;
23.1.2019 09:45
Aktuellt, Kraftsystem

Finlands stamnät 90 år – en ökning av förnyelsebar energi kräver att nätet ständigt utvecklas

Grunden för stamnätet för elöverföring, en av Finlands nationalegendomar, lades för 90 år sedan.Stamnätet har under årtiondens lopp utvecklats till ett av de bästa elöverföringssystemen i världen.Stamnätsbolaget Fingrid firar de jämna åren i arbetets tecken; utvecklingen av nätet fortsätter eftersom behovet att överföra el ytterligare kommer att öka i framtiden.

En av de viktigaste milstolparna i den finska elöverföringens historia inföll den 16 januari 1929, då den första högspänningsledningen togs i bruk. Det handlade om det första kraftledningsavsnittet på 110 kilovolt mellan Imatra och Åbo, i det som skulle komma att bli ett rikstäckande stamnät för el. Det var också det första riksomfattande storprojektet i Finland

Idén att överföra el över längre sträckor hade uppstått i Centraleuropa i slutet av 1800-talet. Så småningom hade man också i Finland förstått elektrifieringens betydelse för samhället, och 1929 började stamnätets utveckling till ett av de bästa systemen för elöverföring i världen. Stamnätet har utvidgats till ett nät som täcker hela landet och genom vilket största delen av den el som förbrukas i Finland överförs. Idag fungerar hela Finland med el.

I början var det olika aktörer inom industrin som byggde ut stamnätet. Utbyggnaden var en nödvändig förutsättning för Finlands industriella utveckling. Efter decennier av olika byggfaser övergick stamnätet 1997 i det riksomfattande stamnätsbolaget Fingrids ägo. Fingrid äger Finlands stamnät och alla betydande utlandsförbindelser.

Stamnätet inför den största utmaningen i sin historia 

Finlands stamnät innefattar totalt cirka 14 300 kilometer kraftledningar på 400, 220 eller 110 kilovolt samt 114 elstationer och fyra likströmsförbindelser (HVDC). Vid långa överföringsförbindelser och höga överföringseffekter är spänningsnivåerna höga för att minimera de förluster som uppstår vid elöverföringen. Stamnätet är i stabilt skick och elöverföringens tillförlitlighet är utmärkt även i en internationell jämförelse. Finland har starka överföringsförbindelser till grannländerna och Finlands interna överföringsnät gör det möjligt för elmarknaden att fungera så att Finland är ett prisområde.

Det finns emellertid mycket att göra. Stamnätet står inför en av de största utmaningarna i sin historia, eftersom behovet att överföra el ytterligare kommer att öka framöver. Ett konkret exempel på detta är att det behövs ännu effektivare överföringsförbindelser mellan norra och södra Finland, eftersom elproduktionen i norr genererar ett överskott medan största delen av elförbrukningen sker i södra Finland.

Stamnätet planeras utgående från marknaden i nära samarbete med grannländerna. En omfattande marknad och starka överföringsförbindelser till Estland, Sverige, Norge och Ryssland säkerställer att elen alltid produceras på det effektivaste sättet.

Framtidens stamnät fungerar som plattform för ett rent och utsläppsfritt elsystem. Fingrid utvecklar stamnätet långsiktigt så att ren energi kan anslutas till stamnätet och göras tillgänglig för konsumenter och industrin. 

Skogslinjen färdig 2022, nya förbindelser till Sverige effektiviserar elmarknaden<0}

Fingrid planerar två nya, stora överföringsförbindelser. Den ena går från Uleåborg till Petäjävesi. Den har döpts till Skogslinjen och ökar överföringskapaciteten i nord-sydlig riktning. Enligt planerna ska Skogslinjen vara klar 2022.

Den andra är en växelströmsförbindelse – den tredje i sitt slag mellan Finland och Sverige – som kommer att öka överföringskapaciteten mellan länderna med 800 megawatt. Förbindelsen säkerställer att den nordiska elmarknaden fungerar ännu effektivare och säkrare.  

Video om en nationalegendom

Videon som skapats för att högtidlighålla märkesåret presenterar på några minuter stamnätets utveckling från 1920-talet till idag. Länk till videon: https://youtu.be/ri1dTFB6alE

Närmare information: 

Verkställande direktör Jukka Ruusunen, Fingrid, tfn 030 395 5140