;
25.1.2012 13:30
Pressmeddelanden, Projekt

Den nya likströmsförbindelsen mellan Sverige och Finland invigdes idag

Likströmsförbindelsen Fenno-Skan 2, som går mellan Finland och Sverige, invigdes idag under festliga ceremonier i Raumo och Söderfors. Förbindelsen togs i bruk på elmarknaden redan i slutet av år 2011 och användningsgraden har varit mycket hög. Överföringsförbindelsen har klart ökat smidigheten på marknaden då skillnaderna i elpriset i Finland och Sverige har minskat. Dessutom förbättrar förbindelsen driftsäkerheten i kraftsystemet.​
Likströmsförbindelsen Fenno-Skan 2, som går mellan Finland och Sverige, invigdes idag under festliga ceremonier i Raumo och Söderfors. Förbindelsen togs i bruk på elmarknaden redan i slutet av år 2011 och användningsgraden har varit mycket hög. Överföringsförbindelsen har klart ökat smidigheten på marknaden då skillnaderna i elpriset i Finland och Sverige har minskat. Dessutom förbättrar förbindelsen driftsäkerheten i kraftsystemet.
 
Fenno-Skan 2 är den andra likströmsförbindelsen mellan Sverige och Finland. Fenno-Skan 1 togs i kommersiellt bruk i december 1989. Den nya 800 MW och 500 kV elförbindelsen som invigdes idag höjer överföringskapaciteten mellan länderna med 40 procent.
 
Projektet startade år 2005 och har genomförts som ett samarbete mellan ländernas stamnätsbolag Fingrid Oyj och Svenska Kraftnät. Byggkostnaderna uppgick inalles till ca 315 miljoner euro.
 
Likströmsförbindelsens totala längd är ca 300 kilometer, varav själva sjökabeln är ca 200 kilometer. I båda ändarna av förbindelsen finns omriktarstationer som omvandlar likström till växelström och vice versa. I Finland ansluts sjökabeln i stamnätet på Raumo elstation. I Sverige ligger anslutningspunkten till landets stamnät ca 150 km norr om Stockholm, på elstationen i Finnböle. Omriktarstationerna byggdes av Svenska ABB och sjökabeln levererades av Nexans Norway AS.
 
Flera års projekt
 
Projektet startades redan år 2005 för att man skulle kunna tillgodose de framtida behoven på marknaden. Särskilt i fjol framgick det att överföringskapaciteten mellan Finland och Sverige inte längre räcker till för efterfrågan på marknaden. På grund av de stora variationerna i den nordiska vattenkraftsproduktionen kunde inte tillräckligt med el överföras mellan Finland och Sverige, varvid prisskillnader uppkom mellan länderna. I fjol var det exceptionellt vanligt med skillnader i pris, under hela 23 procent av tiden. Från och med november började prisskillnaderna minska i och med ibruktagandet av Fenno-Skan 2. Även indelningen av prisområden i Sverige har bidragit till att jämna ut priserna.
 
Fenno-Skan 2 är en av de viktigaste nya nordiska överföringsförbindelserna. Förbindelserna knyter de nordiska elmarknaderna allt närmare varandra. Investeringen kommer att bidra till att de tillfälliga skillnaderna i elpriserna mellan länderna som uppstår på grund av uppdelningen av elmarknaden minskar. Förbindelsen kommer också att minska marknadsparternas kostnader för skydd mot prisdifferenser. Den effektiviserade konkurrensen blir till fördel för elförbrukarna.
 
Förbindelsen kommer också att minska svinnet i de nordiska elöverföringsnäten och kostnaderna för anskaffning av reserver samt förbättra tillgången till el. Allteftersom ett nytt kärnkraftverk ansluts till det finska elsystemet och andelen produktionskapacitet för förnybar energi växer under de närmaste åren, kommer den växande importen och exporten att underlätta balanseringen av elsystemet.
 
Förbindelsen invigdes samtidigt i Finland och Sverige
 
Invigningsceremonierna hölls samtidigt i Finland och Sverige. I Finland invigdes sjökabeln på elstationen i Raumo av industrirådet Arto Lepistö, Arbets- och näringsministeriet och Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen. Näringsminister Jyri Häkämies framförde sin hälsning via en video. I Söderfors i Sverige leddes ceremonin av energiminister Anna-Karin Hatt och Svenska Kraftnäts verkställande direktör Mikael Odenberg.
 


 
Ytterligare information:
verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 040 593 8428
vice verkställande direktör Kari Kuusela, tfn 040 502 7333