;

Hanteringen av trädbeståndet i närheten av kraftledningar

Ledningens driftsäkerhet säkerställs genom mekanisk röjning av ledningsgatorna med 5–8 års intervaller. Trädbeståndet i kantzonen åtgärdas med 10–25 års intervaller.

Vid hanteringen av trädbeståndet beaktas också underhållet av gårdsträd samt att virkesupplag placeras på ett lämpligt sätt och på ett tillräckligt avstånd från nätet. Särskild försiktighet ska iakttas av den som på egen hand åtgärdar trädbeståndet i närheten av kraftledningar.

Röjning av kraftledningsgator

Ledningsgatan under en kraftledning röjs i genomsnitt vart sjätte år. Det innebär att cirka 6 000 hektar ska röjas årligen. Alla röjningar görs mekaniskt, antingen med maskin eller med röjsåg.

Ledningsgatorna röjs selektivt så att lågvuxna träd och buskar, som inte äventyrar driftsäkerheten, kan lämnas kvar att växa på ledningsgatan.

Träd och sly som fälls på ledningsgatan i samband med röjningen tillhör markägaren. Fingrid har genom inlösning rätt att åtgärda växtligheten på ledningsgatan. Röjningen kräver inga åtgärder av markägarna.

På våren meddelar Fingrid markägarna per brev om innevarande års röjningar av ledningsgator. De områden som kommer att röjas under det aktuella året anges också på kartresponsen. Respons om röjningarna ska helst ges via kartresponstjänsten.

Mer information:

Röjning av kraftledningsgator

Gårdsträd

Hanteringen av trädbeståndet på gårdsplaner är en viktig uppgift som Fingrid vill sköta så bra som möjligt, och som dessutom är viktig för invånarnas säkerhet.

Fingrids kraftledningar har ursprungligen byggts på tillräckligt avstånd från bosättning, men i och med att gårdsplanerna till hus och sommarstugor under årtiondenas lopp har blivit större har gårdarna brett ut sig till kraftledningarnas kantzoner eller till och med under ledningarna. Av det totala ledningsområdet på cirka 50 000 hektar som Fingrid har skötselansvar för är gårdsplanernas andel dock rätt litet, endast kring ett par procent.

Det lönar sig att beakta närheten till ledningsområdet när man utför trädgårds- och gårdsplanteringar. Genom att välja lågväxta träd och buskar kan man till och med undvika röjningsbehovet helt och hållet. Sköter man dessutom trädbeståndet, till exempel genom att regelbundet klippa kronan och grenarna, kan man undvika större ingrepp.

Hantering av kantträd

Trädbeståndet i kantzonen åtgärdas med 10–25 års intervaller. Ifall träd i kantzonen måste fällas försöker Fingrid ordna det genom samavverkning och samförsäljning. Det gäller att komma ihåg att avverkning i närheten av kraftledningar kräver särskild yrkesskicklighet och att skogsägare inte borde utföra arbetet på egen hand.

Fingrid meddelar markägaren skriftligt om hanteringen av trädbeståndet i kantzonerna. Överlånga träd i kantzonerna fälls eller toppkapas, varvid 2–4 meter av toppen sågas av med hjälp av en helikopterburen såg. Toppkapade träd behöver inte genast avverkas. Rötskadorna i ett toppkapat träd framskrider så långsamt att de inte hinner sänka trädets värde om det fälls vid avverkningen på ett närliggande område inom de närmaste åren. Det är också skäl att avverka andra träd i kantzonen på samma gång. 

Om största delen av träden i kantzonen är överlånga är det i allmänhet mest rationellt att behandla kantzonen som en helhet och avverka alla träd i zonen. Fingrid ber om fullmakt att delta i samförsäljning för markägarens räkning. Samförsäljning ger ett konkurrenskraftigt pris för virket eftersom man kan sälja ett större parti på en gång. Om markägaren så önskar kan han eller hon också komma överens om andra alternativ för virkesdrivning.

Skogsvård i kantzonerna

Skogsvården i kantzonerna är förknippad med många särdrag, vilka borde beaktas då man gör upp förnyelse- och skogsvårdsplaner för kantzoner.

För att utveckla skogsvården på dessa specialområden har Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio utarbetat skogsvårdsrekommendationer för kantzoner. Dessa rekommendationer presenteras på det s.k. skogsvårdskortet som du kan ladda ner här.

Lagrande av virke

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att lagra virke under en 110 -  400 kV:s kraftledning eller sidledes mindre än 10 meter från närmaste fasledare.

Trädfällning

I närheten av en kraftledning får träden inte fällas i riktning mot ledningen. Fäll först de träd som står längst bort från ledningen och sist de träd som står närmast ledningen. Använd ett fällningsrep som är betydligt längre än det träd som ska fällas eller säkra fällningsriktningen på annat sätt. Kontakta Fingrid om du är osäker inför fällningsarbetet eller om du önskar ytterligare information om trädfällning.

Om ett träd trots allt börjar falla mot kraftledningen ska du göra på följande sätt:

  • Avbryt arbetet omedelbart.
  • Hoppa så snabbt som möjligt minst 20 meter bort från trädet. Hoppa så att endast en fot i taget vidrör marken.
  • Om ett fallande träd vidrör en ledare eller blir hängande i ledarna, ska du genast meddela Fingrids nätcentral, tel. 030 395 4300, eller ringa det allmänna nödnumret 112.
  • Ett träd som är i beröring med ledarna får inte avlägsnas på egen hand.