;
15.2.2024 15:16
Aktuellt, Börsmeddelanden

En komplettering till Fingrid Oyj:s aktieägares nomineringsråds förslag till ordinarie bolagstämman 2024

Fingrid Oyj publicerade 31.1.2024 aktieägarnas nomineringsråds förslag till den ordinarie bolagsstämman 2024. Fingrid kompletterar det publicerade meddelandet på följande sätt:

Fingrids aktieägares nomineringsråd föreslår utöver de redan föreslagna styrelsemedlemmarna, att Mikko Mursula väljs till ny styrelsemedlem för mandatperioden, som slutar vid följande ordinarie bolagstämma.

Mikko Mursula, ekonomie magister, finsk medborgare. Mursula har fungerat som vice verkställande direktör, placeringar i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen sedan 2018 och som placeringsdirektör under åren 2015-2018. Mursula fungerade tidigare som verkställande direktör på FIM Oyj under åren 2013-2015, som direktör i finansförvaltning och förmedlingsverksamhet vid S-Pankki Oyj under åren 2013-2015, som verkställande direktör på FIM Varainhoito Oy under åren 2010-2015 samt i olika direktörspositioner för placeringar i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen under åren 2000-2010. Mursula är dessutom viceordförande för Tornator Oy:s styrelse, viceordförande för Kojamo Oyj:s styrelse, medlem i Jane och Aatos Erkkos stiftelses styrelse och ordförende av Aalto universitetet stiftelsens investeringskommitté.

Mikko Mursula är oberoende av bolaget, men icke oberoende av betydande aktieägare, eftersom han har en anställning hos en betydande aktieägare. Mursula har gett sitt samtycke till nomineringen.

Mer information om de medlemmar som föreslagits av Fingrids aktieägares nomineringsråd finns på bolagets webbplats. Aktieägarnas nomineringsråd förslag kommer att ingå i kallelsen till bolagsstämman.

Mer information:

Fingrid, direktör för juridiska ärenden, Marina Louhija
tel. 040 519 0627