;
26.5.2023 10:18
Pressmeddelanden, Aktuellt

Fingrid använder flaskhalsintäkterna till förmån för kunderna och tar därmed inte ut några stamnätsavgifter

Rättelse av Fingrids pressmeddelande 25.5.2023: År 2022 slopades stamnätsavgifterna för December, inte fyra månader.

Fingrid bekräftar sin tidigare meddelade plan om att använda de rekordhöga flaskhalsintäkterna från år 2022 till förmån för sina kunder och slopa stamnätsavgifterna för sex månader under år 2023. År 2022 slopades stamnätsavgifterna för December. För år 2023 slopas stamnätsavgifterna för januari, februari och juni. Dessutom bekräftar bolaget att nätavgifter inte tas ut heller för juli, november eller december. Detta minskar stamnätskundernas avgifter totalt med cirka 300 miljoner euro.

Det höga elpriset och stora regionala prisskillnader ledde till ökade flaskhalsintäkter för stamnätsoperatörerna särskilt under andra halvåret av 2022. Flaskhalsintäkterna för år 2023 har varit betydligt lägre, Fingrid rapporterade för det första kvartalet att flaskhalsintäkterna uppgick till 71,1 (166,6) miljoner euro. Flaskhalsintäkterna till Fingrid kommer från skillnaderna mellan områdespriserna i Finland och Sverige och mellan Finland och Estland. Till skillnad från övriga nordiska länder uppkommer inga flaskhalsintäkter från interna överföringsförbindelser i Finland.

Ackumulering och användning av flaskhalsintäkter bestäms av EU:s regleringar. Beslut om användningen av intäkterna fattas av den lokala tillsynsmyndigheten, i Finland är det Energimyndigheten. I Finland används flaskhalsintäkterna för gränsöverskridande investeringsprojekt, med dem täcks kostnader som uppkommer från gränsöverföring samt utveckling av denna, och de kan även allokeras till bolagets omsättning för att minska på stamnätsavgifterna. Fingrid kommer även i fortsättningen att använda flaskhalsintäkterna till förmån för sina kunder.

Den nuvarande stamnätsavgiftsstrukturen eller enhetspriser ändras inte i och med beslutet om att slopa stamnätsavgifterna. Beslutet påverkar inte heller prissättningen för bolagets övriga tjänster. Tack vare tillväxt i den väderberoende produktionen och elkonsumtionen ökar variationerna i bolagets marknadsmässiga utgifter, vilket innebär att storleken på stamnätsavgifterna kan behöva justeras flera gånger om året. Den ökade elförbrukningen öppnar däremot en möjlighet till förmånliga enhetspriser för stamnätsavgiften.

”Den kraftiga ökningen av förnybar energiproduktion i Finland ökar självförsörjningen av energi och sänker elpriset, vilket i sin tur ger Finland en konkurrensfördel i att locka nya industrier till landet. Ansvarsfullheten framhävs och den största klimateffekten uppnås när fossila bränslen ersätts med rekordren el. I det väderberoende elsystemet ökar även variationerna vilka ökar på behovet att ändra kundprissättningen. Fingrids mål är att kunderna även i framtiden upplever den höga kvaliteten och effektiviteten i verksamheten, samt konkurrenskraftiga priser på tjänster”, säger Jukka Metsälä, Ekonomi- och finansieringsdirektör för Fingrid.

Mer information:

Ekonomi- och finansieringsdirektör Jukka Metsälä, Fingrid Abp, tfn 030 395 5213
Direktör, Jussi Jyrinsalo, Fingrid Abp, tfn 030 395 5118