;

Förlustel

Det uppstår alltid förluster i elöverföring. Förluster i stamnätet består för det mesta av elvärmeförluster i kraftledningar samt av s.k. koronaförluster som uppstår på ledarytan under vissa väderförhållanden.

Upphandling av förlustel i stamnätet

Förlustmängden i stamnätet är över 1 TWh per år, vilket motsvarar drygt 1,5 procent av elförbrukningen i hela Finland. Förlusteffekten varierar mellan 60‒350 MW beroende på nätets överföringssituation, elförbrukning samt mängden koronaförluster.

Fingrid upphandlar förlustenergin som uppstår i stamnätet på elmarknaden. Målet med upphandling av förlustel är att kunna förutse kostnader och hantera kostnadsrisker på ett sätt som ger skydd mot plötsliga förändringar i marknadspriset och medföljande ekonomiska risker. Elen upphandlas i huvudsak på den nordiska elbörsen med den dagliga Elspothandeln. Före drifttimmen justeras förlustelbalansen efter korrigerade prognoser och utfall genom att köpa och sälja el på Elbasmarknaden.

  Man säkrar sig mot prisrisker angående förlustel i god tid. Upphandlingen säkras fullt ut i förväg på finansmarknaden. Säkringen baseras på prognosen om mängden förlustel.

Prissäkring   I prissäkring används av Nasdaq OMX Oslo ASA noterade forwards. Handel kan också ske på OTC-marknaden med produkter som motsvarar Nasdaq OMX Oslo ASA:s finansprodukter.   Prissäkring inleds cirka fem år före leveransåret. Säkring genomförs genom att kontinuerligt köpa samma mängd avtalade produkter varje månad så att det ifrågavarande året är fullt säkrat i slutet av hösten året innan. Under det pågående året justeras säkringen efter prognoser. Prissäkring görs enligt systempriset.   Genomförandet av prissäkringen har överlåtits i sin helhet till en extern portföljförvaltare. Portföljförvaltaren utför säkringen enligt Fingrids säkringsstrategi. Fingrid tar inte själv vid något tillfälle ställning till den precisa tidsplanen för säkringen.

Fingrids årliga kostnader för förlustel varierar mellan 60 och 70 miljoner euro.