;

Voimalaitoksilta vaadittavat ominaisuudet

Sähköjärjestelmän käyttövarmuuden varmistaminen edellyttää sähköjärjestelmään liitetyiltä voimalaitoksilta hallittua ja ennakoitavaa toimintaa, oli kyse sitten normaalista tehonsyötöstä verkkoon tai toiminnasta äkillisessä häiriötilanteessa. Fingrid on sille määrätyn järjestelmävastuun perusteella asettanut voimalaitoksille teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia, joiden mukaan voimalaitos tulee suunnitella ja mitoittaa. Vaatimukset on koottu dokumenttiin Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV), jota Fingrid ylläpitää ja kehittää huomioiden lainsäädännön, sähköjärjestelmän tarpeet ja yleisesti käytössä olevan teknologian.   

Järjestelmäteknisissä vaatimuksissa on määritelty muun muassa sähköverkon jännitteen ja taajuuden vaihteluväli, jolla voimalaitoksen on kyettävä toimimaan keskeytyksettä esimerkiksi sähköjärjestelmän tehotasapainon tai jännitetason nopeissa muutoksissa. Vaatimuksilla pyritään erityisesti varmistamaan voimalaitoksen kyky tukea sähköjärjestelmää, mikä tarkoittaa esimerkiksi voimalaitoksen kykyä säilyttää liittymispisteensä jännite tietyllä tasolla sekä palautua nopeasti ja automaattisesti tasapainotilaan äkillisen muutostilanteen jälkeen. Vaatimukset asetetaan voimalaitoksen koon (tehon) perusteella ja erityisesti suurten voimalaitosten, kuten Olkiluoto 3:n, tapauksessa korostuu niiden rooli sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitäjinä.

Voimalaitokseen kohdistuvien vaatimusten toteutuminen pyritään varmistamaan voimalaitoksen suunnitteluvaiheessa laadittavin laskelmin ja analyysein, joiden paikkansapitävyys todennetaan voimalaitoksen käyttöönoton yhteydessä suoritettavilla käyttöönottotesteillä. Käyttöönottotestit ovat pääosin toiminnallisia kokeita, joissa todennetaan laitoksen vaste erilaisissa käyttö- ja häiriötilanteissa, joita voimalaitos elinkaarensa aikana kohtaa. Tapauskohtaisesti voidaan vaatia myös voimalaitoksen häiriösietoisuuden todentamista tekemällä sähköverkkoon todellinen vika, josta voimalaitoksen tulee selviytyä ja palautua takaisin suunniteltuun toimintatilaan.