;
8.12.2011 12:30
Pressmeddelanden, Projekt

Elnätet i Österbotten stärks

Fingrid har färdigställt elöverföringsförbindelsen mellan Seinäjoki och Toby elstationer liksom elstationen i Uusnivala. I Österbotten upphör användningen av 220 kV spänning och man övergår stegvis till ett nät som har en spänning på 400 kV. Då elnätet i Österbotten stärks etappvis mellan åren 2011 och 2016 förbättras driftsäkerheten regionalt. Samtidigt tryggas elöverföringen från norr till söder i hela det finska kraftsystemet.
Elnätet i Österbotten stärks som en följd av den ökade efterfrågan på el och behovet av att ansluta ny elproduktion i stamnätet. I Österbotten och på västkusten planeras en betydande mängd ny elproduktion: två nya kärnkraft är under planering, liksom ett stort antal vindkraftverk. På samma gång ersätts elöverföringsnätet på 220 kV, som närmar sig slutet av sin livslängd.
 
Den nya överföringsförbindelsen på 400 kV mellan Seinäjoki och Toby är den första fasen i arbetet med att stärka nätet i Österbotten. För att spara in på markanvändningen byggdes kraftledningen med gemensamma stolpar. Tidigare fanns det bara en 110 kV kraftledning på denna sträcka. Nu har denna ersatts av en kraftledning där överföringsförbindelser med både 110 och 400 kV spänning går över samma stolpar. Det tyska bolaget SAG GmbH var entreprenör för kraftledningen. Infratek Finland Oy förnyade elstationen i Toby, och ABB Oy utvidgade elstationen i Seinäjoki.
 
I höst har Fingrid slutfört även ett annat projekt i Österbotten, nämligen utvidgningen av elstationen i Uusnivala. Entreprenör för elstationen var Infratek Finland Oy, medan Eltel Networks Oy byggde 100 kV kraftledningen.
 
Färdigställandet av dessa projekt firades i dag i Vasa.
- Även om vi nu har all anledning att fira två lyckligt genomförda projekt, finns det rikligt med arbete kvar i Österbotten. I nästa fas bygger vi en ny överföringsförbindelse från Vasa till Björneborg. Den beräknas vara klar år 2014. I den tredje fasen kommer vi att stärka överföringsförbindelserna från Vasa till Uleåborg. Dessa torde färdigställas senast år 2017, berättade Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen i dag i Vasa.
 
Med tanke på hela det finska kraftsystemet är det mycket viktigt att stärka det österbottniska nätet.
- Elöverföringen norrifrån söderut förbättras för att hela Finland ska kunna hållas som ett och samma prisområde på elmarknaden, underströk Ruusunen.
 
Del av ett omfattande investeringsprogram
 
Arbetet med att stärka nätet i Österbotten utgör en betydande del av Fingrids tioåriga investeringsprogram på 1,7 miljarder euro. Förutom överföringsförbindelserna inom Finland investerar Fingrid i nya sjökabelförbindelser mellan länderna och i reservkraftverk.
 
Investeringar behövs för att garantera en trygg elöverföring, främja elmarknaden och ansluta ny produktion i stamnätet. Under det innevarande decenniet har man bland annat förberett sig på att ansluta 2 500 MW vindkraft och två nya kärnkraftverk i stamnätet. Även ersättandet av det föråldrade nätet samt regionala ändringar i förbrukning och produktion i Finland kräver förstärkningar.
 
Allt som allt planerar företaget att bygga nästan 3 000 kilometer kraftledningar och 30 elstationer. Vid planering av kraftledningar framhäver man markägarnas och markanvändningens behov: cirka 90 procent av kraftledningsprojekten placeras jämsides med eller på samma plats som de nuvarande ledningarna.
 
- Vi strävar efter att bygga nya överföringsförbindelser på eller längs gamla ledningsgator. Denna princip ställer stora krav på driftsverksamheten. Driftsavbrott förutsätter omsorgsfull planering och intensivt samarbete med det lokala distributionsnätet. I projektet Seinäjoki-Toby var planeringen av avbrotten mycket komplicerad, och här samarbetade vi med EPV Alueverkko Oy och Vasa Elnät Ab. Allt gick som planerat och inga olägenheter uppkom för konsumenterna, berättade Ruusunen.

Bilaga. Den nya elstationen i Toby.
 
Fingrid har slutfört den första fasen av arbetet med att stärka elnätet i Österbotten. Det slutförda kraftledningsprojektet Seinäjoki-Toby och den nya elstationen i Uusnivala firades idag i Vasa. Festdeltagarna besökte den nya elstationen i Toby. Fotograf Sami Mäki.
 
 
Mer information:
vd Jukka Ruusunen, tfn 040 593 8428
vice vd Kari Kuusela, tfn 040 502 7333