;
29.10.2015 15:00
Pressmeddelanden

Fingrids stamnätsavgifter höjs – målet är stabila och förutsägbara tariffer

Fingrid Abp höjer stamnätsavgifterna med i genomsnitt 14 procent från och med början av 2016. Höjningarna bygger på en högre godkänd intäktsnivå i den nya regleringsmodellen och används till att finansiera bolagets investeringar. Trots höjningarna är stamnätsavgifterna fortfarande relativt förmånliga i Finland jämfört med andra europeiska länder.
Det finländska stamnätsbolagets verksamhet och prissättning övervakas av Energimyndigheten. I januari börjar en ny tillsynsperiod och stamnätsbolaget får då hålla en något högre intäktsnivå än under de senaste åren. Energimyndighetens nya regleringsmodell höjer den godkända intäktsnivån närmare den europeiska nivån.
 
Fingrids resultat för det nuvarande räkenskapsåret exklusive förändringar i verkligt värde och skatter ser ut att bli betydligt bättre än året innan, och bolaget väntas därför få ett intäktsöverskott för tillsynsperioden som slutar år 2015. Som bolaget tidigare meddelat har intäktsöverskottet beaktats vid fastställandet av stamnätsavgifterna för år 2016 som en prissänkande faktor.
 
Bolaget kommer att höja stamnätsavgifterna för den nya tillsynsperioden som börjar vid årsskiftet till en rimlig intäktsnivå som fastställts av myndigheterna, i genomsnitt med 14 procent. Trots höjningen är priserna fortfarande förmånliga på europeisk nivå och elpriset för vanliga konsumenter kommer inte att påverkas särskilt mycket. För närvarande utgör stamnätsavgiften bara två procent av konsumenternas elräkning. För den som bor i en höghuslägenhet innebär det en höjning på två euro per år och för människor som bor i egnahemshus med elvärme höjs elräkningen med sex euro om året.
 
– Den nya intäktsnivån hjälper även Fingrid att se till att stamnätet i Finland också fortsättningsvis tillhör de mest tillförlitliga i världen. Ett tillförlitligt kraftnät är en grundpelare för ett fungerande samhälle och bolaget kommer därför att fortsätta investera i att stärka stamnätet, kommenterar verkställande direktör Jukka Ruusunen.
 
Fingrids årliga investeringskostnader för 2015–2016 uppgår till cirka 150 miljoner euro. Branschen har flera betydande investeringar framför sig som krävs för att tillgodose kundernas behov, modernisera äldre delar av stamnätet, bidra till elmarknadens utveckling och uppfylla kraven i elmarknadslagen.
 
– Myndigheterna har beaktat investeringsbehoven i sin reglering. Fingrid får i fortsättningen ha något högre intäkter än tidigare för att kunna uppfylla sin grundläggande funktion och genomföra nödvändiga investeringar, berättar Ruusunen.
 
För Fingrids kunder innebär den nya regleringsmodellen att stamnätsavgifterna utvecklas på ett stabilare och mer förutsägbart sätt. Modellen kommer att gälla i åtta år i stället för fyra år som tidigare.
 
Den nya modellen gör även hanteringen av flaskhalsintäkter mer transparent, eftersom de framöver behandlas separat och eftersom deras variationer inte längre kommer att påverka stamnätsavgifterna.
 
Mer information:
Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn 030 395 52 13 eller 040 592 44 19
(anträffbar torsdagen 29.10.2015) eller
Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 51 40 tai 040 593 84 28 (anträffbar fredagen 30.10.2015)