;
14.4.2015 12:15
Börsmeddelanden

Fingrids årsberättelse 2014 har publicerats

Fingrid Abp:s årsberättelse 2014 har publicerats. Publikationen i webbformat innehåller verksamhetsberättelsen, koncernbokslutet och moderbolagets bokslut, revisionsberättelsen och en redogörelse för Fingrids förvaltnings- och styrningssystem samt för löner och arvoden. Fingrids principer för ansvarsfull verksamhet har inkluderats i årsberättelsen.
Årsberättelsen finns tillgänglig på finska och engelska på bolagets webbplats http://annualreport.fingrid.fi/fi/2014, varifrån den även kan skrivas ut som en pdf-fil.
 
Fingrid Abp
Marjaana Kivioja
kommunikationschef
Tfn 030 395 5267