;

Eltillgången i Finland hotad torsdag 19 juli 2018

Onsdagen 18 juli 2018 separerades Olkiluoto båda kärnkraftverksenheter 1 och 2 från stamnätet, beroende på brand i Fingrids elstation i Olkiluoto, samt reparationsarbeten i elstationen.

Den inhemska produktionen och elimporten räcker möjligen inte för att täcka elförbrukningen. Fingrid förbereder sig att starta reservkraftverk vid behov för att säkerställa produktionen och förbrukningen.


Fingrid har bett leverantörerna på elmarknaden och distributionsföretagen att förbereda sig på en situation, som innebär att risken för elbrist är stor. Övriga delar av Finlands stamnät fungerar utan problem. Reparationsarbetena för att åtgärda den havererade elstationen fortsätter, för att så snabbt som möjligt kunna koppla in kraftverken till stamnätet.


Mera information om situationen kan fås från Fingrids internet-sidor på www.fingrid.fi och Fingrids Twitter-konto (Fingrid_oyj).


Mera information:

direktör Reima Päivinen tel. +358 40 556 2662
elcentralchef Arto Pahkin, tel. +358 400 756 146


Kontaktuppgifter för media: viestinta@fingrid.fi, kommunikationschef Marjaana Kivioja tel. + 358 400 773 181

Faktaruta:


Situationer med elbrist indelas i tre nivåer, beroende på allvarlighetsgraden:

• 1. Elbrist möjlig (ansträngt effektläge) uppkommer när det kan förutses, att den inhemska produktionen och importen inte räcker för att täcka elförbrukning inom de närmaste timmarna eller dygnen.
• 2. Stor risk för elbrist (effektbristsituation) anses ha uppkommit om all elproduktion i Finland utnyttjas, och det inte är möjligt att få mer el från grannländerna. Fingrid måste starta reservkraftverk för att säkra tillgången på el.
• 3. Elbrist (allvarlig effektbristsituation) anses ha uppkommit om elproduktionen och importen inte räcker för att täcka förbrukningen, och elförbrukare måste kopplas från. Distributionsföretagen genomför frånkopplingarna så, att strömavbrotten maximalt blir ett par timmar, och att avbrotten inte inriktas på ur samhällets synvinkel viktiga funktioner.