;
15.1.2014 10:00
Aktuellt, Elmarknaden, Kraftsystem

Utredning om centraliserat informationsutbyte inom elmarknaden igång

​ Fingrid startade i början av året ett utredningsprojekt som gör en omfattande utvärdering av informationsutbytet och utvecklingsbehovet inom detaljmarknaden för el. Huvudmålet med projektet är att reda ut en eventuell centralisering av dagens decentraliserade informationsutbyte till så kallad datahub. Informationsutbyte behövs i hanteringen av olika affärsprocesser inom elmarknaden som till exempel balansredovisning, slutkonsumenternas adressändringar och byte av försäljare.
Projektet utreder nuläget för informationsutbytet ur olika synvinklar, kartlägger vilka effekter framtidens utvecklingsriktningar inom elmarknaden har på informationsutbyte och beskriver datahub-projekt som har genomförts eller pågår i närområdet. Med detta som underlag planeras en motiverad lösning för informationsutbyte för framtiden samt utarbetas en plan med tidtabell för genomförande.

– Vår uppfattning är att ett centraliserat informationsutbyte kan förbättra kvaliteten på den utbytta informationen och göra affärsprocesserna effektivare för företagen inom branschen. Ett centraliserat informationsutbyte kan erbjuda elmarknaden nya funktionaliteter och tjänster, säger projektchef Pasi Aho på Fingrid.

Enligt Aho används idag EDI (Electronic Data Interchange) inom informationsutbyte, vilket innebär överföring av formbunden information från en dator till en annan. Där överförs data på elektronisk väg med en överenskommen meddelandestandard. En datahub kan i sin tur fungera som ett centralt datalager där marknadsaktörerna levererar och tar emot information om detaljmarknaden. Dessutom kan datahuben genom att behandla och bearbeta information underlätta marknadsaktörernas arbete med informationshantering.

Projektet genomförs i nära samarbete med intressenter inom branschen. I kartläggningen av läget i början av året intervjuas aktörer i branschen. Dessutom kompletteras intervjuerna med en omfattande elektronisk enkät. Projektet stöds av två olika grupper bestående av representanter för branschen – en mindre core-arbetsgrupp och en större referensgrupp. Därmed kan projektet utnyttja de mångsidiga kunskaper och åsikter som marknadsaktörerna, myndigheterna och andra intressenter har.

En mellanrapport om utredningsprojektet publiceras våren 2014 och slutrapporten före utgången av år 2014. Arbets- och näringsministeriet fattar så småningom ett eventuellt beslut om att bygga upp en datahub i Finland.
I projektet bistås Fingrid av Pöyry Management Consulting Oy och Empower IM Oy som konsulter.

Mer information:
Projektchef Pasi Aho, Fingrid Oyj, tel. 030 395 5262
Ledande expert Juha P. Leinonen, Pöyry Management Consulting Oy,
tel. 010 33 26648
Utvecklingsdirektör Jan Segerstam, Empower IM Oy, tel. 044-4252218

Fingrids landsomfattande stamnät utgör en väsentlig del av Finlands elsystem. Stamnätet är ett stomnät för elöverföringen, till vilket stora kraftverk, fabriker och regionala distributionsnät har anslutit sig. Fingrid ser till att Finland har tillgång till el störningsfritt.

Pöyry är ett internationellt konsultations- och ingenjörsföretag. Vi tillhandahåller tjänster för kunder inom energibranschen och industrin över hela världen, samt lokalt på våra kärnmarknader. Pöyry har cirka 6 500 experter i sin tjänst. Pöyry Management Consulting Oy ingår i Pöyry-koncernen.

Empower IM Oy är en tjänsteleverantör som är specialiserad på informationshanteringstjänster inom energibranschen. Empower IM utvecklar inte bara tjänster,utan också processer och lösningar för energibranschen i samarbete med branschens aktörer och forskningsinstitut i finländska och europeiska forskningsprojekt.