;
25.10.2017 11:00
Börsmeddelanden

Ledningens översikt 1.1. - 30.9.2017

Fingrid ger ut halvårsrapporter i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Dessutom publiceras ledningens översikt för de första tre och nio månaderna, där man presenterar nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska och övriga utveckling.
Uppgifterna som presenteras i ledningens översikt beskriver Fingrid-koncernens utveckling under perioden januari–september 2017 och under motsvarande period 2016, om inget annat anges. Siffrorna har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Ledningens översikt utgör inte en delårsrapport enligt IAS 34. Siffrorna har inte reviderats.
 
  • Fingrids utveckling mellan januari och september har motsvarat förväntningarna.
  • Rapporteringsperiodens omsättning var 476,7 (408,1) miljoner euro och rörelsevinsten exklusive förändringen av gängse värdet på derivat uppgick till 125,0 (100,0) miljoner euro.
  • Bolagets lönsamhet och likviditet var fortsatt god.
Verkställande direktör Jukka Ruusunen: Vi är finländarnas stamnätsbolag
 
”Under våren och sommaren arbetade vi med bolagets strategi för de närmaste åren. Vårt utgångsläge är att Fingrid ska vara ett stamnätsbolag för det finska folket. Vi tryggar en säker el för våra kunder och samhället samt formar ett rent och marknadsorienterat elsystem för framtiden.
 
Energisektorn har en central roll i kampen mot klimatförändringarna. Fingrid bygger upp och upprätthåller det elnät som ska möjliggöra elsystemets omvandling. Bra exempel på detta från det senaste kvartalet är att vi inlett den sista fasen i moderniseringen av Finlands äldsta kraftledning som byggdes på 1920-talet, undertecknandet av Fingrids och Svenska Kraftnäts avtal om en tredje växelströmsförbindelse mellan Finland och Sverige samt insatserna för att ansluta kärnkraftverket Olkiluoto 3 till stamnätet.
 
För att fungera kräver framtidens elsystem förutom ett modernt elnät även en ny elmarknadsmodell. Vi är övertygade om att marknaden kan erbjuda de bästa och mest innovativa lösningarna. Samhället blir alltmer elintensivt och beroende av el. Vi måste utveckla vår verksamhet kontinuerligt för att upprätthålla en säker elförsörjning till industrin och hushållen under såväl normala som exceptionella förhållanden.
 
Elmarknadsutveckling förutsätter internationellt samarbete, men tyvärr har utvecklingen av en nordisk balanshantering inte fungerat så väl som man kunnat hoppas under den senaste tiden. Framtiden elsystem ger även kunderna en viktigare roll på elmarknaden. Arbets- och näringslivsministeriets arbetsgrupp om smarta elnät har gjort ett utomordentligt arbete för att öka kundernas valmöjligheter på elmarknaden.
 
Samtidigt förbereder vi oss kontinuerligt för negativa scenarier. I oktober fick vi värdefulla erfarenheter av JÄÄTYVÄ 2017, en nationell storövning där myndigheter, kommuner och företag övade sitt samarbete i händelse av en omfattande störning i elförsörjningen orsakad av väderfenomen.
 
Fingrids viktigaste mål är en säker och förmånlig elförsörjning till kunderna. Bolagets investeringsprogram har stabiliserat sig på en lägre nivå än tidigare och insatser för att förbättra kostnadseffektiviteten har gett goda resultat. Därmed kommer stamnätspriserna för 2018 att förbli på samma nivå som 2017.Utgångspunkten för en kostnadseffektiv verksamhet är en strategi fokuserad på bolagets kärnuppgifter och ett tydligt ledningssystem. Bolaget utnyttjar effektivt externa tjänsteleverantörer och konkurrensutsätter sina inköp samt drar nytta av digitaliseringens möjligheter. Fingrids stamnätsavgifter hör till de lägsta i Europa.
 
Energibranschens omvälvning har ökat intresset för energiföretagens verksamhet och rykte runt om i världen. Ett energibolags varumärke kommer i framtiden att bli en allt viktigare framgångsfaktor. CHARGE Awards utser världens bästa varumärken i energibranschen och ordnades i år för andra gången. Fingrid nådde finalen i sin kategori för andra året i rad, vilket visar att vi är på rätt väg med vårt utvecklingsarbete”
 

Nyckeltal

 

M€
1−9/17
1−9/16
förändring i %
1−12/16
Omsättning
476,7
408,1
16,8
586,1
Rörelsevinst*
125,0
100,0
24,9
156,6
Vinst före skatter
115,4
115,8
-0,3
173,9
Räkenskapsperiodens vinst
92,2
92,3
-0,1
138,7
Investeringar, brutto
81,8
106,6
-23,3
146,7
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten**
101,7
82,1
23,8
93,6
Räntebärande nettoskulder
1 024,6
1 030,5
-0,6
1 028,0
Balansomslutning
2 129,7
2 191,0
-2,8
2 101,8
Soliditetsgrad %
35,7
32,8
 
36,4
* Rörelsevinst exklusive värdeförändringar på derivat
** Nettokassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar
  • Omsättningen och rörelsevinsten ökade till följd av en förändring av stamnätspriserna i början av året.
  • Investeringarna minskade jämfört med motsvarande period året innan.

 

Väsentliga händelser under rapporteringsperioden

  • Inga betydande störningar i stamnätet med omfattande konsekvenser inträffade mellan januari och september.
  • Elförbrukningen i Finland mellan januari och september uppgick till 62,0 (61,8) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes under samma period 48,9 (51,3) terawattimmar el, vilket motsvarade 77,0 (79,0) procent av den totala överföringensvolymen i Finland. Under samma period överförde Fingrid 47,3 (48,1) terawattimmar el, vilket motsvarade 76,3 (77,8) procent av förbrukningen i Finland.
  • Den 23.8 undertecknade Fingrid och Svenska Kraftnät ett avtal om en tredje växelströmsförbindelse mellan Finland och Sverige.
  • Den 25.8.2017 inträffade en dödsolycka på byggplatsen för Fingrids kraftledning mellan Vihtavuori och Koivisto. En anställd hos en underleverantör till Tecnolines S.r.l. som genomför byggprojektet föll från ett kraftledningstorn och avled av skadorna.
  • Den 15.9 gav Fingrid sitt svar på de svenska och norska stamnätsbolagens förslag om en modell för hur produktionen och förbrukningen i det nordiska elsystemet ska balanseras, det vill säga balanshanteringsmodellen. Fingrid kan inte godkänna ett förslag som står i strid med Finlands och EU:s energipolitiska målsättningar och lagstiftning.

Händelser efter rapporteringsperioden

Den 2.10.2017 meddelade Fingrid Oyj att stamnätspriserna för 2018 förblir på samma nivå som 2017. Beslutet bygger på en stabilisering av bolagets investeringsprogram på en lägre nivå än tidigare samt på bolagets målmedvetna strävan efter kostnadseffektivitet. Stamnätsavgifterna i Finland är fortfarande bland de lägsta i Europa och störningar i stamnätet är mycket sällsynta.

Bolaget har inte ändrat sin resultatprognos från den som presenterades i bokslutskommunikén 27.7.2017.

Helsingfors 25.10.2017

Fingrid Oyj
Jukka Ruusunen, verkställande direktör

 


Mer information:
Jukka Ruusunen, verkställande direktör
+358 30 395 5140 eller +358 40 593 8428

Jan Montell, Ekonomi- och finansieringsdirektör
+358 30 395 5213 eller +358 40 592 4419

 

Fingrid är finländarnas stamnätsbolag. Vi tryggar en säker el för våra kunder och samhället samt formar ett rent och marknadsorienterat elsystem för framtiden.