;
26.2.2019 10:01
Börsmeddelanden

Fingrid Oyj:s bokslutskommuniké januari–december 2018: utmärkta resultat över hela linjen

Stabil ekonomi möjliggör en kontrollerad övergång till ett renare elsystem

Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Uppgifterna i rapporten bygger på Fingrids reviderade bokslut för 2018 som publiceras i samband med kommunikén.

  • 2018 blev ett utmärkt år för Fingrid och överträffade förväntningarna.
  • Elförbrukningen i Finland uppgick 2018 till 87,4 (85,5) TWh.
  • Via Fingrids nät överfördes 68,6 (66,2) TWh el, vilket motsvarade 75,5 (75,5) procent av den totala elöverföringen i Finland (förbrukning och transitering).
  • Leveranssäkerheten var fortsatt utmärkt: 99,9999 (99,9997) procent.
NYCKELTAL   1-12/18 1-12/17 förändring i % 7-12/18 7-12/17 förändring i %
Omsättning Mn euro 852,8 672,0 26,9 415,9 345,9 20,2
Investeringar, brutto Mn euro 92,7 111,1 -16,6 50,2 52,8 -5,0
– investeringarnas andel av omsättningen % 10,9 16,5   12,1 15,3  
Utgifter för forskning och utveckling Mn euro 3,6 2,6 34,8 1,8 1,5 18,4
– andel av omsättningen % 0,4 0,4   0,4 0,4  
Antal anställda i genomsnitt   376 352 6,8 382 355 7,6
Antal anställda vid periodens slut   380 355 7,0 380 355 7,0
Löner och arvoden totalt Mn euro 26,5 24,2 9,6 13,2 12,1 8,6
Rörelsevinst Mn euro 241,6 184,8 30,8 91,2 81,0 12,6
– andel av omsättningen % 28,3 27,5   21,9 23,4  
Vinst före skatter Mn euro 229,0 163,7 39,9 85,3 71,3 19,7
– andel av omsättningen % 26,9 24,4   20,5 20,6  
Räkenskapsperiodens vinst Mn euro 183,2 130,8 40,0 68,7 56,9 20,6
Totalresultat Mn euro 183,0 130,3 40,5 68,3 56,2 21,5
Kassaflöde efter investeringar Mn euro 203,9 125,8 62,0 60,5 40,0 51,1
Avkastning på investerat kapital (ROI) % 13,2 10,0        
Avkastning på eget kapital (ROE) % 23,3 16,7        
Soliditetsgrad % 36,6 37,8   36,6 37,8  
Räntebärande nettoskulder Mn euro 974,3 998,9 -2,5 974,3 998,9  
Nettoskuldsättning   1,3 1,3   1,3 1,3  
Resultat/aktie euro 55 106,29 39 350,79 40,0 20 656,83 17 121,38 20,6
Utdelning/A-aktie euro 67 650,00 * 68 470,00        
Utdelning/B-aktie euro 24 750,00 * 25 050,00        
Eget kapital/aktie euro 232 310 240 017 -3,2      
Utdelning/resultat A-aktie % 122,8 174,0        
Utdelning/resultat B-aktie % 44,9 63,7        
Antalet aktier              
– A-seriens aktier st. 2 078 2 078   2 078 2 078  
– B-seriens aktier st. 1 247 1 247   1 247 1 247  
Totalt st. 3 325 3 325   3 325 3 325  
* Styrelsens förslag till bolagsstämman om maximal utdelning.

 

Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen om bokslutet: ”Högt kundförtroende – stark ekonomi – utmärkta operativta resultat – engagerad personal”

Bolagets ekonomi vilar på en stabil grund. Den stabila ekonomin beror dels på en långsiktig och förutsägbar ekonomisk reglering och dels på ett välplanerat tioårigt investeringsprogram. Fingrid är en av världens mest kostnadseffektiva stamnätsoperatörer och därför är också våra stamnätsavgifter bland de lägsta i Europa. Våra överföringspriser har legat på samma nivå sedan början av 2017 och sänktes i början av 2019 med åtta procent.

Kampen mot klimatförändringarna förutsätter konkreta åtgärder av oss under de närmaste åren. Ett renare elsystem och en fortsatt elektrifiering av samhället är viktiga element i denna omställning. Att lyckas med detta uppdrag förutsätter också att ”plattformarna” som elsystemet bygger på, det vill säga överförings- och distributionsnäten, är i gott skick och redo att tillgodose användarnas behov genom säker elöverföring även i den nya verksamhetsmiljön.

Fingrids roll i att bygga upp och upprätthålla ett rent elsystem inkluderar ansvar för det finska stamnätet och dess utveckling inför framtida behov. Stamnätet är idag i gott skick, men vi måste vara vaksamma och kunna förutspå framtida överföringsbehov. Ett av världens största kärnkraftverk kommer snart att anslutas till det finska elsystemet och vindkraften har utvecklats från en utmanare till en ekonomiskt konkurrenskraftig energikälla.

Samhällets ökande elektrifiering ökar ytterligare vikten av säker tillgång till el. En av Fingrids uppgifter är kontinuerlig övervakning och drift av elsystemet för att samhället ska kunna lita på en säker elförsörjning. Stamnätets driftsäkerhet låg på en utmärkt nivå under verksamhetsåret: 99,9999 procent. Fingrids långsiktiga mål har varit att förbättra säkerheten på byggarbetsplatserna och att stärka säkerhetskulturen för att på så sätt nå målet om noll olyckor. Den sammanlagda olycksfrekvensen för serviceleverantörer och Fingrids egen personal minskade avsevärt jämfört med året innan och var 3,2, att jämföra med 8,5 året innan.

Kontinuerlig utveckling av verksamheten spelar en viktig roll då elsystemet blir allt mer komplicerat och dynamiskt. Data och digitala verktyg är allt viktigare för oss. Elsystemets ”operativsystem”, elmarknaden, behöver en enorm versionsuppdatering för att kunna upprätthålla balansen mellan produktion och förbrukning även i framtiden. Stora förändringar är på väg som kommer att genomföras i början av nästa årtionde. Då övergår elhandeln till 15 minuters avräkningsperioder, regler- och reservkraftsmarknaden effektiviseras genom Europaomfattande handelsplattformar och i Finland kommer datahubben som Fingrid utvecklat att digitalisera och effektivisera detaljmarknaden och samtidigt ge vanliga konsumenter möjlighet att bli aktiva aktörer på elmarknaden.

För oss som stamnätsbolag är ett fungerande intressentsamarbete en förutsättning för framgång. I fjol fick vi globalt erkännande genom en förstaplacering i den internationella varumärkestävlingen för energibolag, CHARGE 2018, med ett specialomnämnande för exceptionellt kundfokus och öppenhet för ett monopolföretag. Detta bekräftades i vår kundundersökning, där hela 87 procent av kunderna uppgav att de skulle rekommendera Fingrids sätt att bemöta kunderna.

Fingrid har en viktig uppgift i det finska samhället. Elsystemet står inför en stor omvälvning som ytterligare utökar stamnätsbolagets roll. Vi på Fingrid är redo för framtidens utmaningar. Vi arbetar för Finlands bästa med stort hjärta.

Ekonomiskt resultat

Koncernbokslutet har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som 2017. Förändringarna som medförts av IFRS 9 och IFRS 15 har beaktats.

Koncernens omsättning uppgick till 852,8 (672,0) miljoner euro. Stamnätsintäkterna ökade till 423,2 (412,1) miljoner euro till följd av en ökad elförbrukning. Årets elförbrukning uppgick till 87,4 (85,5) TWh. Den ökade balanskraftsförsäljningen berodde dels på ökade balanskraftspriser och dels på att eSett Oy1 tagit över balansavräkningen, vilket innebär att den sålda balanskraften numera rapporteras som extern omsättning. Intäkterna från gränsöverföringen mellan Finland och Ryssland ökade till 35,5 (20,7) miljoner euro till följd av ökad gränsöverföring och en högre överföringstariff. Vid elimport från Ryssland tillämpas en överföringstariff som bygger på skillnaden mellan områdespriset i Finland och nordvästra Ryssland. De övriga rörelseintäkterna utgjorde 10,8 (2,9) miljoner euro. Ökningen av de övriga rörelseintäkterna berodde på 8,0 miljoner euro högre försäljningsvinster på anläggningstillgångar än året innan.

Koncernens kostnader uppgick till 659,0 (499,0) miljoner euro. Kostnaderna för balanskraft ökade från nivån året innan till 320,0 (185,7) miljoner euro till följd av ökade balanskraftspriser och den ovannämnda överföringen av balansavräkningen till eSett Oy. Kostnaderna för förlustel uppgick till 47,7 (47,5) miljoner euro. Det faktiska genomsnittspriset för förlustel var 37,88 (37,62) euro/MWh. Kostnaderna för reserverna som säkerställer stamnätets driftsäkerhet ökade till 56,7 (51,5) miljoner euro till följd av ökade inköp av frekvensregleringsreserver. Avskrivningarna uppgick till 99,7 (96,9) miljoner euro. Stamnätets underhållskostnader minskade till 21,2 (24,5) miljoner euro till följd av ett projekt för att förnya passerkontrollsystemen som slutfördes 2017. Personalkostnaderna var 32,2 (29,4) miljoner euro och bolaget satsade sammanlagt 3,6 (2,6) miljoner euro på forsknings- och utvecklingsprojekt.

Koncernens rörelsevinst uppgick till 241,6 (184,8) miljoner euro. Som förändringar av det verkliga värdet på elderivat samt valutaderivat i samband med investeringar och övriga rörelsekostnader redovisades i rörelsevinsten 37,1 (8,9) miljoner euro. Koncernens vinst före skatter var 229,0 (163,7) miljoner euro. De största skillnaderna jämfört med året innan förklaras av förändringar i marknadsvärdet på derivat (förändring +34,9 miljoner euro), ökade stamnäts- och gränsöverföringsintäkter (förändring sammanlagt +25,9 miljoner euro) samt en ökning av de övriga rörelseintäkterna (+7,9 miljoner euro). Räkenskapsperiodens vinst uppgick till 183,2 (130,8) miljoner euro. Soliditetsgraden vid utgången av räkenskapsperioden var 36,6 (37,8) procent.

Moderbolagets omsättning uppgick till 844,6 (665,4) miljoner euro, räkenskapsperiodens vinst till 194,6 (123,4) miljoner euro och de utdelningsbara medlen till 222,4 miljoner euro.

Enligt bolagets egna beräkningar kommer resultatet för 2018 att visa ett överskott på 40 miljoner euro enligt tillsynsmodellen för stamnätsverksamheten.

Finansiering

Bolagets kreditvärdighet förblev hög, vilket återspeglar en stark totalekonomi och skuldbetalningsförmåga. Koncernens nettoräntekostnader för lånen under räkenskapsperioden var 16,3 (17,1) miljoner euro. Koncernens finansiella nettokostnader uppgick till 15,2 (22,8) miljoner euro. Förändringen av det verkliga värdet på finansiella derivat var 6,7 (-8,2) miljoner euro.

De räntebärande lånen uppgick till 1 059,6 (1 082,7) miljoner euro, varav 771,5 (813,4) miljoner euro utgörs av långfristiga och 288,1 (269,3) miljoner euro av kortfristiga lån.

Bolagets likviditet var fortsatt god. De likvida medlen och de övriga finansiella tillgångarna uppgick 31.12.2018 till totalt 85,3 (83,8) miljoner euro. Bolaget har dessutom en bindande outtagen standby-kredit på 300 miljoner euro till sitt förfogande (fram till 11.12.2022) som säkerställer likviditeten samt icke-bindande kontolimiter på 50 miljoner euro.

Motpartsrisken för de finansiella derivatkontrakten uppgick till 14,3 (7,6) miljoner euro. Bolaget har skyddat sig mot valuta- och råvaruprisrisker.

Fingrid har kreditvärderingsavtal med S&P Global Ratings (S&P) och Fitch Ratings (Fitch). De gällande kreditbetygen 31.12.2018 var:

  • S&P:s betyg för bolagets icke-säkerställda och icke-efterställda skulder och bolagets långfristiga kreditbetyg var på nivån ’AA-’ och bolagets kortfristiga kreditbetyg på nivån ’A-1+’, med stabila utsikter.
  • Fitch betyg för bolagets icke-säkerställda och icke-efterställda skulder var på nivån ’AA-’, bolagets långfristiga kreditbetyg på nivån ’A+’ och kortfristiga kreditbetyg på ’F1’, med stabila utsikter.

 

Investeringar och underhåll

Bolagets totala investeringar år 2018 uppgick till 92,7 (111,1) miljoner euro, varav totalt 85,1 (91,1) miljoner euro inriktades på elnätet och 2,9 (14,2) miljoner euro på reservkraft. Investeringarna i IT-system uppgick till 4,0 (5,7) miljoner euro. Fingrid satsade sammanlagt 3,6 (2,6) miljoner euro på forsknings- och utvecklingsprojekt under verksamhetsåret. Bolagets investeringar kommer att hålla nuvarande storleksklass under de närmaste åren.

Stamnätet planeras alltid som en helhet med hänsyn till framtida behov. Fingrids nuvarande vision för stamnätet sträcker sig ända fram till 2040. Visionen består av bolagets syn på stamnätets långsiktiga utvecklingsbehov, inklusive planer för vad som ska ske efter att de pågående projekten har slutförts. Målet är att stamnätsinvesteringarna genomförs effektivt och vid rätt tidpunkt med tanke på national ekonomin och nätets skick.

Kraftledningar och elstationer byggdes på flera håll i landet under 2018. Totalt byggdes kraftledningar motsvarande cirka 250 kilometer och sju nya stationsprojekt slutfördes. De största pågående projekten är kopplade till moderniseringen av den föråldrade Järnladyn, Finlands äldsta kraftledning, anslutning av industri och produktionsanläggningar till nätet och förstärkning av förbindelserna till Sverige.

Fingrid är en av de bästa stamnätsoperatörerna i världen på nätunderhåll. Fingrid fick en topplacering i ITOMS (International Transmission Operations & Maintenance Study) och blev som enda företag utsedd till Top Performer inom både stations- och kraftledningsunderhåll. ITOMS är en internationell undersökning som utvärderar underhållsarbetets effektivitet genom att bland annat jämföra kostnaderna och antalet driftstörningar.

Fingrids långsiktiga mål har varit att förbättra säkerheten på byggarbetsplatserna och att stärka säkerhetskulturen för att på så sätt nå sitt mål om noll olyckor. Inga olyckor med frånvaro som följd inträffade bland bolagets egen personal år 2018 (2). Bland Fingrids serviceleverantörer inträffade 4 (9) olyckor som ledde till sjukfrånvaro. Ingen av olyckorna resulterade i över 30 dagars sjukfrånvaro. Den sammanlagda olycksfrekvensen för serviceleverantörer och egen personal minskade betydligt jämfört med året innan till 3,2 (8,5).

Elsystemet

I Finland förbrukades 87,4 (85,5) terawattimmar el år 2018. Via Fingrids nät överfördes 68,6 (66,2) TWh el, vilket motsvarade 75,5 (75,5) procent av den totala elöverföringen i Finland (förbrukning och transitering).

Elöverföringen mellan Finland och Sverige bestod till största delen av import från Sverige. Under 2018 importerades 14,5 (15,6) TWh el från Sverige till Finland medan exporten från Finland till Sverige uppgick till 1,0 (0,4) TWh. Överföringen mellan Finland och Estland bestod främst av export från Finland till Estland, sammanlagt 2,4 (1,7) TWh. Importen från Estland uppgick till 0,9 (0,9) TWh. Elimporten från Ryssland var 7,9 (5,8) TWh. Under år 2018 importerades 0,2 (0,3) TWh el från Norge medan exporten från Finland till Norge var 0,1 (0,0) TWh. Överföringskapaciteten för samtliga gränsförbindelser var nästan fullt tillgänglig under rapportperioden.

Leveranssäkerheten var fortsatt utmärkt: 99,9999 (99,9997) procent sett till den överförda energivolymen. Avbrottstiden vid stamnätets anslutningspunkter på grund av störningar i Fingrids nät var i genomsnitt 12,0 (2,2) minuter, vilket är över tioårsgenomsnittet. Den beräknade kostnaden som avbrotten orsakade för förbrukarkunderna var bara 1,5 (2,8) miljoner euro och inklusive automatiska återinkopplingar uppgick kostnaderna till 3,6 miljoner euro, den lägsta nivån på tio år.

Den största enskilda incidenten som höjde avbrottstiden för anslutningspunkterna var en brand på elstationen i Olkiluoto 18.7.2018, där en 400 kV strömtransformator skadades. På grund av branden och de efterföljande reparationerna kunde kraftverksenheterna 1 och 2 i Olkiluoto inte mata el till stamnätet. Fingrid gav 19.7.2018 ut en varning om att elproduktionen i Finland och elimporten inte nödvändigtvis kommer att räcka till att täcka förbrukningen. Elbristsituationen kunde dock avvärjas.

Förlusterna i stamnätet låg kvar på samma nivå som året innan, 1,2 (1,2) TWh, vilket motsvarar 1,3 (1,4) procent av den totala elöverföringen.

Elmarknaden

Det genomsnittliga spotpriset på elmarknaden (det nordiska systempriset) var 43,99 (29,41) euro/MWh. Elpriserna på den nordiska grossistmarknaden 2018 var betydligt högre än under de föregående åren. Genomsnittspriset för året låg på den högsta nivån sedan 2011 för både det nordiska systemprisets och det finska områdesprisets del. Ökningen berodde särskilt på höjda priser för utsläppsrätter och högre bränslepriser samt mindre nederbörd än normalt, vilket påverkade vattenkraftsproduktionen i Norden.

Fingrids flaskhalsintäkter från gränsförbindelserna mellan Finland och Sverige uppgick till 28,2 (25,5) miljoner euro. Av dessa uppkom 18,9 (10,4) miljoner euro under årets första och 9,3 (15,0) miljoner euro under årets andra hälft. Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Estland uppgick till 1,4 (0,3) miljoner euro. Fingrids flaskhalsintäkter från förbindelserna mellan Finland och Sverige har i enlighet med regleringen använts för nätinvesteringen på sträckan Hirvisuo–Pyhänselkä. Av årets flaskhalsintäkter förblev 1,3 miljoner euro oanvända och kommer att användas för framtida investeringar i att utöka gränsöverföringskapaciteten.

Personal

Vid årets slut hade Fingrid Oyj 380 (355) anställda, inklusive visstidsanställda. Antalet fast anställda var 327 (308).

I slutet av året var 23 (24) procent av personalen kvinnor och 77 (76) procent män. Personalens genomsnittliga ålder var 44 (44) år.

Rättegångar och myndighetsförfaranden

Den 25.8.2017 inträffade en arbetsolycka på kraftledningsbygget i Laukas, där en anställd hos entreprenören Revilla y Garcia S.L. dog efter ett fall från ett kraftledningstorn. Med anledning av arbetsolyckan har ett privaträttsligt skadeståndsanspråk gjorts i Spanien mot Fingrid som byggherre, huvudentreprenören Tecnolines S.R.L.:s filial i Finland och dess underentreprenör Revilla y Garcia S.L. Fingrid ser det som osannolikt att anspråket kan drivas med framgång och enligt bolagets uppskattning kommer rättegången eller dess utgång sannolikt inte att få några betydande konsekvenser för företagets resultat eller ekonomiska ställning.

Händelser efter räkenskapsperiodens slut och uppskattning av den framtida utvecklingen

Fingrids internationella obligationsprogram på 1,5 miljarder euro (Medium Term Note Programme) och obligationer är börsnoterade i London. Den 9.1.2019 noterade Fingrid obligationsprogrammet och obligationerna även på den irländska börsen (Euronext Dublin). Denna parallella notering möjliggör handel med befintliga och framtida obligationer på de två börserna.

Aktieägarnas nomineringsråd inom Fingrid Oyj föreslog för bolagets ordinarie bolagsstämma som hålls den 21.3.2019 att bolagets styrelse ska bestå av fem ledamöter. Nomineringsrådet föreslog omval av Juhani Järvi, Päivi Nerg, Anu Hämäläinen, Sanna Syri och Esko Torsti. Nomineringsrådet föreslog även att styrelsens arvoden förblir oförändrade.

Fitch Ratings sänkte 28.1.2019 Fingrid Oyj:s långfristiga kreditbetyg till nivån ’A’ från nivån ’A+’ samt betyget för bolagets icke-säkerställda och icke-efterställda skulder till ’A+’ från ’AA-’. Samtidigt fastställde Fitch bolagets kortsiktiga kreditbetyg till nivån ’F1’. Betygen har stabila utsikter och är fortfarande de bästa som Fitch beviljat myndighetsreglerade nätbolag i Europa.

Den 31.1.2019 utsågs DI, MBA Timo Kiiveri till direktör och medlem av Fingrid Oyj:s ledningsgrupp från och med 1.7.2019. Han kommer att ansvara för bolagets egendomsförvaltning.

Fingridkoncernens resultat för räkenskapsperioden 2019 exklusive förändringar i verkliga värden på derivat och skatter väntas minska betydligt från året innan. Den 3.10.2018 meddelade Fingrid att bolaget sänker stamnätspriserna för 2019 med i genomsnitt åtta procent. 

Prognosen om räkenskapsperiodens resultat försvåras särskilt av osäkerheten kring stamnäts-, transiterings- och gränsöverföringsintäkter samt kostnader för reserver och förlustel. Dessa är särskilt beroende av temperaturväxlingar samt variationer i nederbörden och vattenläget i Norden som påverkar elförbrukningen och elpriserna i Finland och dess grannländer och därmed överföringsvolymen i stamnätet. Bolagets skuldhanteringsförmåga väntas förbli stabil.

Styrelsens förslag till vinstutdelning

Utgångspunkten för Fingrids utdelningspolicy är att merparten av moderbolagets vinst ska delas ut till aktieägarna. Vid beslut om utdelning beaktas dock alltid den ekonomiska situationen, företagets investerings- och utvecklingsbehov under de närmaste åren samt de aktuella ekonomiska målen.

Räkenskapsperiodens vinst för Fingrids Oyj:s moderbolag uppgick till 194 570 313,15 euro och de utdelningsbara medlen i bokslutet till 222 364 965,90 euro. Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens slut och enligt styrelsens uppfattning äventyrar inte heller den föreslagna vinstdispositionen bolagets betalningsförmåga.

Bolagets styrelse föreslår för bolagsstämman att bolaget för räkenskapsperioden som avslutades 31.12.2018 utifrån den fastställda balansräkningen betalar ut högst 67 650,00 euro per A-aktie och högst 24 750,00 euro per B-aktie, sammanlagt högst 171 439 950,00 euro. Den första delen av utdelningen på 47 550,00 per A-aktie och 17 400,00 per B-aktie, sammanlagt 120 506 700,00 euro, betalas ut den 26.3.2019. Den andra delen på högst 20 100,00 euro per A-aktie och högst 7 350,00 per B-aktie, sammanlagt högst 50 933 250,00 euro, betalas ut enligt en fullmakt till styrelsen. Styrelsen har rätt att besluta om utbetalning av den andra delen efter att delårsrapporten har fastställts och styrelsen utvärderat bolagets betalningsförmåga, finansiella ställning och ekonomiska utveckling. Den andra delen betalas enligt fullmakten som styrelsen fått inom tre bankdagar efter beslutet. Fullmakten föreslås gälla fram till bolagets följande ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämma 2019

Fingrid Oyj:s bolagsstämma hålls preliminärt den 21 mars 2019 i Helsingfors.

Helsingfors 26.2.2019
Fingrid Oyj
Styrelsen

 

Bilagor:

Fingrid Oyj bokslutskommunike

Bokslut och verksamhetsberättelse 2018

Noterna har publicerats på finska och engelska.

 

1 eSett Oy är ett företag som ägs av de finska, svenska och norska stamnätsbolagen och ansvarar för balansavräkning i Finland, Sverige och Norge. Balansavräkningen överfördes till eSett Oy 1.5.2017.