;
17.5.2016 10:40
Pressmeddelanden, Aktuellt, Elmarknaden

Elsystemets förändringar kräver ny energipolitik och en starkare marknad

Det nordiska elsystemet står inför betydande förändringar. Övergången till koldioxidsnål elproduktion innebär en enorm omvälvning. En energipolitik som enbart bygger på nationella perspektiv kan inte lösa framtidens problem. Elmarknadens funktion håller på att försämras, vilket utgör ett hot mot elleveranssäkerheten. Som stamnätsbolag ser Fingrid med oro på utvecklingen och föreslår konkreta åtgärder för en hälsosammare elmarknad så att övergången till ett koldioxidsnålt elsystem kan ske på ett sätt som är kostnadseffektivt för hela samhället.

Omfattande subventionssystem baserade på nationella utgångspunkter har på kort tid ökat produktionen av förnybar el avsevärt på den nordiska elmarknaden. Det har resulterat i ett energiöverskott på elmarknaden som fått marknadspriserna att rasa till en artificiellt låg nivå och lett till nedläggning av marknadsmässig elproduktion. Kondenskraftskapaciteten som används för reglering i Finland har minskat dramatiskt och i Sverige har man fattat beslut om att stänga kärnkraftverk i förtid. Det finns i dagsläget inga förutsättningar för marknadsmässiga investeringar på elmarknaden. Risken är att man med tiden kommer att bli tvungen att stödja all elproduktion, vilket skulle stå samhället mycket dyrt.

– Marknadsmekanismen reglerar elhandeln mycket effektivt. I vinter förblev priserna låga trots sträng kyla först i Finland och senare i Norge och Sverige. Vi är oroade över att denna mekanism kan försvinna om man förstör marknaden, säger Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen.

Det nordiska elsystemet är i snabb takt på väg mot en situation där vi i genomsnitt har tillräckligt om inte för mycket el, men där medborgarna och industrin inte alltid får el när de behöver den. Leveranssäkerheten är hotad. På lång sikt kan lagring av el med olika metoder vara en lösning, men lagringstekniken kommer inte att vara till någon hjälp under detta årtionde.

Förutom energipolitiska lösningar måste elmarknaden utvecklas för att skapa flexibilitet i systemet på marknadsmässiga villkor. Det innebär att all prisreglering bör avskaffas på elmarknaden, vilket skulle stärka prissignalerna som styr produktionen och förbrukningen av el. Följden blir större variationer i elpriserna, men i synnerhet på lång sikt skulle hela samhället dra nytta av den ökade kostnadseffektiviteten.

– Jag hoppas att beslutsfattarna tar mod till sig och förbinder sig till marknadsmässiga alternativ på vägen till framtidens elsystem. Utgångspunkten är att klimatmålen ska uppnås, men frågan är om man vill uppnå dem kostnadseffektivt på marknadsmässiga villkor eller ineffektivt och centralstyrt, säger Ruusunen.

Fingrid har under våren undersökt olika åtgärder för att stabilisera marknaden. I diskussionspappret ”"Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa - mitä voimme tehdä ?", Electricity market needs fixingr – What can we do?”,  som publicerats idag presenteras ett antal konkreta sätt att främja marknaden under övergångsperioden mot framtidens elsystem. Åtgärderna relaterar till bland annat prissättning för regler- och balanskraft, effektreserver och sammankoppling av detaljist- och grossistmarknaden. Förutom stora elförbrukare måste efterfrågeflexibilitet och fördelarna det innebär möjliggöras även för hushåll.

– Vi tror att de åtgärder som läggs fram i pappret är ett steg i rätt riktning. Vi hoppas kunna väcka en bredare debatt kring dessa teman och den energipolitiska riktningen, inte bara i Finland utan i hela Östersjöområdet. Det står klart att vi inte kan fortsätta på denna väg, betonar Ruusunen.

Fingrids diskussionspapper ”Elmarknaden i behov av korrigering – vad kan vi göra?” som publicerades idag, den 17 maj, presenterar förslag på ett antal konkreta åtgärder för att återställa elmarknadens funktionsduglighet.

Vi hoppas att diskussionspappret väcker intresse och att vi får mycket respons på både de föreslagna utvecklingsåtgärderna och övriga förbättringar från aktörerna på marknaden. Vänligen skicka in kommentarer senast den 15.9.2016 till markkinamalli@fingrid.fi.

Mer information:

Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 51 40
Direktör Asta Sihvonen-Punkka, tfn 030 395 52 35