;
29.10.2021 11:24
Aktuellt, Börsmeddelanden

Ledningens översikt för Fingridkoncernen 1.1.−30.9.2021

 

Fingrid ger ut halvårsrapporter i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Dessutom publiceras ledningens översikt för årets första tre och nio månader, där vi presenterar nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska och övriga utveckling.

Uppgifterna som presenteras i ledningens översikt beskriver Fingridkoncernens utveckling under perioden januari–september 2021 och under motsvarande period 2020, om inget annat anges. Siffrorna har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Ledningens översikt utgör inte en delårsrapport enligt IAS 34. Siffrorna har inte reviderats.

 • Väderförhållandena under året och en ökad elförbrukning har höjt intäkterna från stamnätsöverföringen. Det höga elpriset och de stora skillnaderna mellan områdespriserna har höjt såväl intäkterna som kostnaderna för balanskraft och särskilt ökat gränsöverföringen från Ryssland och dess intäkter. Operativt sett har året gått enligt förväntningarna.
 • Rapporteringsperiodens omsättning uppgick till 690,8 (481,5) miljoner euro och rörelsevinsten exklusive förändringen av det verkliga värdet på derivat till 114,3 (76,1) miljoner euro.
 • Bolagets lönsamhet och likviditet var fortsatt god.

Verkställande direktörens översikt: Starkt ekonomiskt resultat – rekordstor investeringsportfölj

Den ökade elförbrukningen under året höjde intäkterna från stamnätsöverföringen jämfört med referensperioden. Elpriset har varit exceptionellt högt, vilket har höjt priserna på balanskraft och ökat Fingrids omsättning. Det högre balanskraftspriset avspeglas även i högre balanskraftskostnader. Högre elpriser medförde ökad elimport från Ryssland till Finland och därmed ökade gränsöverföringsintäkter. Totalt sett förbättrades bolagets omsättning och resultat märkbart i förhållande till motsvarande period 2020.

År 2022 kommer vi att höja avgifterna för stamnätsöverföringen med i genomsnitt två procent. Höjningen beror särskilt på de ökade marknadsbaserade kostnaderna för reserver. Reserverna säkerställer balansen mellan produktion och förbrukning i elsystemet. Vårt mål är att även i fortsättningen förbli ett av de förmånligaste stamnätsbolagen i Europa och därigenom för vår del erbjuda finländska företag en konkurrensfördel.

Vår investeringsportfölj är större än någonsin tidigare. Inom bolaget pågår drygt 50 elstationsprojekt och ett flertal kraftledningsprojekt. Dessa investeringar kommer att möjliggöra anslutning av vindkraft motsvarande hela 4 500 megawatt. Under rapporteringsperioden fattades ett flertal betydande investeringsbeslut. Stamnätets överföringssäkerhet låg på en utmärkt nivå under hela rapporteringsperioden, även om vi inte helt kunde undvika störningar som påverkat kunderna.

I augusti tog elmarknadens utveckling ett steg framåt då statsrådet godkände den nya förordningen om utredning och mätning av elleveranser. Från och med början av november övergår den nordiska elmarknaden till den så kallade enprismodellen för obalanser. Modellen innebär att ingen separat avräkning längre sker för elproduktion och elförbrukning för den part för vilken balansavräkning ska utföras. Förordningen inkluderar även preciserade bestämmelser om de förändringar i fråga om utredning av elleveranser som krävs för införandet av centraliserat informationsutbyte, det vill säga datahub. Fingrids datahub-projekt fortskrider väl och systemet kommer att införas i februari 2022.

Kunderna har varit nöjda med vår verksamhet. Ett fungerande och förtroendebaserat samarbete är viktigare än någonsin med tanke på genomförandet av den enorma omställning som energisystemet står inför. De senaste resultaten från arbetsplatsundersökningen Great Place to Work bekräftar att det bland Fingrids personal finns ett starkt engagemang för bolagets och hela det finländska samhällets målsättningar.

Nyckeltal

M€

1−9/21

1−9/20

förändring i %

1−12/20

Omsättning

690,8

481,5

43,5

682,5

Rörelsevinst*

114,3

76,1

50,4

115,4

Vinst före skatter

139,3

69,4

100,6

113,3

Räkenskapsperiodens vinst

111,3

56,8

96,0

94,0

Investeringar, brutto

142,0

104,0

36,5

169,7

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten**

155,0

126,2

22,8

139,9

Räntebärande nettoskulder

1 032,8

1 059,4

-2,5

1 049,0

Balansomslutning

2 348,3

2 164,8

8,5

2 306,8

Soliditetsgrad %

25,9

27,5

 

27,4

* Rörelsevinst exklusive värdeförändringar på derivat

** Nettokassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar

 

 • Omsättningen steg dels på grund av en ökad elförbrukning som direkt påverkar stamnätsintäkterna och dels på grund av dyrare balanskraft till följd av de högre elpriserna. Det senare avspeglas även i höjda balanskraftskostnader.
 • Koncernens rörelsevinst exklusive förändring av det verkliga värdet på derivat ökade till följd av högre stamnäts-, gränsöverförings- och balanskraftsintäkter. Reservkrafts- och ICT-kostnaderna ökade något. Rapporteringsperiodens resultat steg på grund av en positiv förändring av det verkliga värdet på elderivat som används för att säkra inköpen av förlustel.
 • Verksamhetens nettokassaflöde höjdes av flaskhalsintäkter från gränsförbindelserna, totalt 129,3 (98,3) miljoner euro. Dessa intäkter kommer under de närmaste åren att helt och hållet användas till investeringar i förbättrade överföringsförbindelser, vilket förebygger uppkomsten av flaskhalsar.

Väsentliga händelser under rapporteringsperioden 

 • Elförbrukningen i Finland började öka. Under perioden januari–september uppgick elförbrukningen i Finland till 62,0 (59,3) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes under samma period 53,3 (50,2) terawattimmar el, vilket motsvarade 79,0 (77,9) procent av den totala överföringsvolymen i Finland. Under samma period överförde Fingrid 47,8 (45,0) terawattimmar el för sina kunder, vilket motsvarade 77,0 (75,8) procent av förbrukningen i Finland.
 • Under januari–september var stamnätets leveranssäkerhet 99,99997 (99,99994) procent. En betydande störning inträffade i Fingrids stamnät under perioden januari–september. Den 23.8.2021 välte ett kraftledningstorn på Fingrids 110 kV förbindelse mellan Borgå och Andersböle, vilket orsakade betydande störningar för Fingrids kunder.
 • Inom Fingrid pågår drygt 50 elstationsprojekt och ett flertal kraftledningsprojekt. Under rapporteringsperioden fattades beslut om renovering av elstationer i Raumo, Seinäjoki och Uusnivala i Nivala. Vad gäller kraftledningsprojekt fattades ett investeringsbeslut för renovering av 110 kV kraftledningen mellan Hämeenlahti i Jyväskylä och Hännila i Jorois, som nått slutet av sin livslängd. Samtidigt förnyas elstationen i Kauppila. Det viktigaste pågående kraftledningsprojektet är bygget av Skogslinjen, en 400 kV förbindelse från Petäjävesi till Uleåborg samt den tillhörande projekthelheten längs Ule älv. Miljökonsekvensbedömningen för Insjölinjen, en 400 kV förbindelse från Villmanstrand till Uleåborg, har slutförts och projektets övergripande planering har inletts.
 • Elmarknadens utveckling tog ett steg framåt då statsrådet den 12.8.2021 godkände den nya förordningen om utredning och mätning av elleveranser. Förordningen innefattar bestämmelser om övergång till 15 minuters avräkningsperioder och den så kallade enprismodellen för obalanser. Dessutom ingår preciserade bestämmelser om de förändringar i fråga om utredning av elleveranser som krävs för införandet av centraliserat informationsutbyte, det vill säga Datahub. Fingrids Datahub-projekt fortskrider planenligt och Datahub tas i drift i februari 2022.
 • Rekommendationsgraden (cNPS) i bolagets kundundersökning sjönk något jämfört med året innan och var nu 41 (45).

Händelser efter rapporteringsperioden

 • Fingrid meddelade i oktober att bolaget kommer att höja stamnätets överföringsavgifter för 2022 med i genomsnitt två procent. Höjningen beror särskilt på de ökade marknadsbaserade kostnaderna för reserver. Fingrid har lyckats bibehålla sin kostnadseffektivitet. Enligt den senaste europeiska jämförelsen är överföringsavgifterna de näst lägsta i referensgruppen på cirka 20 länder.

Bolaget har inte ändrat sin resultatprognos från den som presenterades i halvårsrapporten 27.7.2021.

Mer information:

Jukka Ruusunen, verkställande direktör, Fingrid Oyj
tel. +358 30 395 5140 eller +358 40 593 8428

Jan Montell, ekonomi- och finansieringsdirektör, Fingrid Oyj
tel. +358 30 395 5213 eller +358 40 592 4419