;
5.3.2021 12:01
Börsmeddelanden, Aktuellt

Fingrid Oyj:s bokslutskommuniké januari–december 2020: vädret påverkade resultatbildningen märkbart

Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Uppgifterna i denna rapport bygger på Fingrids reviderade bokslut för 2020 som publiceras i samband med kommunikén.

  • Fingrids ekonomiska resultat för 2020 blev sämre än planerat, vilket främst berodde på det exceptionellt varma vädret. Operativt sett gick året som planerat trots coronapandemin. Stamnätsavgifterna ändrades inte under året.
  • Elförbrukningen i Finland uppgick under 2020 till 80,9 (86,1) TWh.
  • Via Fingrids nät överfördes 68,4 (68,7) TWh el, vilket motsvarade 77,9 (76,0) procent av den totala elöverföringen i Finland (förbrukning och transitering).
  • Stamnätets leveranssäkerhet var den bästa någonsin: 99,99995 (99,9999) procent.

 

NYCKELTAL

 

1-12/20

1-12/19

förändring i %

7-12/20

7-12/19

förändring i %

Omsättning

Mn euro

682,5

789,4

-13,5

339,1

374,1

-9,4

Investeringar, brutto

Mn euro

169,7

126,9

33,7

99,4

67,9

46,3

– investeringarnas andel av omsättningen

%

24,9

16,1

 

29,3

18,1

 

Utgifter för forskning och utveckling

Mn euro

4,5

3,4

30,4

1,9

1,8

8,3

– andel av omsättningen

%

0,7

0,4

 

0,6

0,5

 

Antal anställda i genomsnitt

 

400

384

4,2

413

385

7,3

Antal anställda vid periodens slut

 

408

380

7,4

408

380

7,4

Löner och arvoden totalt

Mn euro

26,7

22,3

19,6

12,7

9,0

41,1

Rörelsevinst

Mn euro

118,4

115,5

2,5

63,2

48,7

29,7

– andel av omsättningen

%

17,3

14,6

 

18,6

13,0

 

Vinst före skatter

Mn euro

113,3

105,8

7,1

54,8

36,8

49,0

– andel av omsättningen

%

16,6

13,4

 

16,2

9,8

 

Räkenskapsperiodens vinst

Mn euro

94,0

84,6

11,1

45,8

28,7

59,3

Totalresultat

Mn euro

95,0

84,7

12,2

45,8

28,8

59,1

Kassaflöde efter investeringar

Mn euro

139,9

147,7

-5,2

38,2

53,3

-28,4

Avkastning på investerat kapital (ROI)

%

7,0

6,4

 

 

 

 

Avkastning på eget kapital (ROE)

%

14,3

11,6

 

 

 

 

Soliditetsgrad

%

27,4

32,0

 

27,4

32,0

 

Räntebärande nettoskulder

Mn euro

1 049,0

1 037,2

1,1

1 049,0

1 037,2

 

Nettoskuldsättning

 

1,7

1,5

 

1,7

1,5

 

Resultat/aktie

euro

28 269,56

25 452,50

11,1

13 768,99

8 644,75

59,3

Utdelning/A-aktie

euro

53 500,00 *

58 500,00

 

 

 

 

Utdelning/B-aktie

euro

19 600,00 *

21 400,00

 

 

 

 

Eget kapital/aktie

euro

190 210

206 213

-7,8

 

 

 

Utdelning/resultat A-aktie

%

189,2

234,9

 

 

 

 

Utdelning/resultat B-aktie

%

69,3

86,0

 

 

 

 

Antalet aktier

 

 

 

 

 

 

 

– A-seriens aktier

st.

2 078

2 078

 

2 078

2 078

 

– B-seriens aktier

st.

1 247

1 247

 

1 247

1 247

 

Totalt

st.

3 325

3 325

 

3 325

3 325

 

* Styrelsens förslag till bolagsstämman om maximal utdelning.

 

Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen: ”Stamnätets leveranssäkerhet bättre än någonsin – det exceptionellt varma året påverkade resultatet”

För Fingrid kännetecknades 2020 av ett rekordstort antal investeringar: vi byggde kraftledningar och elstationer på tiotals olika byggplatser. Investeringarna fortskred planenligt trots coronapandemin. Som en kritisk aktör för Finlands försörjningsberedskap är vi väl förberedda på olika typer av exceptionella situationer. Trots de rekordstora investeringarna och coronapandemin fungerade stamnätet tillförlitligt under året. Leveranssäkerheten var 99,99995 procent, vårt bästa resultat någonsin.

År 2020 var det varmaste året som hittills uppmätts i Finland och elförbrukningen minskade därför med i genomsnitt sex procent jämfört med året innan. Vädret spelade även i övrigt huvudrollen på den nordiska elmarknaden. Den exceptionellt milda vintern som resulterade i betydligt lägre elförbrukning samtidigt som kraftiga regn ökade tillgången till vattenkraft och hårda vindar ledde till hög vindkraftsproduktion, vilket pressade ner elpriserna på den nordiska marknaden och gav upphov till stora skillnader i områdespriserna. Finland importerade el från Sverige och utnyttjade överföringskapaciteten mellan länderna fullt ut, men överföringskapaciteten var inte tillräcklig för att tillgodose marknadens behov. Trots det fungerade våra gränsförbindelser utmärkt och gjorde det möjligt för oss att effektivt ställa den tillgängliga kapaciteten till marknadens förfogande.

Till följd av den lägre elförbrukningen minskade även stamnätsintäkterna jämfört med året innan. Marknadsläget resulterade även i lägre intäkter från den ryska gränsöverföringen. Den exceptionella vårfloden höjde under flera veckor priset på de reserver som behövs för att balansera produktionen och förbrukningen, vilket resulterade i ökade kostnader. På grund av väderförhållandena var vårt ekonomiska resultat betydligt sämre än planerat. Fingrids kostnadseffektiva verksamhet har gjort det möjligt för oss att behålla en förmånlig prisnivå trots den intensiva investeringstakten. Vi har sedan 2017 sänkt stamnätsavgifterna med drygt tio procent och avgifterna förblir på nuvarande nivå även under 2021.

Ekonomiskt resultat

Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges.

Koncernbokslutet har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som 2019.

Koncernens omsättning uppgick till 682,5 (789,4) miljoner euro. Stamnätsintäkterna minskade till 373,6 (385,0) miljoner euro på grund av den låga energiförbrukningen under de varma vintermånaderna. Årets elförbrukning i Finland uppgick till 80,9 (86,1) TWh. Även försäljningen av balanskraft minskade från året innan till 260,8 (346,7) miljoner euro på grund av de låga elpriserna. Gränsöverföringsintäkterna från förbindelsen mellan Finland och Ryssland sjönk till 6,9 (11,6) miljoner euro på grund av en minskad överföringsvolym samt det låga områdespriset i Finland jämfört med nordvästra Ryssland. Östersjöregionens överföringssituation ökade transiteringsintäkterna till 17,1 (14,4) miljoner euro. De övriga rörelseintäkterna minskade till 2,4 (4,2) miljoner euro.

Koncernens kostnader uppgick till 569,3 (651,6) miljoner euro. Kostnaderna för balanskraft minskade på grund av de låga elpriserna och var 234,4 (323,5) miljoner euro. Kostnaderna för förlustel uppgick till 52,6 (53,9) miljoner euro. Volymerna ökade något samtidigt som inköpspriset för förlustel sjönk. Det faktiska genomsnittspriset för förlustel var 38,03 (39,57) euro/MWh. Kostnaderna för reserverna som säkerställer stamnätets driftsäkerhet ökade till 63,5 (55,9) miljoner euro, vilket främst berodde på ökade inköp av reserver för frekvensreglering. Avskrivningarna uppgick till 98,5 (97,8) miljoner och stamnätets underhållskostnader till 23,6 (21,6) miljoner euro. Personalkostnaderna steg till 31,2 (26,4) miljoner euro efter att bolaget anställt mer personal för att hantera den ökade arbetsmängden såväl i Finland som inom det internationella samarbetet.

Koncernens rörelsevinst uppgick till 118,4 (115,5) miljoner euro. Som förändringar av det verkliga värdet på elderivat samt valutaderivat i samband med investeringar och övriga rörelsekostnader redovisades i rörelsevinsten 3,0 (-26,6) miljoner euro. Koncernens vinst före skatter var 113,3 (105,8) miljoner euro. Räkenskapsperiodens vinst uppgick till 94,0 (84,6) miljoner euro. Soliditetsgraden vid utgången av räkenskapsperioden var 27,4 (32,0) procent.

Bolagets totala investeringar år 2020 uppgick till 169,7 (126,9) miljoner euro, varav totalt 137,3 (103,4) miljoner euro inriktades på elnätet och 9,6 (5,5) miljoner euro på reservkraft. Investeringarna i IT-system uppgick till 21,1 (17,0) miljoner euro. Den största enskilda IT-investeringen var den pågående utvecklingen av Datahub, det centraliserade systemet för informationsutbyte på elmarknaden. Fingrid satsade sammanlagt 4,5 (3,4) miljoner euro på forsknings- och utvecklingsprojekt under verksamhetsåret.

Moderbolagets omsättning uppgick till 679,8 (786,2) miljoner euro, räkenskapsperiodens vinst till 136,0 (148,1) miljoner euro och de utdelningsbara medlen 186,8 miljoner euro.

Enligt bolagets egna beräkningar kommer resultatet för 2020 att visa ett intäktsunderskott på cirka 30 miljoner euro enligt tillsynsmodellen för stamnätsverksamheten. Underskottets storlek påverkades även av effektivitets- och kvalitetsincitamentens positiva effekter. Energimyndigheten har fastställt det kumulativa underskottet för den föregående tillsynsperioden 2016–2019, som uppgick till 28,4 miljoner euro

Finansiering

Fingrids kreditvärdighet förblev hög, vilket återspeglar en stark totalekonomi och skuldbetalningsförmåga. Koncernens finansiella nettokostnader uppgick till 4,0 (10,1) miljoner euro, vilket inkluderade 0,7 miljoner euro i räntekostnader för redovisad leasingskuld. Koncernens nettoräntekostnader för lån under räkenskapsperioden uppgick till 13,3 (14,7) miljoner euro. Förändringen av det verkliga värdet på finansiella derivat var 3,8 miljoner euro positiv (8,1 miljoner euro positiv). Under rapporteringsperioden ökade koncernens finansiella intäkter till följd av en utdelning på 8,4 miljoner euro efter försäljningen av Nord Pool-aktierna.

De räntebärande lånen uppgick till 1 174,9 (1 120,0) miljoner euro, varav 1 032,8 (884,7) miljoner euro utgjordes av långfristiga och 142,1 (235,3) miljoner euro av kortfristiga lån. De räntebärande lånen inkluderade vid utgången av räkenskapsperioden leasingskulder på totalt 31,2miljoner euro, varav 2,3 miljoner euro var kortfristiga, det vill säga löper ut inom mindre än ett år.

Bolagets likviditet var fortsatt god. De likvida medlen och de övriga finansiella tillgångarna uppgick 31.12.2020 till totalt 125,9 (82,8) miljoner euro. Koncernen har dessutom en bindande outtagen standby-kredit på 300 miljoner euro till sitt förfogande (fram till 11.12.2022) samt finansieringsarrangemang på totalt 225 miljoner euro som säkerställer likviditeten och består av bindande och icke-bindande arrangemang med banker.

Motpartsrisken för de finansiella derivatkontrakten uppgick till 26,2 (22,4) miljoner euro. Bolaget har skyddat sig mot valuta- och råvaruprisrisker.

 

Fingrid har kreditvärderingsavtal med S&P Global Ratings (S&P) och Fitch Ratings (Fitch). Kreditbetygen låg kvar på en fortsatt hög nivå och var 31.12.2020:

  • S&P:s betyg för bolagets icke-säkerställda och icke-efterställda skulder och bolagets långfristiga kreditbetyg var på nivån ’AA-’ och bolagets kortfristiga kreditbetyg på nivån ’A-1+’, med stabila utsikter.
  • Fitch betyg för bolagets icke-säkerställda och icke-efterställda skulder var på nivån ’A+’, bolagets långfristiga kreditbetyg på nivån ’A’ och kortfristiga kreditbetyg på ’F1’, med stabila utsikter.

 

Kunder

Fingrid tillhandahåller stamnäts- och elmarknadstjänster till sina kunder, det vill säga elbolagen, den elförbrukande industrin och elmarknadsaktörerna. Bolagets verksamhet bygger till största del på utförande av dess lagstadgade uppgifter på ett kundorienterat och jämlikt sätt med lika villkor för alla.

Stamnätstjänsterna säkerställer en tillförlitlig och tillräcklig elöverföring för elbolagen och den elförbrukande industrin. Elsystemets driftsäkerhet låg år 2020 på alla tiders högsta nivå. Ett stort antal vindkraftsprojekt var under uppbyggnad och planering. Fingrid tog emot cirka 160 förfrågningar om anslutning till stamnätet motsvarande en total volym på tusentals megawatt. Anslutningsavtalen som tecknades under året ansluter ny vindkraftsproduktion motsvarande 1 800 MW till stamnätet. Fingrid fick även förfrågningar om anslutning av helt nya typer av elförbrukningsobjekt.

Våra elmarknadstjänster erbjuder aktörerna i branschen ett gemensamt prisområde i hela Finland samt fördelarna som erbjuds av den öppna europeiska elmarknaden. År 2020 utnyttjade Finlands elimport från Sverige den tillgängliga överföringskapaciteten fullt ut. Överföringskapaciteten var inte tillräcklig för att tillgodose marknadens behov men gränsförbindelserna fungerade utmärkt.

Enligt en utredning genomförd av stamnätsbolagens europeiska samarbetsorganisation ENTSO-E år 2019 har det finska stamnätet Europas tredje lägsta överföringspriser i en jämförelse av stamnät av motsvarande storlek. Jämförelsen omfattade 36 länder. Stamnätsavgifterna kommer 2021 att förbli på samma nivå som året innan.

Enligt en kundundersökning som genomfördes hösten 2020 har kunderna har fortsatt starkt förtroende för Fingrid och uppskattar särskilt vårt arbete för hela det finska samhället. Över hälften av kunderna uppgav att Fingrids verksamhet har förbättrats under det senaste året. Enligt undersökningen upplever kunderna Fingrid som en öppen och samarbetsinriktad aktör som verkar för samhällets bästa och behandlar sina kunder jämlikt. Bolagets Net Promoter Score (NPS) var 45, vilket kan betraktas som ett gott resultat för ett monopolföretag med B2B-verksamhet.

Stamnätet

Fingrids investeringar i elnäten och stationerna inom det finska stamnätet kommer att uppgå till drygt två miljarder euro under 2020-talet. Stamnätet måste förstärkas för att klara den kraftiga ökningen av utsläppsfri elproduktion och elförbrukning som målet om ett klimatneutralt Finland år 2035 kräver. Särskilt anslutningen av vindkraft till stamnätet har lett till ökade investeringsbehov.

Fingrid arbetar med en vision för stamnätet som presenterar utvecklingsbehov och långsiktiga förslag för transmissionsnätet (400 kV och 220 kV).

Under året slutfördes nya kraftledningar motsvarande en sträcka på cirka 10 kilometer och ytterligare 570 kilometer var under uppbyggnad. Projektutredningar pågår för ytterligare kraftledningar motsvarande en sträcka på 250 kilometer. Under året slutfördes 12 nya eller utbyggda elstationer och 22 stationer var under uppbyggnad.

Arbetet fortsatte med Fingrids storprojekt, den så kallade Skogslinjen från Uleåborg till Petäjävesi. Förberedelserna för en tredje växelströmsförbindelse till Sverige har kommit igång. Syftet är att effektivisera den internationella elmarknaden. Ett projekt för att förstärka Insjölinjen mellan Uleåborg och Villmanstrand befinner sig i planeringsfasen.

Fingrid fick en topplacering i ITOMS (International Transmission Operations & Maintenance Study) och blev som enda företag utsett till Top Performer inom både kraftlednings- och stationsunderhåll. ITOMS är en internationell undersökning som utvärderar underhållsarbetets effektivitet genom att bland annat jämföra kostnaderna och antalet driftstörningar.

Elsystemet

I Finland förbrukades 80,9 (86,1) TWh el år 2020. Via Fingrids nät överfördes 68,4 (68,7) TWh el, vilket motsvarade 77,9 (76,0) procent av den totala elöverföringen i Finland (förbrukning och transitering).

Import- och produktionskapaciteten var mer än tillräcklig för att klara förbrukningstoppen. Årets förbrukningstopp på 12 388 (14 542) MWh/h inträffade fredagen den 28 februari kl. 8–9. Vid tidpunkten uppgick den inhemska produktionen till 9 849 MWh/h och återstående 2 539 MWh/h importerades från utlandet. Det finska områdespriset på dagen före-marknaden under toppförbrukningstimmen var 46,98 €/MWh.

De nordiska vattenmagasinen låg klart över den normala nivån, vilket resulterade i lägre elpriser på grossistmarknaden än året innan. Elöverföringen mellan Finland och Sverige bestod till största delen av import från Sverige till Finland. Under år 2020  importerades 18,8 (16,3) TWh el från Sverige till Finland medan exporten från Finland till Sverige uppgick till 0,3 (0,5) TWh. Den huvudsakliga överföringsriktningen mellan Finland och Estland har varit export från Finland till Estland, sammanlagt 6,6 (3,8) TWh. Elöverföringen från Ryssland till Finland uppgick till 3,0 (7,6) TWh. Till skillnad från året innan exporterades även el från Finland till Ryssland vid några tillfällen. Under år 2020 importerades 0,3 (0,2) TWh el från Norge till Finland.

Stamnätets leveranssäkerhet var år 2020 den bästa någonsin: 99,99995 (99,9998) procent. Den genomsnittliga avbrottstiden vid stamnätets anslutningspunkter på grund av störningar i Fingrids nät var 0,51 (4,3) minuter. Den beräknade kostnaden som avbrotten orsakade för förbrukarkunderna var 0,9 (2,7) miljoner euro och inklusive automatiska återinkopplingar uppgick kostnaderna till 3,2 miljoner euro.

Driftsäkerheten och tillgängligheten för Fingrids likströmsförbindelser var mycket hög. Utredningen av orsakerna till störningarna och reparationen av felen har lyckats väl och förbindelserna har återställts snabbt till marknadens förfogande.

Stamnätets överföringsförluster ökade något från året innan och uppgick till 1,5 (1,3) TWh, vilket motsvarar 1,8 (1,5) procent av den totala elöverföringen.

Elmarknaden

 Det genomsnittliga spotpriset på elmarknaden (det nordiska systempriset) var 10,93 (38,94) euro/MWh. Områdespriserna på grossistmarknaden för el i Norden och på den europeiska elmarknaden var de lägsta i marknadens historia. Skillnaderna mellan områdespriserna var betydande både mellan de nordiska prisområdena och i Centraleuropa. Priserna på det nordiska marknadsområdet sjönk särskilt på grund av den goda tillgången till vattenkraft och det varma vädret. Elpriserna på den nordiska dagen före-marknaden blev vid flera tillfällen negativa. Coronapandemin påverkade inte elproduktionen, elförbrukningen och elmarknaden särskilt mycket i det nordiska marknadsområdet.

På grund av marknadsläget låg elimporten till Finland på en hög nivå under hela rapporteringsperioden. Finland har varit beroende av elimport då vår egen produktionskapacitet inte har varit tillräcklig för att täcka förbrukningen. Skillnader mellan de finska och svenska områdespriserna uppkom i de situationer då efterfrågan överskred överföringskapaciteten mellan länderna. Trots det fungerade våra gränsförbindelser utmärkt och gjorde det möjligt att effektivt ställa den befintliga överföringskapaciteten till marknadens förfogande.

Fingrids flaskhalsintäkter för gränsförbindelserna uppgick till 146,7 (73,0) miljoner euro, varav förbindelserna mellan Finland och Sverige stod för 122,7 (65,5) miljoner euro. Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Estland uppgick till 24,0 (7,5) miljoner euro. Vid utgången av 2020 uppgick de oanvända flaskhalsintäkterna till 219,1 miljoner euro. Intäkterna används i enlighet med regleringen till det pågående byggprojektet för Skogslinjen och andra investeringar i stamnätet som förbättrar elmarknadens funktion.

För att öka överföringskapaciteten mellan Finland och Sverige förbereder Fingrid tillsammans med Svenska kraftnät en tredje växelströmsförbindelse mellan länderna. Den ökade överföringskapaciteten kommer att bidra till att jämna ut prisskillnaderna mellan länderna. Förbindelsen väntas bli klar 2025. Bygget av Skogslinjen kommer att innebära en betydande ökning av överföringskapaciteten i nord-sydlig riktning för det finska elsystemet samt göra det enklare att behålla hela Finland som ett enda elprisområde. Projektet slutförs 2022.

Den nordiska marknaden öppnades för konkurrens mellan elbörser i juni 2020. Börskonkurrensen ger aktörerna på marknaden möjlighet till handel med el på fler börser. Konkurrensen innebär att fler än en nominerad elmarknadsoperatör kan ansluta sig till den europeiska marknadskopplingen på dagen före-marknaden.

Fingrid har flera pågående projekt som syftar till att utveckla elmarknaden. Den viktigaste av dessa är Datahub, det centraliserade systemet för informationsutbyte som kommer att införas i Finland i april 2022. Till pågående samnordiska projekt hör den nordiska balanseringsmodellen och det tillhörande projektet för kvartsavräkning samt införandet av en ny beräkningsmetod för överföringskapaciteten. Fingrid utvecklar även lösningar för efterfrågeflexibilitet som drivits vidare som en del av projekten INTERRFACE och OneNet med finansiering från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon2020.

Företagsansvar

 Vid årets slut hade Fingrid Oyj 408 (380) anställda, inklusive visstidsanställda. Antalet fast anställda var 363 (338).

Vid slutet av året var 23 (24) procent av personalen kvinnor och 77 (76) procent män. Personalens genomsnittliga ålder var 44 (44) år.

Fingrid är en expertorganisation och därför är personalens kunskap och kompetens vår viktigaste resurs. Som en expertorganisation erbjuder vi möjlighet till självstyrt och självständigt arbete som samtidigt bidrar till teamets och våra gemensamma mål. Denna arbetsmodell fungerade väl under det exceptionella verksamhetsåret då merparten av våra experter på grund av coronapandemin övergick till distansarbete på heltid.

Fingrid har ett ansvarsfullt och samhällskritiskt uppdrag i att säkerställa tillgången till el för finländarna och genomföra de investeringar i stamnätet som ett rent elsystem förutsätter. Bolaget bidrar särskilt till att främja de klimat-, energi- och infrastrukturrelaterade delarna av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolagets hållbarhetsredovisning bygger på det internationella ramverket Global Reporting Initiative och uppgifterna verifieras av en oberoende extern partner. Viktiga hållbarhetsteman i Fingrids verksamhet år 2020 var förutom vårt grundläggande uppdrag även säkerhetsfrågor, upphandlingsrutiner, intressenternas förtroende, bolagets ekonomiska resultat och verksamhetsprinciper samt välbefinnande på arbetsplatsen. Regelefterlevnad och hållbarhetsledning utgör integrerade delar av bolagets ledningssystem och riskhantering med företagets strategi som utgångspunkt. Fingrids styrelse uppdaterade och godkände bolagets uppförandekod (Code of Conduct), följde upp hållbarhetsaspekter i verksamheten samt ansvarade för göra hållbarhetsledningen till en integrerad del av verksamheten.

Fingrid har undertecknat FN:s Global Compact och bolagets verksamhetsprinciper är utformade i enlighet med initiativets principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöskydd och antikor-ruption. År 2020 uppdaterade Fingrid sina verksamhetsprinciper för att återspegla företagets nya värderingar och inkluderade ett åtagande om att främja mångfald.

Bolagets eNPS-index i personalundersökningen Siqni var 71 och arbetstillfredsställelsen totalt var 87/100. Personalens betyg på bolagets hållbarhetsarbete var 4,6/5. CNPS-indexet som beskriver andelen kunder som skulle rekommendera bolaget var 45. Fingrids verksamhetsprinciper inkluderar även ett åtagande för mänskliga rättigheter och bolaget har analyserat verksamhetens konsekvenser i fråga om mänskliga rättigheter genom en Human Rights Due Diligence-process enligt FN:s principer. Respekt för de mänskliga rättigheterna ingår i hållbarhetskraven som bolaget ställer på sina service- och varuleverantörer. Efterlevnad av kraven är föremål för en riskbaserad övervakning. År 2020 har tio av Fingrids byggplatser genomgått revisioner inriktade på beställaransvar, arbetssäkerhet och hantering av miljöfrågor. Inom Fingrids internationella varuinköp genomfördes tredjepartsrevisioner på 15 fabriker samt sex uppföljningsrevisioner för att bekräfta att avvikelser konstaterade i samband med årets eller i tidigare revisioner har korrigerats.

Bolagets arbetar med att stärka säkerhetskulturen för att nå sitt mål om noll olyckor. År 2020 godkände ledningsgruppen nya tillvägagångssätt och mål för ledning av arbetshälsa och säkerhetsledning. Arbetsolyckor som resulterade i frånvaro drabbade 2 (0) egna anställda och 14 (7) personer anställda av serviceleverantörer. Av dessa olyckor ledde 5 (2) till sjukfrånvaro längre än 30 dagar eller klassades som allvarliga på grund av bestående men eller skador. Den kombinerade olycksfrekvensen för serviceleverantörer och egen personal ökade jämfört med året innan och uppgick till 11,1 (5,3) per miljon arbetstimmar.

Stamnätets bygg- och underhållsarbeten genomfördes med hänsyn till markägare och andra intressenter och miljökonsekvenserna minskade i alla livscykelfaser. Fingrid använder sig av avtalsklausuler, utbildning och inspektioner för att säkerställa miljöhänsyn i entreprenörernas och serviceleverantörernas verksamhet. Miljökonsekvenserna för betydande kraftledningsprojekt bedöms genom MKB-förfaranden. Under 2020 pågick MKB-förfaranden för fyra projekt.

Fingrid rapporterar sitt skatteavtryck och vidtar inga särskilda åtgärder för att minimera sina skatter. År 2020 hade personalen och externa intressenter tillgång till en konfidentiell extern visselblåsarkanal för att anmäla eventuella missförhållanden. Inga brott mot konkurrenslagstiftningen, klagomål kring behandlingen av personuppgifter, brott mot de mänskliga rättigheterna eller fall av korruption, mutor eller diskriminering har identifierats i bolagets verksamhet

Rättegångar och myndighetsförfaranden

Den 25.8.2017 inträffade en arbetsolycka på kraftledningsbygget i Laukas, där en anställd hos entreprenören Revilla y Garcia S.L. dog efter ett fall från ett kraftledningstorn. Med anledning av arbetsolyckan har ett privaträttsligt skadeståndsanspråk och ett anspråk gällande socialskyddsbaserade ersättningar gjorts i Spanien mot Fingrid som byggherre, huvudentreprenören Tecnolines S.R.L.:s filial i Finland och dess underentreprenör Revilla y Garcia S.L. Fingrid ser det som osannolikt att anspråken kan drivas med framgång och enligt bolagets uppskattning kommer rättegångarna eller deras utgång sannolikt inte att få några betydande konsekvenser för företagets resultat eller ekonomiska ställning.

Ett besvär gällande bolagets beslut om att utesluta en leverantör ur upphandlingsprocessen för anskaffningen av 400 MVA-transformatorer 2022-2025 lämnades in till marknadsdomstolen 30.6.2020. Den 14.7.2020 beslutade bolaget att avbryta upphandlingen. Efter beslutet återkallades besvären till marknadsdomstolen 28.7.2020.

Händelser efter räkenskapsperiodens slut och uppskattning av den framtida utvecklingen

Fingridkoncernens resultat för räkenskapsperioden 2021 exklusive förändringar i verkliga värden på derivat och skatter, väntas förbättras något jämfört med resultatet 2020.

Prognoser om räkenskapsperiodens resultat försvåras särskilt av osäkerheten kring stamnäts‑, transiterings- och gränsöverföringsintäkter samt kostnader för reserver och förlustel. Dessa är beroende av temperaturväxlingar samt variationer i nederbörd, vind och vattenläget i Norden som påverkar elförbrukningen och elpriserna i Finland och dess grannländer och därmed överföringsvolymen i stamnätet. Bolagets skuldhanteringsförmåga väntas förbli stabil.

Styrelsens förslag till vinstutdelning

 Utgångspunkten för Fingrids utdelningspolicy är att merparten av moderbolagets vinst ska delas ut till aktieägarna. Vid beslut om utdelning beaktas dock alltid den ekonomiska situationen, företagets investerings- och utvecklingsbehov under de närmaste åren samt de aktuella ekonomiska målen.

Räkenskapsperiodens vinst för Fingrids Oyj:s moderbolag uppgick till 136 014 363,58 euro och de utdelningsbara medlen i bokslutet till 186 751 302,32 euro. Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens slut och enligt styrelsens uppfattning äventyrar inte heller den föreslagna vinstdispositionen bolagets betalningsförmåga.

Efter bokslutsdagen har bolagets styrelse föreslagit för bolagsstämman att bolaget för räkenskapsperioden som avslutades 31.12.2020 utifrån den fastställda balansräkningen betalar utdelning på högst 53 500,00 euro per A-aktie och högst 19 600,00 euro per B-aktie, sammanlagt högst 135 614 200,00 euro. Utdelningen betalas ut i två delar. Den första delen uppgår till 35 500,00 euro per A-aktie och 13 000,00 euro per B-aktie, sammanlagt 89 980 000,00 euro, och betalas ut den 12.4.2021. Den andra delen på högst 18 000,00 euro per A-aktie och högst 6 600,00 per B-aktie, sammanlagt högst 45 634 200,00 euro, betalas ut om styrelsen så beslutar efter att halvårsrapporten har fastställts utifrån en fullmakt som beviljas styrelsen vid bolagsstämman. Fullmakten ger styrelsen rätt att besluta om utbetalning av den andra delen efter att halvårsrapporten har fastställts och styrelsen utvärderat bolagets betalningsförmåga, finansiella ställning och ekonomiska utveckling. Utdelningen som styrelsen beslutar enligt fullmakten betalas ut tre bankdagar efter beslutet. Fullmakten föreslås gälla fram till slutet av bolagets följande ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämma 2021

Fingrid Oyj:s bolagsstämma hålls preliminärt den 7 april 2021 i Helsingfors.

Helsingfors 5.3.2021
Fingrid Oyj
Styrelsen

Bilagor:

Fingrid Oyj bokslutskommuniké 2020

Bolagsstyrningsrapport 2020

Ersättningsrapport 2020

Bokslut och verksamhetsberättelse 2020

ESEF-rapport 2020 

 

Bilagorna har publicerats på finska och engelska.