;

Häviösähkö

Sähkön siirrossa syntyy häviöitä. Kantaverkon häviöt muodostuvat pääosin voimajohdoissa syntyvistä virtalämpöhäviöistä sekä tietyissä sääolosuhteissa johtimien pinnalla syntyvistä ns. koronahäviöistä.

Häviöiden määrä kantaverkossa on 1,2 – 1,4 TWh vuodessa, mikä vastaa suunnilleen 1,5 prosenttia koko Suomen sähkönkulutuksesta. Häviöteho vaihtelee verkon siirtotilanteesta, sähkönkulutuksesta sekä koronahäviöiden määrästä johtuen välillä 80 ‒ 350 MW.

Fingridin vuosittaiset häviösähkökustannukset ovat noin 50 miljoonaa euroa vuodessa riippuen sähkön markkinahinnasta.

Kantaverkon häviösähkön hankinta

Fingrid hankkii kantaverkossa syntyvän häviösähköenergian sähkömarkkinoilta. Häviösähkön hankinnan tavoitteena on kustannusten ennustettavuus ja kustannusriskien hallinta siten, että suojaudutaan äkillisiltä markkinahinnan muutoksilta ja niistä aiheutuvilta taloudellisilta riskeiltä.  Sähkö hankitaan sähköpörssin vuorokausimarkkinoilta. Ennen käyttötuntia häviösähkötasetta oikaistaan tarkennettujen ennusteiden ja toteuman perusteella ostamalla tai myymällä sähköä päivänsisäisellä markkinalla.

Häviösähkön hintariskeiltä suojaudutaan hyvissä ajoin etukäteen. Hankinta suojataan täysimääräisesti finanssimarkkinoilla etukäteen. Suojaus perustuu häviösähkön määrän ennusteeseen.

Hinta- ja aluehintasuojaus

Hintasuojauksessa voidaan käyttää ainoastaan Nasdaqissa noteerattavia Futures- ja DS Futures-tuotteita sekä vastaavia OTC-tuotteita, jotka selvitetään Nasdaqissa. Hintasuojaus tehdään systeemihintaa vasten.

Hintasuojaus aloitetaan kolme-neljä vuotta ennen toimitusvuotta. Suojaus toteutetaan ostamalla sovittuja tuotteita siten, että toimitusvuoden hankinta on täysimääräisesti suojattu toimitusvuotta edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä. Toimitusvuoden aikana suojausta täsmennetään ennusteiden mukaan. Hintasuojaus tehdään systeemihinnan mukaan.

Aluehintasuojauksessa voidaan käyttää Nasdaqissa noteerattavia EPAD -vuosituotteita ja -kvartaalituotteita sekä vastaavia OTC-tuotteita, jotka selvitetään Nasdaqissa.

Aluehintasuojaus aloitetaan aikaisintaan 2,5 vuotta ennen toimitusvuotta ja suojaus tulee aloittaa kaksi vuotta ennen toimitusvuotta. Suojaus toteutetaan siten, että toimitusvuoden hankinta on täysimääräisesti suojattu toimitusvuotta edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä. Aluehintasuojaukseen ei tehdä muutoksia toimitusvuotta edeltävän syyskuun lopun jälkeen muutoin kuin poikkeustilanteissa.

Hintasuojauksen ja aluehintasuojauksen toteutus on annettu ulkopuolisen kilpailutetun salkunhaltijan tehtäväksi. Fingrid ei tee suojauksia suoraan pörssissä tai markkinaosapuolten kanssa. Salkunhaltija suorittaa suojauksen Fingridin etukäteen määrittelemän ohjeen mukaisesti. Fingrid ei missään vaiheessa itse ota kantaa suojauksen yksityiskohtaiseen toteuttamiseen.