;
23.4.2021 11:05
Börsmeddelanden

Ledningens översikt 1.1.−31.3.2021 för Fingrid-koncernen

Fingrid ger ut halvårsrapporter i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Dessutom publiceras ledningens översikt för årets första tre och nio månader, där vi presenterar nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska och övriga utveckling.

Uppgifterna som presenteras i ledningens översikt beskriver Fingridkoncernens utveckling under perioden januari–mars 2021 och under motsvarande period 2020, om inget annat anges. Siffrorna har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Ledningens översikt utgör inte en delårsrapport enligt IAS 34. Siffrorna har inte reviderats.

 • Under januari–mars har temperaturerna legat på genomsnittsnivå. Den ökade överföringen från Ryssland och den ökade elförbrukningen till följd av de långa köldperioderna förbättrade bolagets omsättning och resultat jämfört med motsvarande period under den föregående rapporteringsperioden.
 • Rapporteringsperiodens omsättning uppgick till 277,9 (199,6) miljoner euro och rörelsevinsten exklusive förändringen av det verkliga värdet på derivat till 85,6 (65,2) miljoner euro.
 • Bolagets lönsamhet och likviditet var fortsatt god.

Verkställande direktörens översikt: ”Nätvisionen stakar ut riktningen mot stamnätsinvesteringar på två miljarder euro under 2020-talet.”

Vädret har varit normalt under årets första månader. De långa köldperioderna har ökat elförbrukningen samtidigt som det nordiska vattenläget har återgått närmare det normala efter fjolårets höga nivåer. Elförbrukningen ökade under rapporteringsperioden jämfört med motsvarande period i fjol, då det var exceptionellt varmt för årstiden. Detta innebär även att bolagets omsättning och resultat förbättrades jämfört med samma period i fjol. Omsättningsökningen utgjordes av volymtillväxt, eftersom stamnätsavgifterna 2021 låg kvar på samma nivå som året innan.

Den ökade elförbrukningen kombinerat med överföringsbegränsningar resulterade i betydande prisskillnader mellan elprisområdena i Norden. Elimporten från Sverige till Finland var stor och låg dagtid ofta på maxnivå. Detta ledde till en avsevärd prisskillnad mellan Finland och särskilt Norra Sverige. Prisskillnaderna innebar betydande flaskhalsintäkter för Fingrid, som vi kommer att använda för investeringar i att förbättra marknadens funktion. Elimporten från Ryssland ökade till följd av de höjda elpriserna i Finland, vilket innebar ökade intäkter från gränsöverföringen.

Vi bygger kraftledningar och elstationer på tiotals olika byggplatser. Utifrån vår långsiktiga vision för stamnätet bedömer vi att stamnätet under 2020-talet kommer att behöva investeringar på minst två miljarder euro för att genomföra de enorma tilläggsinvesteringar i elförbrukning och elproduktion som Finlands elektrifiering förutsätter. Vid sidan av detta fortsätter vi att utveckla elmarknaden och vår driftverksamhet för att motsvara framtida krav.

Nyckeltal

M€

1−3/21

1−3/20

förändring i %

1−12/20

Omsättning

277,9

199,6

39,2

682,5

Rörelsevinst*

85,6

65,2

31,3

115,4

Vinst före skatter

70,7

38,9

81,8

113,3

Räkenskapsperiodens vinst

56,6

32,9

72,3

94,0

Investeringar, brutto

36,6

30,6

19,6

169,7

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten**

112,3

68,5

64,0

139,9

Räntebärande nettoskulder

940,4

1 066,4

-11,8

1 049,0

Balansomslutning

2 274,6

2 133,2

6,6

2 306,8

Soliditetsgrad %

30,3

29,0

 

27,4

* Rörelsevinst exklusive värdeförändringar på derivat

** Nettokassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar

 

 • Rörelsevinsten exklusive förändringen av det verkliga värdet på derivat uppgick till 85,6 (65,2) miljoner euro. Ökningen beror på ökade stamnäts- och gränsöverföringsintäkter.
 • Flaskhalsintäkterna från gränsförbindelserna uppgick till 25,6 (24,6) miljoner euro. Dessa intäkter kommer under de närmaste åren att helt och hållet användas till investeringar i förbättrade överföringsförbindelser, vilket förebygger uppkomsten av flaskhalsar.
 • Affärsverksamhetens nettokassaflöde har stärkts, främst på grund av det förbättrade resultatet.


Väsentliga händelser under rapporteringsperioden

 • Driftsäkerheten för Fingrids stamnät under perioden januari–mars låg på en utmärkt nivå och inga betydande störningar som påverkade marknadens funktion inträffade i stamnätet.
 • Elförbrukningen i Finland under perioden januari–mars uppgick till 24,7 (23,2) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes under samma period 19,4 (18,4) terawattimmar el, vilket motsvarade 73,7 (73,9) procent av den totala överföringsvolymen i Finland. Under samma period överförde Fingrid 17,8 (16,6) terawattimmar el till sina kunder, vilket motsvarade 71,9 (71,6) procent av elförbrukningen i Finland.
 • Vinterns förbrukningstopp inträffade 18.2.2021. Elförbrukningens genomsnittliga timeffekt steg då till 14 267 megawatt kl. 9–10. I Finland producerades el med en genomsnittlig effekt på 11 191 megawatt och återstående 3 076 megawatt importerades från Sverige, Ryssland och Estland. Det fanns ingen risk för att elen inte skulle ha räckt till när förbrukningen var som högst.
 • Fingrid publicerade sin vision om stamnätets långsiktiga utvecklingsbehov och lösningar. Nätvisionen bygger på scenarier som beskriver produktions- och förbrukningsstrukturen för el. Nätvisionen anger att Finland för att uppnå sitt mål om koldioxidneutralitet behöver miljardinvesteringar i stamnätet under de närmaste tio åren.
 • Fingrid hade 36 elstationsprojekt och 580 km kraftledningar under uppbyggnad. Ett investeringsbeslut fattades om bygget av en elstation i Valkeus i Norra Österbotten. Elstationen kommer att bidra till genomförandet av nya vindkraftsinvesteringar. De uppskattade totalkostnaderna för stationen som väntas bli klar 2023 är cirka 30 miljoner euro.
 • Fingrids verksamhet fortsatte som planerat trots coronapandemin.
 • Fingrid ansökte om undantag för införandet av 15 minuters avräkningsperioder fram till 22.5.2023, vilket styrktes av Energimyndigheten.

Händelser efter rapporteringsperioden

Den 7.4.2021 fastställde Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma bokslutet för 2020 och beslutade om utdelning till aktieägarna. Den första delen av utdelningen, totalt 89 980 000,00 euro betalades ut 12.4.2021. Juhani Järvi fortsätter som styrelseordförande och Päivi Nerg som vice styrelseordförande. De övriga styrelsemedlemmarna är Hannu Linna, Sanna Syri och Esko Torsti.

Bolaget har inte ändrat sin resultatprognos från den som presenterades i bokslutskommunikén 5.3.2021.

Mer information:

Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj, verkställande direktör
+358 30 395 5140 eller +358 40 593 8428

Jan Montell, Fingrid Oyj, ekonomi- och finansieringsdirektör
+358 30 395 5213 eller +358 40 592 4419