;
28.3.2018 13:01
Börsmeddelanden

Beslut vid Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma

Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma hölls i dag 28.3.2018 i Helsingfors. Bolagsstämman godkände bokslutet för år 2017 och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman valde Fingrid Oyj:s styrelse för mandatperioden som löper ut i slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Juhani Järvi fortsätter som styrelseordförande. De övriga styrelsemedlemmarna är Anu Hämäläinen, Sanna Syri och Esko Torsti samt som ny medlem Päivi Nerg. Styrelsemedlemmarna presenteras på bolagets webbplats.

Bolagsstämman beslutade om en utdelning på högst 68 470,00 euro per A-aktie och högst 25 050,00 euro per B-aktie, det vill säga totalt högst 173 518 010,00 euro. Utdelningen betalas ut i två delar. Den första delen uppgår till 48 700,00 euro per A-aktie och 17 820,00 euro per B-aktie, totalt 123 420 140,00 euro. Dessutom gav bolagsstämman styrelsen fullmakt att besluta om utbetalning av en eventuell andra del efter att halvårsrapporten har fastställts och styrelsen utvärderat bolagets betalningsförmåga, finansiella ställning och ekonomiska utveckling. Den andra delen uppgår till högst 19 770,00 euro per A-aktie och högst 7 230,00 euro per B-aktie, totalt högst 50 097 870,00 euro. Fullmakten gäller fram till slutet av bolagets följande ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman har även beslutat om grundandet av aktieägarnas nomineringsråd, som framöver kommer att förbereda valet av styrelse och förslag om styrelsemedlemmarnas ersättningar för bolagsstämman. Nomineringsrådet lämnar sina förslag till styrelsen årligen, senast den 31 januari före följande ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman godkände nomineringsrådets arbetsordning, som anger att rådet ska bestå av tre (3) representanter för bolagets aktieägare och av styrelseordföranden som deltar i egenskap av expert. De tre största aktieägarna sett till röstetalet har i enlighet med arbetsordningen utsett följande medlemmar till nomineringsrådet: Helena Tarkka, Jukka Reijonen och Erkko Ryynänen.

Till revisor för bolaget valdes revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers Ab, som utsett CGR Heikki Lassila till huvudansvarig revisor.

Mer information:
Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 51 40 eller 040 593 84 28
Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn 030 395 52 13 eller 040 592 44 19