;
22.4.2022 10:45
Aktuellt, Börsmeddelanden

Ledningens översikt för Fingridkoncernen 1.1.−31.3.2022

Fingrid ger ut halvårsrapporter i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Dessutom publiceras ledningens översikt för årets första tre och nio månader, där vi presenterar nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska och övriga utveckling.

Uppgifterna som presenteras i ledningens översikt beskriver Fingridkoncernens utveckling under perioden januari–mars 2022 och under motsvarande period 2021, om inget annat anges. Siffrorna har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Ledningens översikt utgör inte en delårsrapport enligt IAS 34. Siffrorna har inte reviderats.

 • Under januari–mars har temperaturerna varit varmare än genomsnittet vilket har minskat elförbrukningen. Omsättningen från stamnätsöverföringen låg dock kvar på samma nivå som förra året eftersom bolaget höjde avgifterna för stamnätsöverföringen med två procent i början av året. Bolagets resultat minskade i förhållande till motsvarande rapporteringsperiod förra året på grund av högre marknadsrelaterade kostnader.
 • Rapporteringsperiodens omsättning uppgick till 331,7 (277,9) miljoner euro och rörelsevinsten exklusive förändringen av det verkliga värdet på derivat till 61,9 (85,6) miljoner euro.
 • Bolagets likviditet var fortsatt god.

 

Verkställande direktörens översikt: ”Rysslands invasion i Ukraina kastade om energimarknaden i Europa”

Rysslands invasion i Ukraina kommer med tiden att sätta stopp för energisamarbetet mellan Ryssland och EU-länderna. Fingrid är för sin del förberett på att energiimporten från Ryssland kan stoppas. Finland är inte beroende av elen som importeras från Ryssland. Ett importstopp ökar efterfrågan på inhemsk elproduktion, leder till ökat behov av elimport från Sverige samt kan minska elexporten till Estland. Ur Fingrids perspektiv innebär ett importstopp att försäljningsintäkterna från gränsöverföringen försvinner och ökar anskaffningskostnaderna för elsystemets reserver något när reservkraft inte längre går att köpa från Ryssland.

En höjning av det sedan tidigare dyra priset på gas har varit en direkt effekt av Rysslands invasion. På grund av detta har elpriset stigit i hela Europa. Elpriset i Finland har varit något lägre än söderut i Europa. Orsaken är den större andelen fossilfri elproduktion i norra Europa. Det höga elpriset syns i Fingrids ekonomi som ökade köp- och försäljningspriser för balanskraft. Dessutom återspeglas skillnaderna mellan områdespriserna i Finland och Sverige i ökade flaskhalsintäkter och även i kostnader för balansöverskott när Finlands balansöverskott överförs till Sverige via de nordliga förbindelserna. Även kostnaderna för förlustel har ökat även om bolaget strävar efter att skydda sig mot prisfluktuationer så effektivt som möjligt. Under rapporteringsperioden var omsättningen för stamnätsöverföringen lägre än väntat på grund av den milda vintern. Metall- och bränslepriserna har varit höga på grund av den exceptionella geopolitiska situationen vilket också påverkar Fingrids verksamhet. Vi har förberett oss på eventuella problem med leveranskedjor i våra byggprojekt.

Vi har dock klarat av att fortsätta arbetet med att utveckla framtidens elsystem enligt planerna trots den utmanande situationen. Vi har fått mycket god respons för vårt arbete. Fingrid tilldelades priset Hyvä YVA (Bra MKB) för tredje gången för miljökonsekvensbedömning i samband med byggandet av Insjölinjen. Fingrid vann även tävlingen Årets vindkraftshandling 2021 som arrangerades av Finska Vindkraftföreningen. Enligt juryns motiveringar spelar Fingrid en ytterst viktig roll i utbyggnaden av den finländska vindkraftsproduktionen.

Fingrids insatser i det finländska samhället är nu ännu viktigare både när det gäller vårt dagliga arbete för att trygga elförsörjningen till finländarna och för att utveckla infrastrukturen som krävs för ett koldioxidneutralt Finland, vilket samtidigt bidrar till att bryta beroendet av rysk energi.

Nyckeltal

M€

1−3/22

1−3/21

förändring i %

1−12/21

Omsättning

331,7

277,9

19,4

1 090,9

Rörelsevinst*

61,9

85,6

-27,7

148,6

Vinst före skatter

63,1

70,7

-10,7

187,6

Räkenskapsperiodens vinst

50,6

56,6

-10,6

150,1

Investeringar, brutto

45,6

36,3

25,6

213,4

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten**

245,3

112,3

118,3

251,4

Räntebärande nettoskulder

696,3

940,4

-26,0

938,5

Balansomslutning

2 749,6

2 274,6

20,9

2 559,5

Soliditetsgrad %

25,4

30,3

 

25,3

* Rörelsevinst exklusive värdeförändringar på derivat

** Nettokassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar

 

 • Rörelsevinsten exklusive förändringen av det verkliga värdet på derivat förknippade med den operativa verksamheten uppgick till 61,9 (85,6) miljoner euro. Den minskade rörelsevinsten är en följd av exceptionellt ökade kostnader för balansavvikelser och reserver på elmarknaden under det första kvartalet samt ökade kostnader för upphandling av förlustel.
 • Flaskhalsintäkterna från gränsförbindelserna uppgick till 166,6 (25,6) miljoner euro. Dessa intäkter kommer under de närmaste åren att huvudsakligen användas till investeringar i förbättrade överföringsförbindelser som ska förebygga uppkomsten av flaskhalsar.
 • Affärsverksamhetens nettokassaflöde har stärkts, främst tack vare de ökade flaskhalsintäkterna.

 

Väsentliga händelser under rapporteringsperioden 

 • Driftsäkerheten för Fingrids stamnät under perioden januari–mars låg på en utmärkt nivå och inga betydande störningar som påverkade marknadens funktion inträffade i stamnätet. Beredskapen för utredning av störningar i stamnätverket höjdes tre gånger under rapporteringsperioden på grund av försämrat väder.
 • Vädret har varit milt under årets första månader. Under perioden januari–mars uppgick elförbrukningen i Finland till 23,1 (25,2) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes under samma period 20,0 (19,4) terawattimmar el, vilket motsvarade 78,2 (72,3) procent av den totala överföringsvolymen i Finland. Under samma period överförde Fingrid 17,5 (17,8) terawattimmar el till sina kunder, vilket motsvarade 75,7 (70,5) procent av den totala elförbrukningen i Finland.
 • Förbrukningstoppen för vinterperioden 2021–2022 inträffade undantagsvis redan i december 2021 när förbrukningen låg på 14 175 megawatt. Den inhemska elproduktionen stod för 10 169 megawatt och 4 006 megawatt importerades från utlandet. Det finska områdespriset på dagen före-marknaden under toppförbrukningstimmen var 645,83 €/MWh.
 • Kärnkraftverket Olkiluoto 3 anslöts till stamnätverket 12.3. Inga problem förekom. Efter anslutningen kan el som produceras i Olkiluoto 3 överföras till konsumenterna via stamnätet.
 • I januari beviljade EU överföringsförbindelsen Aurora Line mellan Finland och Sverige ett stöd på 127 miljoner euro. Stödet ingår i finansieringsprogrammet Fonden för ett sammanlänkat Europa. Aurora Line som blir färdig 2025 är årtiondets viktigaste stamnätsinvestering.
 • Fingrid hade 54 elstationsprojekt och cirka 650 km kraftledningar under uppbyggnad. Bolaget fattade ett investeringsbeslut gällande en grundrenovering av en föråldrad elstation i Salo.
 • Fingrid tog i bruk en karttjänst där kunder kan se information om stamnätets anslutningsmöjligheter under olika tidsperioder och planerade eller pågående offentliga produktionsprojekt. Över tusen projekt är planerade eller pågår.
 • Datahub som är Fingrids centraliserade system för informationsutbyte på detaljmarknaden för el togs framgångsrikt i bruk 21.2. Systemet samlar information om drygt 3,8 miljoner elförbrukningsplatser och snabbar upp informationsutbytet avsevärt.
 • Den 7.2.2022 utsågs DI, MBA Jukka Metsälä till ny ekonomi- och finansdirektör på Fingrid samt till medlem i Fingrids ledningsgrupp från och med 5.5.2022. Metsälä kommer att ansvara för bolagets ekonomi och finansiering samt affärsutveckling och strategi. Den 24.2.2022 utsågs teknologie doktor Tuomas Rauhala till driftchef för kraftsystem samt till medlem i Fingrids ledningsgrupp från och med 1.6.2022. Metsälä och Rauhala kommer att rapportera till verkställande direktör Jukka Ruusunen.
 • Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma fastställde 30.3.2022 bokslutet för 2021 och beslutade om utdelning till aktieägarna. Den första delen av utdelningen, totalt 88 691 600,00 euro betalades ut 4.4.2022. Hannu Linna valdes till styrelseordförande och Päivi Nerg återvaldes som vice ordförande. Sanna Syri återvaldes som styrelsemedlem. Sami Kurunsaari och Jukka Reijonen valdes som nya styrelsemedlemmar.

 

Bolaget har inte ändrat sin resultatprognos från den som presenterades i bokslutskommunikén 1.3.2022.

Mer information:

Jukka Ruusunen, verkställande direktör

+358 30 395 5140 eller +358 40 593 8428

Jussi Pohjanpalo, tf. ekonomi- och finansieringsdirektör

+358 30 395 5176 eller +358 50 344 8534

Fingrid är finländarnas stamnätsbolag. Vi säkerställer elförsörjningen till våra kunder och det finska samhället samt utformar ett grönare elsystem för framtiden som bygger på marknadsmässiga villkor.

Fingrid. Kraft med ansvar.

www.fingrid.fi