;
21.9.2023 15:56
Aktuellt, Börsmeddelanden

Fingrid slopar stamnätsavgifter och justerar nivån för stamnätets anslutningsavgifter

Fingrid planerar att slopa stamnätsavgifterna för sammanlagt sex månader under 2024 och därmed sänka stamnätsavgifterna för sina kunder med cirka 250 miljoner euro. Anledningen till denna plan är exceptionellt höga flaskhalsintäkter. Beslut har redan fattats om att slopa stamnätsavgifterna för januari, februari och juni 2024. För resten av året kommer beslut om slopade stamnätsavgifter att fattas under sommaren 2024. Anslutningsavgifterna för nya anslutningar till stamnätet kommer att justeras för att motsvara de ökade byggkostnaderna från och med 1.1.2024.

Fingrids investeringsprogram för stamnätet möjliggör förnybar elproduktion och snabb tillväxt av användningen av förnybar el, och bidrar till att Finland kan uppnå klimatmålen för 2035. Ren, förmånlig och leveranssäker el ger Finland en väsentlig konkurrensfördel. I och med att elsystemet utökas och blir mer komplext ökar även kostnaderna för drift av systemet. Samtidigt leder fluktueringar i energipriset och stora överföringsvolymer i stamnätet till ökad osäkerhet i Fingrids marknadsbaserade utgiftsposter.

De exceptionellt höga prisskillnaderna mellan prisområdena 2022 ledde till att Fingrid tjänade in betydande mängder flaskhalsintäkter. Fingrid tjänar flaskhalsintäkter från överföringsförbindelserna mellan Finland och Sverige samt Finland och Estland. Användningen av flaskhalsintäkter regleras av EU-lagstiftningen. Fingrid använder flaskhalsintäkterna för att investera i ökad överföringskapacitet över gränserna samt för att täcka driftskostnader och slopa stamnätsavgifterna för sina kunder. Stamnätsavgifterna för januari, februari och juni 2024 har redan slopats. För resten av 2024 kommer slopandet av stamnätsavgifterna att fastställas under sommaren 2024. Denna plan påverkar inte priserna för bolagets övriga tjänster.

– Fingrids viktigaste mål är att upprätthålla en hög nivå av driftsäkerhet i elsystemet samt möjliggöra tillväxten av ett elsystem för förnybar el. På så sätt garanteras även rimliga priser för elöverföringen. Prissättningen för Fingrids tjänster motsvarar tjänsternas kostnader. Ökade fluktueringar i bolagets marknadsbaserade kostnader kommer oundvikligen att återspeglas även i kundprissättningen. I framtiden kommer det att vara möjligt att justera stamnätsavgifterna mer än en gång om året, säger Jussi Jyrinsalo, direktör med ansvar för planeringen av Fingrids stamnät.

 

Anslutningsavgifter 1.1.2024

Stamnätets anslutningsavgifter kommer att uppdateras från och med 1.1.2024 enligt principerna för stamnätets anslutningsavgifter för att motsvara de ökade kostnaderna för utbyggnad av elstationsanslutningar. Anslutningsavgifterna höjs för samtliga spänningsnivåer.

Spänningsnivå

2023

2024

110 kV

600 000

800 000

220 kV

1 200 000

1 400 000

400 kV

2 000 000

2 200 000

Mer information:

Direktör, Jussi Jyrinsalo, Fingrid Abp, tfn 030 395 5118
Ekonomi- och finansieringsdirektör Jukka Metsälä, Fingrid Abp, tfn 030 395 5213
Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@fingrid.fi