Stöd för att bevara kraftledningsområdenas naturvärden

Fingrid erbjuder ekonomiskt stöd till markägare som sköter landskaps- och naturmässigt värdefulla vårdbiotoper inom kraftledningsområden.

  • Stöd kan beviljas för objekt som ligger inom ett kraftledningsområde och har landskapsmässiga värden och faktorer som främjar naturens mångfald.
  • Stödet består av ett ekonomiskt stöd till den som sköter objektet och av en skötselplan som utarbetas av en expert vid Centralen för lantbruks- och hushållskvinnor.
  • Stödbeloppet uppgår till 300 euro (moms 0 %)/hektar under en treårig stödperiod.
  • En förutsättning för stödet är att området sköts enligt planen och att vissa element som bedöms enligt fastställda kriterier bevaras och förbättras.

Genom aktiv skötsel kan kraftledningsområden utvecklas till vårdbiotoper som är värdefulla för naturens mångfald och för landskapet. Arealen som sköts ska uppgå till minst 0,3 hektar. Också små objekt är viktiga!

Följande bilagor behövs vid ansökan

  • Skötselplan (finns på Fingrids webbplats, på finska)
  • Karta över området
  • Fotografier av området
  • Växtförteckning vid behov (länken är på finska)
  • Skriftligt tillstånd av markägaren om sökanden är någon annan än markägaren.

Details