nya möjligheter och ökar konkurrensen på elmarknaden.
 
- Marknadens öppnande är särskilt viktigt för konsumenterna i Estland eftersom det endast finns en producent på den öppna elmarknaden Estland. EstLink 2 är ett mycket betydelsefullt projekt för energiförsörjningssäkerheten i Estland och för utvecklingen av elmarknaden. Tillsammans med EstLink 1 blir överföringskapaciteten mellan Estland och de nordiska länderna 1 000 megawatt. Den totala kapaciteten borde räcka för att säkra en obegränsad elöverföringspotential och därför är det möjligt att sälja och köpa el mellan Estland och Finland nästan under alla timmar. På detta sätt kan de olika konkurrerande elproducenterna i området erbjuda konsumenterna bästa möjliga pris, tillägger Veskimägi.
 
Faserna i EstLink 2:
 
  • Utredning av miljökonsekvenserna, val av rutt, undersökningar av havsbottnen samt ansökan om olika tillstånd i Finland och Estland. Alla principtillstånd var utfärdade 2010.
  • Förstärkning av elnätet i Estland. Entreprenör Empower. Alla förstärkningsarbeten i Estland är slutförda.
  • Markanläggningsarbeten i Andersböle och Nikuviken. Entreprenör Konevuori Oy, markanläggningsarbetena är slutförda.
  • Utbyggnad av elstationerna i Finland (Andersböle) och Estland (Püssi). Entreprenör i Finland är Empower Oy och i Estland Siemens Osakeyhtiös regionkontor i Estland.
  • Byggande av omriktarstationerna för HVDC (High Voltage Direct Current) i Finland (Andersböle) och Estland (Püssi). Entreprenör är konsortiet Siemens AG och Siemens Osakeyhtiö.
  • Byggande av likströmsluftledning i Finland från omriktarstationen till sjökabelns ändpunkt. Entreprenör är ETDE från Frankrike.
  • Tillverkning och utläggning av sjökabel samt byggande av den markförlagda likströmskabeln från omriktarstationen i Püssi i Estland. Sjökabelns slutpunkt är Nikuviken. Entreprenör är Nexans Norway AS.

Ytterligare information:
Fingrid/verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 040 593 8428 och
Fingrid/projektchef Risto Ryynänen, tfn 030 395 5219
 
Elering/verkställande direktör Taavi Veskimägi, tfn + 37 250 10168
Elering/projektchef Reigo Haug, tfn + 37 252 54 095

För denna publikation ansvarar uteslutande utfärdaren. Europeiska unionen ansvarar inte för användningen av informationen i publikationen.