;
6.4.2016 10:25
Pressmeddelanden, Aktuellt

Fingrids årsberättelse 2015 har publicerats

Fingrid Abp:s årsberättelse 2015 har publicerats. Publikationen i webbformat innehåller verksamhetsberättelsen, koncernbokslutet och moderbolagets bokslut, revisionsberättelsen och en redogörelse för Fingrids förvaltnings- och styrningssystem samt för löner och arvoden.
 Fingrids principer för ansvarsfull verksamhet har inkluderats i årsberättelsen.
Årsberättelsen finns tillgänglig på finska och engelska på bolagets webbplats http://annualreport.fingrid.fi/fi/2015 (på finska och engelska), varifrån den även kan skrivas ut som en pdf-fil.
 
Fingrid Abp
Marjaana Kivioja
kommunikationschef
Tfn 030 395 5267