;

Nordisk studie om elområdeskonfiguration

Fingrid och övriga systemansvariga för överföringsnäten i Norden ser tillsammans över elområdeskonfigurationen. När alternativen har utvärderats och godkänts av tillsynsmyndigheterna kommer de systemansvariga att genomföra en mer detaljerad analys av alternativen och hålla offentliga utfrågningar i de berörda länderna.

– Det är en fördel om översynen av elområdesindelningen i Norden sker löpande och enligt samma principer, säger Fingrids vice vd Asta Sihvonen-Punkka. De nordiska ländernas kraftsystem är nära sammankopplade. Med en harmoniserad och välfungerande energimarknad kan vi på ett effektivt sätt tillgodose behovet av säker strömförsörjning och omställning till mer klimatsmart produktion och konsumtion av energi.

Den nordiska studien följer den nya EU-förordning enligt vilken alla systemansvariga för överföringssystem ska lägga fram förslag om metoder, antaganden och möjliga alternativa elområdeskonfigurationer som sedan ska analyseras inom ramen för en regional översyn av elområdena enligt gemensam metod. I framtiden ska elområdeskonfigurationen ses över regelbundet.

En gemensam europeisk metod för utvärdering av elområdeskonfigurationer håller på att tas fram, och alla systemansvariga för överföringssystem ska lägga fram förslag till alternativa konfigurationer, som sedan ska analyseras vidare. För Finland föreslås inga alternativa konfigurationer, och Finland kommer att inkluderas i analysen som ett enda elområde, som i dag.

Ett förslag gällande metod och alternativ för utvärdering kommer att lämnas in för godkännande av tillsynsmyndigheterna i oktober. Om förslaget godkänns går de systemansvariga vidare med en mer detaljerad analys av sina respektive regioner för elområdesöversyn. Denna ska vara klar inom ett år. Alla ändringar av elområdeskonfigurationerna kommer att bli föremål för samråd och offentlig utfrågning innan förslagen lämnas in till den nationella tillsynsmyndigheten.

– Vi hoppas att marknadsaktörerna tar vara på denna möjlighet att framföra sina synpunkter på eventuella ändringar i elområdeskonfigurationen. Mer information om samrådsprocessen kommer så snart myndigheterna har övervägt de föreslagna alternativen, säger Asta Sihvonen-Punkka.

Beslut om eventuella ändringar av nationella elområden ska enligt planeringen fattas i slutet av 2020.

Mer information:

Finlands elområde: Expert Risto Kuusi, Fingrid, tfn + 358 303 954 122