;

Elektriska och magnetiska fält

Elektricitet överförs från kraftverket till konsumenten, först via högspänningskraftledningar (i Finland 400, 220 och 110 kV), sedan längs luftledningar och kablar för mellanspänning (50, 20 och 10 kV) och slutligen med hjälp av lågspänningsledningar (0,4 kV). Kraftledningar orsakar elektriska och magnetiska fält i sin omgivning.

Rekommenderade värden

Europeiska unionens råd publicerade 12.7.1999 en rekommendation om begränsning av befolkningens exponering för elektriska och magnetiska fält. Syftet med rekommendationen är att skydda befolkningens hälsa mot de omedelbara hälsorisker som fälten kan orsaka. Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förordning 15.12.2018 är baserad på den här rekommendationen.

Enligt förordningen är åtgärdsnivån för begränsning av befolkningens exponering för lågfrekventa magnetiska fält från kraftledningar 200 mikrotesla (µT).

Förordningen tillämpas inte på gränsvärdena för kraftledningars elektriska fält eftersom det i elsäkerhetslagen och med stöd av den ställs sådana krav på kraftledningar att när kraven efterföljs är det elektriska fältets styrka i kraftledningens omgivning på en säker nivå.

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat en guide för befolkningens exponering för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält i Finland (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita ISSN 1236-116X;2003:12). Den innehåller ett sammanställt informationspaket om elektriska och magnetiska fält i elöverförings- och distributionssystemet.

Kraftledningarna planeras och byggs så att värdena i EU-rådets rekommendation och Social- och hälsovårdsministeriets förordning inte överskrids.

Den allmänna information om ämnet som Fingrid har samlat har presenterats i ett ställningstagande om elektriska och magnetiska fält i anslutning till stamnätets kraftledningar. Läs ställningstagandet här. Du hittar även en bilaga till höger under Mer information.

Potentiella hälsoeffekter

I vissa undersökningar har man också behandlat ett eventuellt samband mellan magnetfält och hälsoaspekter, till exempel cancersjukdomar.

Mer information finns i broschyren El- och magnetfält kring elledningar och deras eventuella hälsoeffekter, utgiven av Tammerfors tekniska universitet.

Även Fingrid följer upp nya forskningsrön relaterade till hälsoeffekterna av elektriska och magnetiska fält. Sedan 2009 har vi i samarbete med professor Leena Korpinen tagit fram lägesrapporter som publiceras ett par gånger om året. I dessa behandlas medicininriktad forskning kring elektriska och magnetiska fält, som är av särskilt intresse med avseende på befolkningens exponering.