;
1.12.2021 11:00
Aktuellt, Kraftsystem, Pressmeddelanden

Under den kommande vintern kommer eltillgången i Finland att vara beroende av inhemsk elproduktion och elimport

Baserat på Fingrids och ENTSO-E:s bedömningar är risken för elbrist i Finland under den kommande vintern låg, om elsystemet och elmarknaden fungerar normalt. Finland är fortfarande beroende av import av el i situationer med hög förbrukning. Förutom störningsfri drift av den inhemska produktionen är fungerande överföringsförbindelser och grannländernas produktions- och konsumtionssituation av stor betydelse för Finland.

Enligt Fingrids uppskattning kan toppförbrukningen av el i Finland under den kommande vintern komma att öka till cirka 15 100 megawatt. I situationer med toppförbrukning är det viktigt att elsystemet och elmarknaden fungerar normalt. Samtidiga störningar i större elproduktionsanläggningar eller elöverföringsförbindelser kan orsaka utmaningar för elens tillräcklighet. Den mest utmanande situationen skulle kunna uppkomma om en period med sträng köld skulle pröva Finland och de andra länderna i Östersjöregionen samtidigt. Då skulle elförbrukningen ligga på en hög nivå och tillgången på importerad el skulle kunna äventyras. Enligt utredningar utförda av ENTSO-E och stamnätsbolagen i Östersjöregionen räcker dock elen om elsystemet fungerar normalt.

”Enligt våra prognoser förväntas inga problem med elens tillräcklighet under den kommande vintern, men störningsfri drift av elsystemet är mycket viktig. Förutom den inhemska produktionen säkerställer importen av el från grannländerna att elen är tillräcklig i situationer med toppförbrukning”, konstaterar direktör Reima Päivinen från Fingrid. ”Den senaste tidens ökning av elprisnivån i hela Europa påverkar inte direkt elens tillräcklighet, men priserna kan tillfälligt stiga kraftigt. Vid behov utnyttjar vi de reserver som finns reserverade för störningssituationer för att säkerställa elens tillräcklighet”, fortsätter Päivinen.

Bild: Uppskattning av elproduktion och elförbrukning en mycket kall vinterdag under vintersäsongen 2021–2022.

 

Under den kommande vintersäsongen bedöms elförbrukningen ligga kvar på förra årets nivå. Elförbrukningen inom skogsindustrin bedöms minska under sista kvartalet på grund av nedläggningen av en fabrik, men den övriga industrins förbrukning förväntas öka jämfört med föregående år. Under de senaste veckorna har höstregnen förbättrat den nordiska vattenkraftssituationen. Mängden av värmekraftskapacitet har minskat, men som motsvarighet har mängden av vindkraft ökat betydligt. Förändringen accentuerar vikten av väderberoende produktion för elens tillräcklighet.

Elen förväntas räcka i Östersjöregionen

Elens tillräcklighet granskas i Östersjöregionen och även mer allmänt på europeisk nivå. Med regionalt variabel förnybar elproduktion spelar överföringen av el över nationsgränserna en allt viktigare roll för att balansera produktion och konsumtion. ENTSO-E:s rapport Winter Outlook 2021–2022 behandlar elens tillräcklighet på Europanivå under den kommande vintern. Dessutom har stamnätsbolagen i Östersjöregionen samarbetat för att skapa en kompletterande bild av Östersjöregionens effektsituation.

Enligt utredningar kommer det inte att finnas några förutsägbara problem med elens tillräcklighet i Östersjöregionen under den kommande vintern. I likhet med Finland är Sverige och Danmark beroende av elimport vid toppförbrukning. Förbrukningen är vanligtvis inte den högsta i alla länder samtidigt, och därför kan elöverföring säkerställa elens tillräcklighet. Goda elöverföringsförbindelser mellan länderna bidrar också till att utjämna lokala variationer i väderberoende produktion. Den ökande mängden av vindkraft och tillräckliga elöverföringsförbindelser förbättrar elens tillräcklighet i området.

Mer information:

Maarit Uusitalo, elcentralchef, Fingrid Oyj, tel: 030 395 4246 eller 040 511 7568

Reima Päivinen, direktör, Fingrid Oyj, tel. 030 395 5160 eller 040 556 2662

ENTSO-E Winter Outlook >

Nordic and Baltic Sea Winter Power Balance 2021-2022 >