;
21.1.2015 12:00
Pressmeddelanden, Projekt

Västkusten har snart Finlands modernaste huvudled för elöverföring

Driftsättningen av kraftledningsförbindelsen mellan Ulvsby och Kristinestad firas idag i Björneborg. Den över 350 kilometer långa kraftledningen kommer att färdigställas före utgången av år 2016.
Ett omfattande investeringsprogram pågår i Finlands elöverföringsnät. Fingrid bygger under innevarande årtionde ytterligare cirka 2 500 kilometer kraftledning och mer än tio nya elstationer. Investeringsprogrammet möjliggör framtidens nya energilösningar i Finland.
 
Västra Finland står just nu i fokus för investeringsprogrammet. Ett stort antal vindkraftsprojekt planeras på Finlands västkust och det är delvis just därför som det största sammanhängande kraftledningsprojektet i Fingrids historia pågår i området. Det föråldrade 220 kilovolts nätet i Österbottens elöverföringsnät, som till största delen byggdes på 1970-talet och har otillräcklig överföringsförmåga, ersätts till stora delar med ett 400 kilovolts nät. Fram till år 2017 kommer det i Österbotten allt som allt att färdigställas ett 400 kilovolts ringnät från Björneborg till Uleåborg, sju nya elstationer och 350 kilometer 400 kilovolts kraftledningar. Totalt sett investeras cirka 250 miljoner euro i förbättringen av nätet i Västra Finland under åren 2007–2016. Byggandet av elstationerna och kraftledningarna är en betydande sysselsättare och innebär en insats av flera hundra årsverken på arbetsplatserna.
 
Förbättringen av elöverföringsnätet i Österbotten inleddes år 2007 och består av tre stora projekthelheter:
 
  • En 400 och 110 kilovolts kraftledningsförbindelse från Seinäjoki till Vasa och en ny transformatorstation i Nivala färdigställdes år 2011.
  • I kaftledningsprojektets andra skede färdigställdes en 400 kilovolts kraftledningsförbindelse från Ulvsby till Kristinestad. Driftsättningen av detta projekt firas idag i Björneborg.
  • Som sista steg byggs en 400 kilovolts kraftledningsförbindelse från Karleby till Muhos och färdigställs 2016.
Fingrids investeringsprogram stödjer för sin del Finlands energi- och klimatstrategi. Projekten i Österbotten ger en säkrare eltillförsel i området och skapar förutsättningar för anslutning av både vind- och kärnkraft till stamnätet. Den nya överföringsförbindelsen stärker även elöverföringskapaciteten mellan norra och södra Finland och förbättrar därmed möjligheterna för effektiv verksamhet på elmarknaden. Vid planeringen av projektet har strävan varit att så långt det är möjligt lyssna på markägarnas önskemål och hitta lösningar som medför så litet skador som möjligt när förbindelsen byggs.

Kraftledningen Ulvsby–Kristinestad:
 
I två separata kraftledningsprojekt förnyades 115 kilometer kraftledning. Den nya 400 kilovolts kraftledningen byggdes huvudsakligen där 220 kilovolts kraftledningen har funnits. Huvudentreprenör för projektets södra sträckning, från Ulvsby till Leväsjoki, var den italiensk-finsländska arbetsalliansen Destia-Tecnolines-Sirti, DTS. För byggarbetena med den norra sträckningen från Leväsjoki till Kristinestad svarade Eltel Networks Oy.
 
Placeringen av den förnyade elstationen i Ulvsby är väsentlig för den regionala elöverföringen och hela stamnätet. Utmaningarna i projektet var arbetet på elstationen i drift och under spänningsförande kraftledningar.  Elstationsentreprenaden omfattade byggande av 400/110/20 kV öppna ställverk, transformatorsystem och kontrollbyggnader samt styr- och skyddssystem. För elstationsentreprenaden svarade ABB Oy och för stationens ledningsarrangemang Destia-Tecnolines-Sirti, DTS.
 
I Kristinestad byggdes den nya Kristinestads elstation. Elstationsentreprenaden omfattade byggande av 400/110/20 kV öppna ställverk, transformatorsystem och en kontrollbyggnad samt styr- och skyddssystem. Huvudentreprenör var Infratek Finland Oy. De omfattande ledningsarrangemangen och förnyandet av ledningar i närheten av Kristinestads station genomfördes av Eltel Networks Oy.
 
De totala kostnaderna för projektet uppgår till 70 miljoner euro. Bygg- och avbrottstidtabellerna var i alla projekt mycket snäva, men alla arbeten med kraftledningar och elstationer färdigställdes enligt planerade tidtabeller och budgeter och på alla arbetsplatserna hade personalens elsäkerhet och övriga arbetssäkerhet beaktats väl.
 


Utvecklingen för kraftledningsprojektet på västkusten och de centrala knutpunkterna
 
Mer information:
verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 5140