;
25.10.2018 09:30
Börsmeddelanden

Ledningens översikt 1.1. - 30.9.2018 för Fingrid-koncernen: Utmärkta resultat

Fingrid ger ut halvårsrapporter i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Dessutom publiceras ledningens översikt för de första tre och nio månaderna, där man presenterar nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska och övriga utveckling.

Uppgifterna som presenteras i ledningens översikt beskriver Fingrid-koncernens utveckling under perioden januari–september 2018 och under motsvarande period 2017, om inget annat anges. Siffrorna har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Ledningens översikt utgör inte en delårsrapport enligt IAS 34. Siffrorna har inte reviderats.

  • Fingrids utveckling under januari - september var något bättre än förväntat.
  • Rapporteringsperiodens omsättning var 624,6 (476,7) miljoner euro och rörelsevinsten exklusive förändringen av det verkliga värdet på derivat 147,7 (125,0) miljoner euro.
  • Bolagets lönsamhet och likviditet var fortsatt god.

 

Verkställande direktör Jukka Ruusunen: Effektivitet i världsklass möjliggör låga överföringsavgifter

Vi bidrar till våra kunders och det finska samhällets välstånd och konkurrenskraft genom låga överföringsavgifter. Våra överföringsavgifter är redan bland de lägsta i en jämförelse med andra europeiska stamnätsoperatörer. Fingrids positiva resultatutveckling under årets första hälft och utmärkta kostnadseffektivitet, våra systematiska och måttfulla investeringar samt en förutspådd mindre ökning av elförbrukningen gav oss möjligheten att sänka överföringsavgifterna med i genomsnitt åtta procent från och med början av 2019.

Det finska stamnätet har fungerat tillförlitligt i år med undantag för en allvarlig störning i juli, då Fingrids elstation i Olkiluoto skadades så att kraftverksenheterna i Olkiluoto inte kunde leverera el till stamnätet. Elproducenterna och elkonsumenterna bidrog aktivt till att balansera situationen och extra el köptes in från grannländerna så att en situation med elbrist kunde undvikas.

En helt ny verksamhetsmodell ska införas för att trygga elförsörjningen i huvudstadsregionen, där Helsingfors stad och det lokala nätbolaget Helen Sähköverkko tillsammans med Fingrid kommer att genomföra ett infrastrukturprojekt som ska förbättra elförsörjningen och underlätta markanvändningen. I samband med detta förbereder sig Fingrid för att bygga en 400 kV kabelförbindelse från Västersundom i Vanda till Viksbacka i Helsingfors, som väntas bli driftklar år 2025.

Framtidens rena elsystem måste vara mångsidigt, flexibelt och kostnadseffektivt. För att lyckas med detta behövs både ny teknik och nya arbetsmetoder. Som en del av elsystemets omvälvning utvecklas en datahubb för informationsutbyte på elmarknaden som samlar uppgifter om samtliga elkonsument i Finland. Systemet är en stor satsning som kräver mycket arbete av Fingrid och hela branschen. Systemet kommer att effektivisera konsumentmarknaden och skapa nya möjligheter för elmarknaden. I september lämnade regeringen en proposition till riksdagen som gör det möjligt att ta datahubben i drift år 2021. Datahubben kommer att få en central roll i elmarknadens övergång från den nuvarande avräkningsperioden på en timme till femton minuter.

Fingrid utsågs till världens bästa stamnätsbolag i CHARGE 2018, en internationell varumärkestävling för energiföretag. Tävlingen arrangerades nu för tredje gången i samband med Branding Energy-seminariet på Island. Juryn uppskattade särskilt Fingrids tydliga kärnbudskap, innovationsrikedom och för ett monopolföretag exceptionella kundorientering och öppenhet.

Nyckeltal

M€

1−9/18

           1−9/17

 förändring i %

1−12/17

Omsättning

624,6

476,7

31,0

672,0

Rörelsevinst*

147,7

125,0

18,2

175,9

Vinst före skatter

160,2

115,4

38,8

163,7

Räkenskapsperiodens vinst

127,5

92,2

38,3

130,8

Investeringar, brutto

64,1

81,8

-21,6

111,1

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten**

160,9

101,7

58,3

125,8

Räntebärande nettoskulder

1 008,3

1 024,6

-1,6

998,9

Balansomslutning

2 064,2

2 129,7

-3,1

2 113,3

Soliditetsgrad %

34,8

35,7

 

37,8

* Rörelsevinst exklusive värdeförändringar på derivat

** Nettokassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar

 

  • Omsättningsökningen berodde till stor del på en ökad försäljning av balanskraft. Balansavräkningen hanteras av eSett Oy och rapporteras numera helt och hållet som extern omsättning. En motsvarande förändring gäller för balanskraftskostnaderna.
  • Rörelsevinsten exklusive förändringen av det verkliga värdet på derivat förbättrades till följd av ökade intäkter från gränsförbindelsen mellan Finland och Ryssland och ökade stamnätsintäkter till följd av en ökad elförbrukning.

 

Väsentliga händelser under rapporteringsperioden

  • Elförbrukningen i Finland under perioden januari - september uppgick till 64.0 (62.3) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes under samma period 50.5 (48.9) terawattimmar el, vilket motsvarade 76.3 (76.7) procent av den totala överföringsvolymen i Finland. Under samma period överförde Fingrid 48.2 (47.3) terawattimmar el för sina kunder, vilket motsvarade 75.3 (76.0) procent av förbrukningen i Finland.
  • Två betydande störningar inträffade i Fingrids nät mellan januari och september. En 400 kV strömtransformator på elstationen i Olkiluoto skadades i en brand 18.7, vilket ledde till att kraftverksenheterna i Olkiluoto inte kunde leverera el till stamnätet. Fingrids 110 kV kraftledning mellan Ingå och Karis drabbades 27.9 av ett ledningsfel som varade ungefär en halv timme och påverkade cirka 8 600 hushåll.
  • Den 6.7.2018 offentliggjorde Fingrid en förändring av sitt beslut om fastställande av stamnätets omfattning. Förändringsbeslutet gäller Fingrids fastställandebeslut för stamnätet under tillsynsperioden 2016–2019 från 31.3.2015.
  • Fingrid Datahub Oy fattade 14.6.2018 ett inköpsbeslut för datahubben och valde CGI Suomi som systemleverantör. Affärens värde är 41,9 miljoner euro. Regeringen har den 20.9.2018 lämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändring av elmarknadslagen och vissa relaterade lagar. Datahubben är ett centraliserat system för informationsutbyte på detaljmarknaden för el, där information om 3,5 miljoner eldriftsställen lagras. Datahubben tas i drift i år 2021.
  • I september utsågs Fingrid till världens bästa stamnätsbolag i den internationella varumärkestävlingen för energiföretag CHARGE 2018 i Reykjavik.

 

Händelser efter rapporteringsperioden

Den 3.10.2018 informerade Fingrid Oyj om en sänkning av stamnätsavgifterna för 2019 med i genomsnitt åtta procent. Sänkningen möjliggörs av den positiva resultatutvecklingen under första halvåret 2018, bolagets utmärkta kostnadseffektivitet och måttfulla investeringstakt samt en förutspådd mindre ökning av elförbrukningen. Finland har mycket låga stamnätsavgifter jämfört med övriga Europa. Fingrids verksamhet vilar på en stabil grund och stamnätsavgifterna förväntas därför förbli stabila även i framtiden.

Bolaget har inte ändrat sin resultatprognos från den som presenterades i halvårsrapporten 14.8.2018.

Mer information:

Jukka Ruusunen, Verkställande direktör
+358 30 395 5140 eller +358 40 593 8428

Jan Montell, Ekonomi- och finansieringsdirektör
+358 30 395 5213 eller +358 40 592 4419

 

Fingrid är finländarnas stamnätsbolag. Vi tryggar en säker el för våra kunder och samhället samt formar ett rent och marknadsorienterat elsystem för framtiden.