Elektriska och magnetiska fält

El överförs från kraftverket till konsumenten, först via högspänningskraftledningar (i Finland 400, 220 och 110 kV), sedan längs mellanspänningsluftledningar och kablar (50, 20 och 10 kV) och till slut längs lågspänningsledningar. Kring kraftledningarna uppkommer det elektriska och magnetiska fält.


Rekommendation för begränsning av befolkningens exponering för elektriska och magnetiska fält

EU-rådet publicerade den 12.7.1999 en rekommendation för begränsning av befolkningens exponering för elektriska och magnetiska fält. Målet med rekommendationen är att skydda befolkningens hälsa mot de omedelbara hälsorisker som fälten kan orsaka. Den tillämpas speciellt på sådana platser där man vistas under längre perioder. Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förordning 1.5.2003 är baserad på den här rekommendationen.

De rekommenderade värdena för exponeringen för kraftledningarnas magnetiska och elektriska fält under en beaktansvärd tid är 100 µT (mikrotesla) och 5 kV/m. För exponering under en obetydlig tid (bl.a. bärplockning, jakt, jordbruk) är SHM:s rekommenderade värden för magnetfältet 500 µT och för det elektriska fältet 15 kV/m. Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat en guide för befolkningens exponering för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält i Finland (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita ISSN 1236-116X;2003:12). Den innehåller ett sammanställt informationspaket om elektriska och magnetiska fält i elöverförings- och distributionssystemet.

Kraftledningarna planeras och byggs så att värdena i EU-rådets rekommendation och Social- och hälsovårdsministeriets förordning inte överskrids.
 
Den allmänna informationen om ämnet som Fingrid har samlat presenteras i ett ställningstagande som publicerades hösten 2013 om elektriska och magnetiska fält orsakade av kraftledningar i stamnätet. Läs ställningstagandet här. Du hittar även en bilaga till höger under Mer information.


Potentiella hälsoeffekter

I vissa, främst epidemiologiska, undersökningar har det också behandlats ett eventuellt samband mellan magnetfält och hälsoaspekter, till exempel cancersjukdomar. Mera information i broschyren El- och magnetfält kring elledningar och deras eventuella hälsoeffekter utgiven av Tammerfors tekniska universitet.

Ytterligare information i ämnet finns också på Världshälsoorganisationens webbplats.