;
2.9.2013 10:00
Pressmeddelanden

Den nya elmarknadslagen förändrar spelreglerna

I den nya elmarknadslagen som träder i kraft i början av september har stamnät delvis definierats på annat sätt än tidigare. Lagen innehåller nu mer detaljerade krav på förbättrandet av elnätens leveranssäkerhet och på effektiverandet av nätinnehavarnas beredskap. Detta förutsätter nya beredskapsåtgärder och verksamhetsformer inom Fingrid.
Enligt den tidigare definitionen har ett stamnät utgjorts av ett riksomfattande enhetligt och maskat nät som består av elledningar med en nominell spänning på minst 110 kilovolt, inom vilket det mellan elstationerna finns alternativa överföringsrutter i händelse av störningar. Enligt den nya lagen hör även en enskild radiell ledning till stamnätet, om den har en tillräckligt hög spänning och om den matar en stor förbrukningskoncentration i distributionsnätet.
 
Avgränsningen av stamnät medför nya utmaningar
 
Enligt den nya stamnätsdefinitionen ansvarar Fingrid även för byggandet av enskilda högspänningsledningar exempelvis i redan befintliga överföringsnät i större städer. I exempelvis Helsingfors planeras en 400 kilovolts matarledning, som skulle genomföras i form av en jordkabel. 
 
Lagändringen inverkar även på ansvarsfördelningen. Förbindelser som hör till stamnätet ska enligt den normala regeln säkerställas, såvida ett fel inte enbart har lokala följder. Detta kan inte åtgärdas med hjälp av en enda matarledning, utan det krävs att även denna anslutning säkerställs.
 
– De definitioner som nu tagits in i lagen leder utan vidare till att Fingrid bör omvärdera och säkerställa sina funktioner.  Vi måste få vår verksamhet att svara mot definitionen i lagen. Utvidgningarna i verksamheten kommer att täckas med stamnätets tariffavgifter, konstaterade Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen på den presskonferens som hölls idag.
 
Ruusunen berättade på presskonferensen att elnätet enligt den nya elmarknadslagen bättre än tidigare måste planeras, byggas och upprätthållas att tåla bland annat störningar som beror på vädret.
 
– I den nya elmarknadslagen förutsetts det att nätinnehavarna förbättrar överföringskapaciteten och funktionssäkerheten i sina nät. I lagen har det även införts ett mål om att också i fortsättningen bevara Finland som ett enhetligt budområde för elhandeln, påpekade Ruusunen.
 
Bolaget kommer även i övrigt att påföras nya uppgifter i och med att den nya lagen om certifiering och angivande av elens ursprung definierar Fingrids roll som registerförare av ursprungsgarantier från den 1 juli 2013. Ursprungsgarantin är ett intyg över att elen har producerats från förnybara energikällor. Systemet syftar till att öka användningen av förnybara energikällor. Som registerförare har Fingrid i uppgift att bevilja, överföra, återkalla och makulera ursprungsgarantier för el på ett jämlikt och icke-diskriminerande sätt med avseende på elmarknadsparterna.
 
Vad ändras på elmarknaden?
  • I elmarknadslagen har avgränsningen av stamnätet preciserats så att även radiellt enskilda ledningar kan höra till stamnätet, om de har en tillräckligt hög spänning och de matar en stor konsumtionskoncentration i distributionsnätet.
  • I lagen regleras om åtskiljande av ägande i fråga om stamnätsinnehavare. Fingrid Abp:s verksamhet överensstämmer redan med kraven i elmarknadsdirektivet; nu införs bestämmelserna även i lagstiftningen.
  • Enligt den nya elmarknadslagen ska ett distributionsnät planeras, byggas och upprätthållas så att fel i distributionsnätet som uppkommit till följd av storm eller snöbelastning inte orsakar avbrott i eldistributionen på över 6 timmar för nätanvändare inom detaljplaneområden eller på över 36 timmar för nätanvändare på ett annat område. 
  • Lagen preciserar också kraven på funktionssäkerhet för stamnät och högspänningsdistributionsnät. Därtill påförs nätinnehavare en allmän beredskapsskyldighet i händelse av störningar under normala förhållanden och under undantagsförhållanden.
  • De standardersättningar som betalas kunderna vid elavbrott höjs.
  • Lagen främjar tillgången till el- och naturgasnäten, och exempelvis vindkraftverkens möjligheter att ansluta sig till elnäten med en gemensam anslutningsledning underlättas.
  • Lagpaketet preciserar bestämmelserna om el- och naturgaskonsumenternas rättigheter. Byte av elleverantör underlättas.
  • Konsumenterna ska erbjudas olika betalningssätt för betalningen av el- och naturgasräkningar.
  • Energimarknadsverkets uppgifter, behörigheter och oberoende förenhetligas med kraven i EU-lagstiftningen.

Stamnätstarifferna är bland de lägsta i Europa

Fingrid har rapporterat om behoven att höja stamnätsavgifterna redan i flera års tid. Vid ingången av detta år höjdes industrins och energibolagens stamnätsavgifter med i genomsnitt 15 procent.  Från ingången av år 2014 kommer överföringspriserna att höjas med i genomsnitt åtta (8) procent. För vanliga konsumenter är prisändringen inte betydande. För tillfället är den ökning av avgiften som stamnätsöverföringen orsakar för ett medelstort egnahemshus med direkt eluppvärmning cirka 5 euro om året och för en höghuslägenhet cirka en halv euro om året jämfört med året innan.

- Utöver ett omfattande investeringsprogram håller även stamnätsverksamhetens marknadsmässiga kostnader på att öka. Trots måttfulla förhöjningar strävar Fingrid efter att hålla konkurrenskraftiga tariffer ur ett europeiskt perspektiv. Våra tariffer hör till de förmånligaste i Europa. Vi har lyckats uppnå en god kostnadseffektivitet och det är någonting vi kommer att satsa på inom verksamheten även i fortsättningen, konstaterade Ruusunen.

Fingrids landsomfattande stamnät är en viktig del av Finlands elsystem. Stamnätet är ett stomnät för elöverföringen, till vilket stora kraftverk, fabriker och regionala distributionsnät har anslutit sig. Fingrid ser till att Finland har tillgång till el störningsfritt. 

Fingrid arrangerar idag ett seminarium för sina intressegrupper i Helsingfors mässcentrum, på vilket man behandlar kommande stamnätstariffer och avtalsstrukturer samt hur investeringsprogrammet fortskrider. Seminariets anföranden kan följas på Internet antingen direkt i form av webcasting eller i efterskott som en videoinspelning.

Länk till sändningen

 
Närmare information:
verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 040 593 8428
Kan nås per telefon 2.9 kl. 11.00 genast efter presskonferensen samt kl. 14.30–15.00 eller kl.16.00.