;
22.10.2019 11:37
Pressmeddelanden

NIB finansierar uppgraderingar till överföringsnät i Finland

Nordiska investeringsbanken (NIB) har gett ett nytt lån på 20 år till Fingrid, systemansvarig för elsystemet i Finland för att finansiera utbyggnaden och uppgraderingen av stamnät.

Lånet på 100 miljoner euro kommer att erbjuda finansiering på lång sikt för Fingrid Oyjs långsiktiga investeringsplan för att stärka överföringsnätet i Finland.

Det är åldrande stamnätverk, utvecklingen av elmarknaden och anslutning av ny kapacitet för generering av förnybar energi som ligger till grund för Fingrids investeringar. De planerade uppgraderingarna kommer att öka transformatorkapaciteten, minska överföringsförlusterna och öka leveranssäkerheten.

De planerade projekten omfattar förstärkning av överföringsnätets infrastruktur i norra Karelen, uppgradering av nitton transformatorstationer på 110 kilovolt (kV) och sex transformatorstationer på 400/110 kV, förnyelse av Olkiluotos 400 kV kopplingsstation och fördubblad kapacitet på transformatorstationerna Isoniemi och Hirvisuo.

Dessutom omfattar investeringarna byggandet av nya överföringsförbindelser till vindparker, vilket möjliggör en kapacitet av vindkraftgenerering som uppskattas till totalt 1 400 MW till stamnätet i norra delen av Finland.

– De projekt som ingår i finansieringsavtalet kommer att öka graden av tillförlitlig elöverföring till samhället och industrin, samt främja Finlands konkurrenskraft, säger Henrik Normann, ordförande och VD för Nordiska investeringsbanken.

– Vi är mycket nöjda med NIB:s kontinuerliga stöd och det senaste beslutet att finansiera Fingrids centrala investeringar. De här investeringarna gör det möjligt att omvandla elsystemet så att det kan rymma ökande mängder generering av förnybar energi, och stärka stamnätverket så att Finland kan förbli ett område med ett elpris, säger Jan Montell, ekokomi- och finansieringsdirektör för Fingrid.

Fingrid är ett publikt aktiebolag med ansvar för upprätthålla den momentana balansen mellan elproduktion och -konsumption samt att upprätthålla stamnättet , dvs högspänningsnätet för elöverföring i Finland. Finlands stamnät innefattar totalt cirka 14 300 kilometer kraftledningar på 400, 220 eller 110 kilovolt samt 114 elstationer. Kraftsystemet är en del av det internordiska kraftsystemet och är anslutet till Kontinentaleuropa, Ryssland och Estland.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

NIB:
Kari Jaukkuri, Senior Manager, Lending, på +358 10 618 0237, kari.jaukkuri@nib.int
Arild Moen, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Fingrid:
Jan Montell, ekokomi- och finansieringsdirektör, på +358 30 395 5213, jan.montell@fingrid.fi
Marjaana Kivioja, kommunikationschef, på +358 30 395 5267, marjaana.kivioja@fingrid.fi