;
24.5.2011 09:00
Pressmeddelanden, Kraftsystem

Finlands största beredskapsövning för elstörningar testar samarbetet mellan elbolag och samhälle

Elbolag och myndigheter anordnar i dag i samarbete en omfattande Touko 2011 (Maj 2011)-övning där man testar de olika parternas samarbete under en allvarlig och långvarig störningssituation i elsystemet. I övningen föreställer man sig att det blir ett elavbrott i stamnätet en kall vinterdag i Finland söder om Uleåborg.
Den ett dygn långa beredskapsövningen för stora störningar arrangeras för att utveckla samarbetet mellan myndigheter och elbolag samt deras verksamhetsmodeller vid eventuella störningssituationer. Målet är att testa ledning av helheten och förmedling av händelseförloppet till alla parter i en svår situation då elen inte fungerar i en stor del av landet.
 
Dagens samhälle är helt beroende av el, och omfattande elavbrott får omedelbart konsekvenser. Redan relativt korta avbrott förlamar vattendistribution, bortledning av avloppsvatten, verksamheten i affärer, banker och bensinstationer samt en del av trafiken. Även media fungerar med el, vilket gör kommunikationen till en väldigt stor utmaning under ett omfattande elavbrott.
 
Scenariot för övningen är en realistisk men väldigt sällsynt störningssituation i stamnätet. Stamnätet är maskat, och därför avbryts inte elöverföringen i stamnätet av en skada i en enskild ledning. Däremot är tekniska fel alltid möjliga, och flera allvarliga fel samtidigt kan orsaka en omfattande störning då hela landet eller en del av det är utan ström.
 
I övningen föreställer man sig att det är en kall vinterdag, liknande sådana vi hade förra vintern. Övningen börjar med en omfattande störning i stamnätet som följd av en olycka och därav uppkomna fel. Samarbetet mellan de olika parterna prövas när elen återförs gradvis i stamnätet. I övningen deltar sammanlagt nästan 200 personer och ett trettiotal organisationer. De lokala energibolagen deltar i övningen på sina egna verksamhetsställen.
 
‒ Detta är Finlands största övning för elstörningar i vilken det för första gången deltar så här många aktörer inom branschen. Energibolagen har naturligtvis regelbundna övningar men det har aldrig genomförts en så här omfattande storövning för myndigheter och elbolag, berättar övningsledare Veli-Pekka Nurmi på Centralen för undersökning av olyckor.
 
Elsystemet består av många delar
 
Finlands elsystem består av elproduktionsanläggningar, stamnät, distributionsnät samt elkonsumenter. Stamnätet är huvudnätet för elöverföring till vilket kraftverk och regionala distributionsnät är anslutna. Elen överförs från en produktionsanläggning till stamnätet och vidare från stamnätet via distributionsnät till konsumenternas användning.
 
‒ Leveranssäkerheten i vårt stamnät har varit utmärkt. En omfattande störning inträffade i Finland senast för 35 år sedan. Risken för en omfattande störning finns dock alltid. I det fall en omfattande störning inträffar i stamnätet strävar man efter att återföra elen i stamnätets olika delar gradvis. De lokala elbolagen får återföra ström till konsumenterna först efter detta, berättade Fingrid Oyj:s vd Jukka Ruusunen.
 
Beskedet efter övningen till den stora allmänheten är att det är bra att vara förberedd på elavbrott. Lokala elbolag ger råd och hjälp i förberedandet. Försvarsministeriet har publicerat guiden Strömmen Gick - Så här klarar du av ett långvarigt elavbrott. Guiden innehåller praktiska tips för konsumenter om hur man ska agera om strömmen går.
 
Guiden finns att läsa på internet på adressen http://www.defmin.fi/files/1824/strommen_gick.pdf
 
 
Ytterligare information:
direktör, docent Veli-Pekka Nurmi, Centralen för undersökning av olyckor, tfn 050 543 6066
vd Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj, tfn 040 593 8428
 
 
Storövningen för störningar organiseras av Krafthushållningspoolen i samarbete med Försörjningsberedskapscentralen, Arbets- och näringsministeriet och energibolagen.
Krafthushållningspoolen leder den företagsspecifika beredskapen och beredskapsplaneringen inom energiproduktion, -överföring och -distribution. Poolen har grundats genom ett avtal mellan Fingrid Abp och Försörjningsberedskapscentralen. Poolen består av ett ledande poolutskott, ett poolkontor, en regionorganisation och kraftförsörjningsbolag.