;
2.10.2019 16:53
Aktuellt, Börsmeddelanden

Fingrid behåller överföringspriserna oförändrade under 2020

Under nästa år kommer Fingrid att hålla överföringspriserna för el i stamnätet på samma nivå som 2019. Fingrids verksamhet vilar på stabil grund och även i framtiden förväntas förändringarna bli ganska måttliga. Överföringsavgifterna i det finländska stamnätet är de tredje lägsta i den europeiska jämförelsegruppen, och i en jämförelsestudie gjord av den europeiska samarbetsorganisationen för regleringsmyndigheter på energimarknaden, CEER, konstaterades att Fingrid var en av de mest kostnadseffektivt fungerande stamnätsbolagen.

I början av 2019 sänkte Fingrid överföringsavgifterna för el i stamnätet med i genomsnitt åtta procent. År 2020 bibehåller Fingrid enhetspriserna för elöverföring på den nuvarande nivån för 2019. Fingrids verksamhet vilar på en solid grund, vilket är viktigt när verksamhetsmiljön förändras. Bolagets kostnadseffektivitet har utvecklats utmärkt och bolagets investeringar görs långsiktigt. Elektrifieringen av samhället gör att elförbrukningen ökar snabbt. Grundat på ovanstående är det möjligt att hålla prissättningen för elöverföring på nuvarande nivå.

De ansvar som har ålagts Fingrid i elmarknadslagen och i den europeiska lagstiftningen är upprätthållande av den momentana balansen mellan produktion och förbrukning, samt utveckling av elmarknaden och det nationella stamnätet. De kostnader som uppkommer genom denna verksamhet täcks med stamnätsavgifterna. Den nuvarande prissättningsstrukturen bygger på orsaksprincipen, enligt vilken betalningsbördan viktas efter de krav som olika kunder ställer på nätet. Förbrukningsavgifterna fokuserar på tidpunkter då den överförda elmängden är som störst och produktionsavgifterna i sin tur på den kapacitet som kraftverken reserverar i nätet. Fingrids verksamhet och prissättning övervakas av Energimyndigheten. 

I praktiken orsakas variationer i stamnätspriserna främst av förändringar i elförbrukning ochelproduktion, samt kostnadsvariationer för förlustel och reserver i elsystemet. Även inflationen, räntenivån och prisnivån på tjänster och material som köps externt påverkar stamnätsavgifterna. Fingrids målsättning är att hålla prisförändringarna måttliga även i fortsättningen genom ett korrekt schemalagt och dimensionerat investeringsprogram, genom vidareutveckling av en marknadsbaserad verksamhetsmodell med utlokalisering samt utnyttjande av de möjligheter som digitaliseringen ger. Detta stöds också av en fungerande och långsiktig regleringsmodell. Investeringsnivån i stamnätet har stabiliserats till drygt 100 miljoner euro per år. Investeringarna under de närmaste åren är en följd av att elnätet åldras och att elproduktionsstrukturen förändras vid övergång till ett mer koldioxidsnålt energisystem.

- Vi satte ribban högt genom att sänka priserna betydligt i år, något som få distributionsföretag i världen har kunnat göra. Till min glädje kan jag konstatera att bolagets verksamhet och kostnadseffektivitet ligger på en nivå som gör det möjligt att bibehålla denna prisnivå även nästa år. Säker eltillgång, förmånliga överföringspriser och att hålla Finland som ett prisområde på elmarknaden är de sätt med vilka Fingrid kan bidra till sina kunders och samhällets välbefinnande och konkurrenskraft, säger ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell.

- Stamnätet står inför stora utmaningar när elproduktionsstrukturen nu snabbt förändras. Även i detta sammanhang strävar vi efter att utveckla stamnätet organiserat och långsiktigt och också genomföra nödvändiga nätinvesteringar på ett kostnadseffektivt sätt. Slutresultatet visar sig för våra kunder i form av stabila och förmånliga överföringsavgifter, säger direktör Jussi Jyrinsalo, som ansvarar för kundrelationer och nätplanering.

 Mer information:

Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, Fingrid, tfn 040 592 4419

 

Fingrid är finländarnas stamnätsbolag. Vi tryggar säker eltillgång för kunder och samhälle, och formar framtidens rena och marknadsbaserade elsystem.