;
13.12.2011 12:00
Pressmeddelanden, Projekt

Fingrid har startat en miljökonsekvensbedömning

Det finländska stamnätsbolaget Fingrid Oyj förbereder sig för anslutningen av den fjärde kärnkraftverksenheten i Olkiluoto till stamnätet. Bolaget har lämnat ett program för miljökonsekvensbedömning av kraftledningarna i anknytning till kärnkraftverket till kontaktmyndigheten. Förfarandet för miljökonsekvensbedömning fortsätter år 2012 med utarbetandet av en konsekvensbeskrivning.
Fingrid Oyj har granskat alternativen till att ansluta den nya kärnkraftsverksenheten till stamnätet och behoven av att stärka stamnätet. Den nya kärnkraftverksenheten bör anslutas till det övriga kraftsystemet så att nätanslutningen möjliggör trygg och planenlig verksamhet i kärnkraftverksenheten samt överföring av producerad elenergi oberoende av vilket tillstånd nätet är i.
 
För anslutningen av den nya enheten till stamnätet behövs en ny 400 kV kraftledning med två strömkretsar från Olkiluoto till Raumo. Från Olkiluoto planerar man att även bygga en ny 110 kV kraftledningsförbindelse till Raumo parallellt med 400 kV kraftledningen.
 
Därtill ska stamnätet stärkas med nya 400 kV kraftledningsförbindelser från Raumo till Ulvsby, Forssa och Lundo. Sammanlagt behövs ca 290 km nya kraftledningar. De nya kraftledningarna i stamnätet kommer antingen att ersätta eller byggas intill befintliga kraftledningar. Dagens ledningsområden utnyttjas i så hög utsträckning som möjligt utan att göra avkall på driftsäkerheten i nätet.
 
MKB-förfarandet ger information för planeringen av kraftledningar
 
Vid kraftledningsprojekt tillämpas det lagstadgade förfarandet vid miljökonsekvensbedömning som bidrar till att ledningssträckningarna blir klarare tack vare informationen om miljökonsekvenser.
 
I det första skedet av MKB-förfarandet utarbetas ett program för miljökonsekvensbedömningen. Det har lämnats in till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, som fungerar som kontaktmyndighet. Programmet beskriver vilka konsekvenser som utreds inom ramen för MKB-förfarandet och på vilket sätt utredningarna görs. Därtill innehåller programmet information om projektet och alternativa lösningar i det, tidtabellen för planeringen samt informeringen om planen. Resultaten av konsekvensbedömningsarbetet samlas till en konsekvensbeskrivning sommaren 2012. MKB-förfarandet beräknas vara slutfört i slutet av 2012.
 
Kontaktmyndigheten Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland ansvarar för de officiella kungörelserna, begär om behövliga utlåtanden och ger ett eget utlåtande om bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen.
 
Alla MKB-projekt presenteras på www.fingrid.fi (Miljön>MKB-förfaranden) för att allmänheten ska ha möjlighet att få information om projekten och delta i förfarandet.
 
Fingrid fattar senare beslut om den fortsatta planeringen och byggandet av kraftledningarna allteftersom projektet med att bygga det fjärde kärnkraftverket i Olkiluoto fortskrider.
 
Bilaga.Karta över 400 kV kraftledningssträckningarna i anknytning till kärnkraftverksenheten Olkiluoto 4.
 
Mer information:
Fingrid Oyj, projektchef Mika Penttilä, tfn 030 395 5230
Fingrid Oyj, äldre sakkunnig Hannu Ylönen, tfn 030 395 5259