;
16.11.2012 12:05
Pressmeddelanden

Ytterligare ett steg mot en gemensam nordisk balansavräkning

Svenska Kraftnät, Statnett och Fingrid har beslutat att ge Fingrid i uppdrag att ta över huvudansvaret för balansavräkning samt skapa en gemensam nordisk avräkningsenhet. Ett bolag kommer att etableras med huvuduppgift att hantera balansavräkningen i Sverige, Finland och Norge.

​De systemansvariga aktörerna i Finland (Fingrid), Norge (Statnett)och Sverige (Svenska Kraftnät) kom år 2010 överens om att starta ett projekt med syfte att etablera en gemensam nordisk balansavräkning (Nordic Balance Settlement, NBS). I december 2011 beslutade de tre systemansvariga att gå vidare till implementeringsfasen av projektet. Implementeringen omfattar harmonisering av regler för balansavräkning samt etablering av den nya avräkningsenheten som ska hantera balansavräkningen för alla balansansvariga företag i Sverige, Norge och Finland. De nationella systemansvariga aktörerna kommer att fungera som lokala underenheter för att säkerställa kundstöd till de lokala marknadsaktörerna. Den nya gemensamma avräkningsenheten förväntas starta sin verksamhet under 2015.
 
Syftet med balansavräkning är att för varje balansansvarigt företag och timme upprätta en kraftbalans som baseras på företagets planer och uppmätta värden för produktion/inköp och förbrukning/försäljning av elektricitet. De balansansvariga företagen är ekonomiskt ansvariga för eventuella uppkomna obalanser.
 
NBS-projektets huvudsakliga målsättning är att skapa mer effektiva verksamhetsförutsättningar för alla balansansvariga företag, oberoende av vilket elområde eller land de är verksamma i. Dessutom skapas gemensamma regelverk och standarder för datautbyte i samarbete med andra aktörer på elmarknaden. Detta uppnås genom att erbjuda en gemensam balansavräkning för alla balansansvariga företag i de tre länderna.
 
Den framtida modellen stödjer en gemensam nordisk slutkundmarknad genom att sänka tröskeln för nya aktörer, stödja en effektiv gränsöverskridande verksamhet och minska kostnader - då samma system och metoder kan användas i flera länder.
 
– En gemensam balansavräkning är ett viktigt steg mot en integration av den nordiska elmarknaden. Det är ett bra exempel på ett internationellt samarbete som verkar för kundens bästa i alla länder, säger Jukka Ruusunen, VD för Fingrid.
 
 
 
För mer information:
Fingrid: Pasi Aho +35 830 395 5262
Svenska Kraftnät: Tania Pinzón +46 84 758 288
Statnett: Tor Heiberg +47 99 353 969
www.nbs.coop