;
26.4.2018 10:36
Börsmeddelanden

Ledningens översikt 1.1.−31.3.2018 för Fingrid-konsernen

Fingrid ger ut halvårsrapporter i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Dessutom publiceras ledningens översikt för årets första tre och nio månader, där man presenterar nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska och övriga utveckling. Uppgifterna som presenteras i ledningens översikt beskriver Fingridkoncernens utveckling under perioden januari–mars 2018 och under motsvarande period 2017, om inget annat anges. Siffrorna har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Fingrid har från och med 1.1.2018 börjat tillämpa IFRS 15, men tillämpningen av standarden har inga betydande effekter på bolagets resultat och balansräkning. Ledningens översikt utgör inte en delårsrapport enligt IAS 34. Siffrorna har inte reviderats. 

 • Årets tre första månader gick enligt Fingrids förväntningar.
 • Rapporteringsperiodens omsättning var 260,6 (193,0) miljoner euro och rörelsevinsten exklusive förändringen av gängse värdet på derivat uppgick till 95,4 (88,1) miljoner euro.
 • Bolagets lönsamhet och likviditet var fortsatt god. 

 

Verkställande direktör Jukka Ruusunen: Det finska stamnätet fungerade tillförlitligt under vintersäsongen 

Det finska stamnätet fungerade tillförlitligt under vintersäsongen utan några större störningar. Årets förbrukningstopp, cirka 14 000 megawatt, inföll den sista februari. Det fanns ingen risk att elen inte skulle ha räckt till när förbrukningen var som högst. Finland är fortfarande beroende av importerad el, som vid förbrukningstoppen stod för ungefär en fjärdedel av elförbrukningen.

Under det första kvartalet har vårt investeringsprogram fokuserat på moderniseringen av Finlands äldsta kraftledning, den så kallade järnladyn som byggdes på 1920-talet. Projektet kommer att slutföras under 2019, vilket sammanfaller med stamnätets 90-årsjubileum. Elstationen i Västersundom i Vanda invigdes i slutet av mars. Stationen kommer att förbättra elförsörjningens tillförlitlighet i huvudstadsregionen.

Vi nådde återigen en utmärkt placering i den internationella undersökningen som jämför kvaliteten och kostnadseffektiviteten i stamnätsbolagens underhåll av kraftledningar och elstationer. Vår verksamhetsmodell, som kombinerar våra egna kompetenser och de bästa serviceleverantörerna, genererar kontinuerligt utmärkta resultat.

Andelen varierande, förnybar el ökar, vilket ställer krav på förändringar i elmarknadens strukturer för att säkerställa balansen mellan produktion och förbrukning. Elhandeln kommer i framtiden att ske allt närmare förbrukningstidpunkten. I början av mars tecknade vi ett samarbetsavtal med de övriga nordiska stamnätsbolagen för att utveckla ett nytt nordiskt balanseringskoncept. Avtalet fastställer principerna för uppbyggnaden av en nordisk reserv- och reglerkraftsmarknad under de kommande tre åren.

Nyckeltal 

M€

1−3/18

1−3/17

förändring i %

1−12/17

Omsättning

260,6

193,0

35,0

672,0

Rörelsevinst*

95,4

88,1

8,2

175,9

Vinst före skatter

95,6

73,3

30,5

163,7

Räkenskapsperiodens vinst

76,3

58,5

30,3

130,8

Investeringar, brutto

21,6

23,6

-8,1

111,1

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten**

106,3

97,9

8,5

125,8

Räntebärande nettoskulder

888,9

929,8

-4,4

998,9

Balansomslutning

2 198,7

2 160,9

1,8

2 113,3

Soliditetsgrad %

32,6

38,1

 

37,8

* Rörelsevinst exklusive   värdeförändringar på derivat

** Nettokassaflöde från den löpande verksamheten efter   investeringar

 

 • Omsättningsökningen kommer sig av en ökad försäljning av balanskraft till följd av att eSett Oy tog över balansavräkningen. Balanskraften som säljs till balansansvariga rapporteras nu som extern omsättning.
 • Rörelsevinsten ökade på grund av en ökad elförbrukning.

  

Väsentliga händelser under rapporteringsperioden 

 • Inga betydande störningar i Fingrids stamnät med omfattande konsekvenser inträffade under perioden januari - mars.
 • Elförbrukningen i Finland under perioden januari - mars uppgick till 25,6 (24,1) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes under samma period 18,1 (17,4) terawattimmar el, vilket motsvarade 69,0 (71,1) procent av den totala överföringensvolymen i Finland. Under samma period överförde Fingrid 18,8 (17,0) terawattimmar el, vilket motsvarade 73,5 (70,4) procent av förbrukningen i Finland.
 • Vinterns förbrukningstopp var cirka 14 000 megawatt och inföll 28.2.2018.
 • De nordiska stamnätsbolagen har ingått ett samarbetsavtal om utveckling av ett nytt nordiskt balanseringskoncept. Avtalet är ett viktigt steg mot en effektiv och klimatvänlig energimarknad med hög leveranssäkerhet.
 • Fingrids ordinarie bolagsstämma 28.3.2018 fastställde bokslutet för 2017.Bolagsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna och om etableringen av aktieägarnas nomineringsråd.Päivi Nerg valdes som ny styrelsemedlem för att ersätta den avgående Juha Majanen.
 • Elstationen i Nurmijärvi från 1970-talet kommer att moderniseras. Som entreprenör för projektet valdes Infratek Finland Oy. Avtalets värde uppgår till cirka sju miljoner euro och arbetet slutförs före utgången av 2019. 
 • Fingrid kom på 10:e plats i kategorin medelstora företag i undersökningen Great Place to Work. Dessutom finns Fingrid med på Corporate Spirits lista över Finlands mest inspirerande arbetsplatser 2018.

 

Rättegångar och myndighetsförfaranden

Fingrid har återkallat sitt överklagande av Energimyndighetens beslut från den 2.1.2017, där Energimyndigheten ålägger Fingrid att lämna in villkoren och avgiftsgrunderna för reglerkraftsavtal till Energimyndigheten för fastställande i enlighet med lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden. Fingrid återkallade överklagandet efter att Energimyndigheten meddelat att man inte kräver att åtagandena som anges i beslutet verkställs separat, utan att ärendet behandlas som en del av fastställandeprocessen enligt artikel 18 i riktlinjerna avseende balanshållande av el. 

Bolaget har inte ändrat sin resultatprognos från den som presenterades i bokslutskommunikén 1.3.2018.

Mer information: 

Jukka Ruusunen, verkställande direktör
+358 30 395 5140 eller +358 40 593 8428

Jan Montell, ekonomi- och finansieringsdirektör
+358 30 395 5213 eller +358 40 592 4419