;
17.3.2011 12:00
Pressmeddelanden

El från Centraleuropa och Ryssland säkrade elförsörjningen och balanserade prisutvecklingen i Norden

Minskade vattenreserver och den ökade elförbrukningen orsakad av det kalla vädret höjde i vintras elpriset på den nordiska elmarknaden. Som högst har områdestimpriset för el i Finland varit över 250 euro per megawattimme. El som överfördes från Centraleuropa, Ryssland och Baltikum till den nordiska marknaden säkrade elförsörjningen och balanserade prisutvecklingen.
Den gångna vintern visade återigen att den nordiska elmarknaden är känslig för väderväxlingar. Kallt väder och minskade vattenreserver höjde priset även om de värsta pristopparna från förra året kunde undvikas delvis tack vare den billigare elen från Centraleuropa, berättade Fingrids vd Jukka Ruusunen i dag under elmarknadsdagen som företaget hade anordnat.
 
Under början av året har det strömmat in el från Centraleuropa till Norden. Partipriset på el i Centraleuropa har varit betydligt lägre än i Norden. Det har kommit in el med full kapacitet även från Baltikum och Ryssland via Finland till övriga Norden.

Elöverföringen har blivit effektivare tack vare marknadsmekanismen som avtalades under senare delen av förra året och som varje timme säkerställer en överföring från det billigare till det dyrare området mellan Centraleuropa och Norden. Tack vare mekanismen kan den ringa gränskapaciteten alltid utnyttjas så effektivt som möjligt.
‒ På grund av den otillräckliga överföringskapaciteten var dock prisnivån i Norden fortfarande betydligt högre än i Centraleuropa. I denna situation hade elkonsumenterna i Norden helt klart dragit nytta av extra överföringskapacitet mellan områdena, kommenterar Ruusunen.

Målet för stamnätsbolagen kring Östersjön är att avsevärt höja överföringskapaciteten mellan länderna och på så sätt främja marknaden.

‒ Fenno-Skan 2, den nya sjökabeln mellan Finland och Sverige, läggs ut under sommaren, och dess kapacitet står till marknadens förfogande i slutet av året. Förbindelsen ökar överföringsförbindelsen mellan Finland och Sverige med cirka 40 procent. Kapaciteten mellan Finland och Estland förbättras 2014 då förbindelsen EstLink 2 tredubblar överföringskapaciteten mellan Estland och Finland.
 
Uppdelning i prisområden i Sverige gör flaskhalsarna i överföring transparenta
 
På den svenska elmarknaden kommer det fr.o.m. början av november i år att finnas fyra anmälningsområden. Landet delas upp i områden eftersom Sveriges interna elöverföringskapacitet inte alltid räcker till för att transportera el inom landet eller för att tillfredställa den internationella elhandelns behov. I Sverige är elproduktion och elförbrukning ojämnt fördelade: i landets norra del produceras mycket el men förbrukningen är koncentrerad till mellersta och södra Sverige.

‒ Tiden då vårt grannland i väst var tvunget till att artificiellt begränsa elhandeln med sina grannländer för att kunna ta hand om sin egen effektbalansering är förbi. Från och med november styrs elöverföringen mellan länderna av priset, kommenterar Ruusunen.
 
Fingrid har analyserat hur effekterna av Sveriges prisområdeförändring påverkar Finland.

‒ Effekterna är som störst på södra Sverige och på gränsförbindelserna där, medan de för Finlands del inte är betydelsefulla. Ur den gemensamma marknadens perspektiv är det bra att Sveriges ringa kapacitet kan utnyttjas mera effektivt. Uppdelning i prisområden ökar elöverföringen och förlusterna i Finland något. När det uppstår en flaskhals i överföringen mellan norra och mellersta Sverige överförs elen från norra Sverige till Finland, i Finland från norr till söder och via sjökabeln tillbaka till Sverige, berättar Ruusunen.

I Finland finns det inget behov av prisområden på partimarknaden, och det är också Fingrids mål att Finland förblir ett prisområde. Överföringskapaciteten mellan norra och södra Finland begränsar handeln till Sverige under svåra vattenkraftsituationer som inträffar under ett par år under en 10-årsperiod. I praktiken har detta endast varit ett litet bekymmer i elhandeln mellan Finland och Sverige.

‒ Möjligheten till en områdesuppdelning ska dock inte helt uteslutas i Finland då det kan vara besvärligt att sköta flaskhalsproblem på annat sätt under extrema vattenår. Dessutom kan placering av nya vind- och andra kraftverk samt eventuella förändringar i elimport och -export har stor inverkan på överföringssituationen i nätet.

Fingrid arrangerade i dag en temadag kring aktuella utmaningar på elmarknaden, där det centrala temat var hur den europeiska elmarknaden fungerar och hur den påverkar elpriset.

Man kan ta del av materialet från elmarknadsdagen direkt som en web casting eller efteråt som inspelningar via internet på adressen http://qsb.webcast.fi/f/fingrid/fingrid_2011_0317_Sahkomarkkinapaiva/.
 
Ytterligare information:
vd Jukka Ruusunen, tfn 040 593 8428
vice vd Juha Kekkonen, tfn 040 560 5274