;
17.2.2011 13:00
Pressmeddelanden, Projekt

Förstärkningarna av stamnätet i Lappland är klara

Fingrid har blivit klar med förstärkningsprojekten av stamnätet i Lappland värda cirka 60 miljoner euro. Projekten bestod av att bygga tre elstationer och en kraftledning på 220 kilovolt från Rovaniemi stad till Kittilä och därifrån vidare till Sodankylä. Förstärkningen av stamnätet gör elförsörjningen säkrare för invånarna och näringslivet i Lappland. Speciellt utvecklingen av resecentrum och gruvindustri i Lappland ökar elförbrukningen.​
Stamnätet i Lappland förstärks eftersom elförbrukningen har ökat speciellt på områdena kring Ylläs, Levi och Rovaniemi. Nätförstärkningar är nödvändiga för att elöverföringen i Lappland även i fortsättningen ska kunna skötas tryggt. Eldistribution utan störningar och en tillräcklig elöverföringskapacitet är nödvändiga för invånarna i Lappland och garanterar goda förutsättningar för utvecklingen av näringslivet, såsom turism och gruvindustri.
 
Den nya kraftledningen går från Petäjäskoski elstation i Rovaniemi via Kaukonen i Kittilä till elstationen vid vattenkraftverket i Vajukoski, i Sodankylä. Sammanlagt är den nya kraftledningen cirka 240 kilometer lång. Entreprenören för den första delen av kraftledningen, mellan Petäjäskoski och Isoniemi, är Empower Oy. Entreprenören för den senare delen, dvs. mellan Isoniemi och Vajukoski, är Eltel Networks Oy.
 
Utöver kraftledningen byggdes det under projektet en ny elstation i Isoniemi, och elstationerna i Valajaskoski och Vajukoski byggdes ut. Huvudentreprenören för Isoniemi elstation var Fortum Power and Heat Oy, entreprenören för Valajaskoski station var Empower Oy och för Vajukoski station Vaasa Engineering Oy.
Allt som allt tog byggnadsentreprenaden cirka tre år, och själva förplaneringen påbörjades redan 2005. Totalbudgeten för projektet var 60 miljoner euro. Projektets färdigställande firades i dag i Kittilä.
 
‒ Stamnätet i Lappland är nu i gott skick men inom en period på tio år kommer kanske även dessa förstärkningar att vara otillräckliga. Det nya planerade kärnkraftverket i norra Finland och vindkraftverken vid Bottenviken påverkar våra regionala nätplaner i norra Finland. Det finns även planer på att bygga en tredje förbindelseledning från norra Finland till Sverige i slutet av detta decennium, berättade Jukka Ruusunen, Fingrids vd, under projektets avslutningsfirande idag.
 
100‒200 miljoner i investeringar årligen
 
Fingrids totala investeringskostnader under 2010 var 144 miljoner euro. Investeringstakten för att förstärka stamnätet fortsätter intensivt: sammanlagt under de kommande tio åren har Fingrid för avsikt att investera 1,7 miljarder euro i nya överföringsförbindelser och reservkraftverk.
 
Investeringar behövs för att garantera en trygg elöverföring, främja elmarknaden och ansluta ny produktion i stamnätet. Under det innevarande decenniet har man bland annat förberett sig på att ansluta 2 500 megawatt vindkraft och två nya kärnkraftverk i stamnätet. Även ersättandet av det föråldrade nätet samt regionala ändringar i förbrukning och produktion i Finland kräver förstärkningar. Förstärkandet av nätet i Lappland var en del av detta storskaliga nätförbättringsprogram.
 
Allt som allt planerar företaget att bygga nästan 3 000 kilometer kraftledningar och 30 elstationer. Vid planering av kraftledningar framhäver man markägarnas och markanvändningens behov: cirka 90 procent av kraftledningsprojekten placeras jämsides med eller på samma plats som de nuvarande ledningarna.
 
‒ Vi har flera riktigt stora projekt igång, till exempel två sjökabelförbindelser, den ena till Sverige och den andra till Estland. I Österbotten förstärks stamnätet till en spänning på 400 kilovolt. Vi investerar på lång sikt och flexibelt efter kundernas och samhällets behov.
 
‒ Detta är en stor utmaning för oss och för entreprenörerna eftersom vi i Finland är vana vid betydligt mindre antal projekt. Programmet för stamnätsinvesteringar kräver en strikt ekonomisk disciplin och stora personalresurser samt ett smidigt samarbete med intressegrupper, betonade vd Ruusunen.
 
Ytterligare information:
vd Jukka Ruusunen, tfn 040 593 8428
vice vd Kari Kuusela, tfn 040 502 7333