;
28.11.2019 14:00
Kraftsystem, Aktuellt

En elstation som ansluter till stamnätet från Fingrids kärnkraftverk i Olkiluoto färdigställdes – särskild fokus på driftsäkerhet

Fingrids elstation i Olkiluoto, en av stamnätets viktigaste elstationer, har färdigställts helt. Lösningarna som har genomförts vid elstationen är unika i Finland. Till den delvis förnyade och delvis helt nybyggda elstationen ansluts, när Olkiluoto 3 blir färdig, de tre kärnkraftverken i Olkiluoto, som producerar en tredjedel av den el som förbrukas i Finland. Projektet i storleksklassen 14 miljoner euro togs huvudsakligen i drift redan under sommaren 2019, och därefter har avslutningsarbeten utförts vid elstationen.

Fingrids elstation, belägen i Olkiluoto i Euraåminne, består av tre separata ställverk och kontrollrumsbyggnader. Under förnyelsearbetet revs det gamla ställverket som var byggt i slutet av 1970-talet, och ersattes med ett nybyggt dubbelbrytarställverk för 400 kilovolt. Samtidigt utfördes omfattande kraftledningsanordningar mellan kraftverket och elstationen.

Dubblering som garanti för tillförlitlighet

Utöver det ställverk som har byggts för anslutning av kärnkraftverket Olkiluoto 3, som tas i drift 2020, kompletteras helheten av de två ställverken som betjänar kärnkraftverken Olkiluoto 1 och 2, samt egna kontrollrumsbyggnader. Den nya elstationen förbättrar driftsäkerheten och möjliggör mångsidiga kopplingsalternativ också i olika situationer med störningar eller underhållsavbrott.

- Olkiluoto elstation för 400 kilovolt är en helhet som är ensam i sitt slag i Finland. Elstationen ansluter en betydande del av Finlands elproduktion till stamnätet. Med nya lösningar och säkerhetsanordningar ta vi hand om driftsäkerheten också i eventuella störningssituationer, lovar direktör Timo Kiiveri hos Fingrid, som ansvarar för egendomsförvaltning.

Hot om elbrist blev ett skrämskott

En brand under sommaren 2018 i Olkiluoto elstation blev ett praktiskt test av Fingrids beredskap att fungera i en verklig situation, när en potentiell elbrist hotade.

- Lyckligtvis var elstationens förnyelsearbeten redan på god väg under sommaren 2018. Tack vare de pågående byggarbetena gick reparationen av felet snabbt. De förnyade konstruktionerna gör att kraftverken i Olkiluoto kan separeras från varandra mer tillförlitligt än tidigare. Olika störnings- och avbrottssituationer kan hanteras effektivt, säger Timo Kiiveri.

Olkiluoto 3 till stamnätet via specialarrangemang

Fingrid och Industrins Kraft (TVO) förbereder sig för anslutning av Olkiluoto 3 i Euraåminne till stamnätet nästa år. Anslutningen kräver specialarrangemang, eftersom Olkiluoto 3 i färdigt tillstånd kommer att vara betydligt större än tidigare kraftproduktionsenheter.

Nettoeffekten av el från Olkiluoto 3 är 1 600 megawatt. Det finska elsystemet klarar endast av fel i produktionsanläggningar upp till 1 300 megawatt. Fingrid och TVO har enats om ett unikt specialarrangemang, med vilket en stor anläggningsenhet kan anslutas till elsystemet. Tekniskt sett innebär arrangemanget att om Olkiluoto 3 skulle kopplas bort från nätet, skulle industrins förbrukning begränsas praktiskt taget i realtid, genom att ett ur elsystemets synpunkt plötsligt avbrott håller sig inom den tillåtna gränsen 1 300 megawatt. Fingrid och TVO har enats om den praktiska implementeringen av ett systemskydd av detta slag för Olkiluoto 3. Dessutom har myndigheterna säkerställt att implementeringen av systemskyddet inte har någon inverkan på utövandet av Fingrids systemansvar.

- Vi har förbättrat driftsäkerheten hos stamnätsanslutningarna för Olkiluoto kärnkraftverk och vi är till alla delar redo att till stamnätet ta emot elproduktionen från den tredje reaktorn i Olkiluoto, säger Timo Kiiveri.

 

Timo Kiiveri, direktör, egendomsförvaltning
Tel. 040 543 3039

 

Informationsruta:

  • Det föråldrade ställverket A för 400 kilovolt i Olkiluoto ersattes med två separata ställverk.
  • Med förändringarna förbättras tillförlitligheten hos kärnkraftverksenheterna i Olkiluoto och säkerställs att kärnkraftverksenheterna kan leverera elektricitet till stamnätet utan störningar.
  • De nya C- och D-ställverken togs i drift i juni 2019.
  • Det gamla A-ställverket revs i sin helhet.
  • Värdet för investeringen är cirka 14 miljoner euro.