Sähkö- ja magneettikentät

Sähkö siirretään voimalaitokselta kuluttajalle ensin suurjännitteisten voimajohtojen (Suomessa 400, 220 ja 110 kV), sitten keskijännitteisten avojohtojen ja kaapelien (50, 20 ja 10 kV) ja lopuksi pienjännitejohtojen avulla. Voimajohdot aiheuttavat ympäristöönsä sähkö- ja magneettikentän.

Suositusarvot

Euroopan Unionin Neuvosto julkaisi 12.7.1999 suosituksen väestön sähkö- ja magneettikentille altistumisen rajoittamisesta. Suosituksen tavoitteena on suojella kansalaisten terveyttä kenttien välittömiltä terveysvaikutuksilta. Sitä sovelletaan erityisesti kohteisiin, joissa oleskellaan merkittäviä aikoja. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 1.5.2002 voimaan tullut asetus perustuu tähän suositukseen.

Suositusarvot merkittävän ajan magneettikenttä- ja sähkökenttäaltistumiselle ovat 100 µT (mikroteslaa) ja 5 kV/m. Ei-merkittävän ajan (mm. marjastus, metsästys, maanviljely) altistukselle STM:n asetuksen mukaiset suositusarvot ovat magneettikentälle 500 µT ja sähkökentälle 15 kV/m. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut oppaan Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:12), johon on koottu tietopaketti sähkönsiirto- ja jakelujärjestelmän sähkö- ja magneettikentistä.

Voimajohdot suunnitellaan ja rakennetaan siten että Euroopan Unionin neuvoston suosituksen ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisia arvoja ei ylitä.

Fingridin keräämää yleistietoa aiheesta on esitetty syksyllä 2013 julkaistussa kantaverkon voimajohtojen sähkö- ja magneettikenttiä koskevassa kannanotossa. Löydät liitteen myös oikealta Lisätiedot-kohdan alta.

Mahdolliset terveysvaikutukset

Tutkimuksissa on käsitelty myös magneettikenttien ja terveysnäkökohtien, kuten esim. syöpäsairauksien välistä mahdollista yhteyttä.

Tampereen teknillinen yliopisto on laatinut esitteen voimajohtojen sähkö- ja magneettikentistä sekä niiden mahdollisista terveysvaikutuksista.

Myös Fingrid seuraa sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksiin liittyviä uusia tutkimustuloksia. Vuodesta 2009 alkaen olemme yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) kanssa tuottaneet muutaman kerran vuodessa julkaistavia tilannekatsauksia, joissa käsitellään sähkö- ja magneettikenttiin liittyviä lääketieteellispainotteisia tutkimuksia, jotka ovat erityisen kiinnostavia väestöaltistuksen näkökulmasta.