;
31.3.2015 12:45
Aktuellt

Fingrid har publicerat sitt beslut om fastställande av stamnätet

Fingrid har publicerat sitt beslut om fastställande av stamnätet den 31 mars 2015. Beslutet om fastställande har fattats utifrån situationen i början av följande tillsynsperiod den 1 januari 2016.

​Det är Fingrids skyldighet som stamnätsinnehavare att fastställa sitt stamnät första gången i mars 2015. Fastställandet gäller alla de elledningar, elstationer och andra anläggningar som hör till stamnätet och som omfattas av överföringstjänsten. Fastställningsskyldigheten grundar sig på den gällande elmarknadslagen (588/2013).
 
Beslutet om fastställande ska inlämnas till Energimyndigheten senast nio månader innan den följande tillsynsperioden börjar. 
 
Tidtabellen för fastställande av stamnätet:

  • Fingrids förslag till beslut om fastställande för intressegruppernas yttrande, yttrandetiden är 23.1–16.2.2015
  • Fingrids beslut om fastställande inlämnas till Energimyndigheten och ges intressegrupperna för kännedom i mars 2015
  • En avtalspart i fråga om stamnätsinnehavarens nättjänst har rätt att inom en månad från det att stamnätsinnehavaren har publicerat sitt beslut om fastställande begära att Energimyndigheten ska pröva huruvida beslutet eller ändringar i det är lagenliga
  • Energimyndigheten granskar att beslutet är lagenligt inom tre månader från det att beslutet om fastställande har inlämnats
  • Ändringar i beslutet om fastställande av stamnätet under tillsynsperioden görs högst en gång per år och vid ändringar tillämpas ett motsvarande yttrande- och beslutsförfarande


Närmare upplysningar lämnas av:
ledande expert Pertti Kuronen, tfn 0400 462 614
kundchef Petri Parviainen, tfn 0400 527 706

Bilagorna och utlåtandena till meddelandet finns endast på finska. Det finskspråkiga meddelandet finns bakom denna länk.