;
2.11.2018 09:50
Aktuellt

Gemensam krisövning för de nordiska stamnätsbolagen och berörda myndigheter – viktigt att komma överens om övernationell kommunikationspraxis

De nordiska länderna verkar på den samnordiska elmarknaden.Då gäller det också att förbereda sig för att sektorn drabbas av olika former av hot och störningar som kan ha omfattande effekter för de andra nordiska länderna.EU:s kommande förordning om riskberedskap inom elsektorn kommer framöver att kräva regional övning – på denna punkt är de nordiska länderna med andra ord föregångare.Under övningen Black Screen II i november simulerade man cyberhot och övade gemensam kommunikation.Övningen utgjorde en fortsättning på Black Screen I som ordnades i Oslo hösten 2017.

Ett centralt syfte med övningen – utöver egentliga felutredningar – var att finna gemensamma övernationella kommunikationsmodeller och kommunikationssätt. Stamnätsbolagen och myndigheterna i Finland, Sverige, Danmark, Norge och Island övade på de egna arbetsplatserna – precis som man skulle gå till väga i ett verkligt läge.

Black Screen II visade hur beroende de nordiska länderna är av varandra inom eldistribution. Scenariot i övningens cyberhot var mycket utmanande, men realistiskt. Till följd av en fiktiv händelse uppstod störningar i ländernas eldistribution, och kommunikationen mellan länderna bröts eller försvårades betydligt. Övningsdeltagarnas mål var att finna en lösning på det egentliga felet, men framför allt att öva gemensam kommunikation med organisationer och media. Övningen gav gott om värdefull erfarenhet.

Viktigt med regelbundna övningar

”Övningen visade att vi har lyckats förbättra förmågan att agera i samnordiska störningssituationer. Tack vare de tidigare övningarna har vi lärt känna varandra och de olika ländernas sätt att agera. Samordningen av arbetsmetoder visar sig i form av att samarbetet och koordineringen mellan länderna är rätt smidig”, konstaterar Fingrids chef för företagssäkerhet Vesa Syrjälä, som ansvarade för de praktiska arrangemangen under övningen.

”Under övningen kunde vi identifiera flera utvecklingsområden, och utifrån våra observationer kommer vi att förbättra verksamheten ytterligare. Verksamheten inom energisektorn är starkt övernationell, och även myndigheterna bör hålla kontakt framöver. Kommunikationen hade även i detta sammanhang en viktig roll. Det är viktigt att ändamålsenlig information förmedlas, men samtidigt bör onödig kommunikation undvikas. Detta förutsätter enhetliga arbetsmetoder”, påpekar kommunikationschef Marjaana Kivioja från Fingrid Abp.

Finländska aktörer hade det främsta ansvaret för arrangemangen under övningen Black Screen II: Fingrid, Kommunikationsverket och Försörjningsberedskapscentralen. De nordiska stamnätsbolagen och de berörda myndigheterna i Finland, Sverige, Danmark, Norge och Island deltog i övningen. 

Närmare information:

Vesa Syrjälä, chef för företagssäkerhet, Fingrid Abp tfn 030 395 5267
Marjaana Kivioja, kommunikationschef, Fingrid Abp, tfn 030 395 5257