;
23.8.2011 12:00
Pressmeddelanden, Projekt

Träd fälls i kantzoner till kraftledningar vid tätorterna i Jyväskylä

Stamnätsbolaget Fingrid och Jyväskylä stad kommer under den kommande vintern att fälla träd i kantzoner till kraftledningar vid tätorterna nära stadens centrum. Märkning av de områden som ska avverkas påbörjas under tidig höst. Avverkningsarbetet är nödvändigt för att garantera invånarnas säkerhet och säkra elöverföringen.
Fingrid ansvarar för att elöverföringssystemet i stamnätet fungerar. Cirka 14 000 kilometer högspänningsledningar som ägs av bolaget genomkorsar Finland. Nära Jyväskylä stads centrum går Fingrids kraftledningar på 110 kilovolt från Keljo elstation via Hämeenlahti till Rauhalahti och vidare från Rauhalahti via Kangasvuori mot Vihtavuori.
 
Ledningsområdet som har inlösts för kraftledningar består av en ledningsgata samt en s.k. kantzon på tio meter på vardera sidan av ledningsgatan där trädbeståndets höjd är begränsad. I framkanten av kantzonen får höjden på trädbeståndet inte överstiga tio meter och i bakkanten får höjden inte överstiga tjugo meter. Ledningsgatorna röjs regelbundet antingen maskinellt eller för hand med 5‒7 års intervaller. Trädbeståndet i kantzonen åtgärdas med 10‒25 års intervaller. Träd som är för höga fälls eller toppkapas, varvid 2‒4 meter av toppen sågas av med hjälp av en helikopterburen såg.
Träden i kantzonerna till de av Fingrids kraftledningar som går nära Jyväskylä centrum har kapats med hjälp av en helikopterburen såg för över tio år sedan.
 
‒ Under ett decennium har kantträden vuxit och en ny behandling av dessa är nödvändig. Kapningen som utförts med hjälp av en helikopterburen såg har gjort höjden på trädbeståndet i kantzonerna homogen och trädbeståndet är nu nästan genomgående för högt. En ny kapning med en helikopterburen såg är varken tekniskt eller ekonomiskt förnuftigt, berättade regionchef Ari Levula från Fingrid i Jyväskylä i tisdags.
 
I områden kring Jyväskylä centrum är staden den största markägaren. Fingrid har avtalat med förvaltningen av stadens skogsområden om att kantzonerna till Fingrids kraftledningar som är belägna i centrum åtgärdas alla nu på en gång.
 
Arbetet inleds med märkning av områden
 
Den totala längden på området som ska åtgärdas är cirka 16 kilometer, och arealen på trädbeståndet i kantzonerna är cirka 20 hektar. Fingrid märker bakkanten av kantzonen med ett rött fiberband med texten ”reunavyöhykkeen takareuna”, dvs. bakkant av kantzon.
 
På stadsägd mark genomför staden avverkningen. Trädbeståndet i kantzonerna avverkas antingen helt eller genom att selektivt välja endast de högsta träden beroende på avverkningsytans trädbestånd och läge. På stadens mark genomförs avverkningarna i huvudsak under den kommande vintern.
 
En del av trädbeståndet i kantzonerna står på privatägd mark. Åtgärderna för dessa träd bestäms separat tillsammans med respektive markägare. Dessa områden åtgärdas för det mesta efter stadens egen avverkning.
 
Genom att åtgärda trädbeståndet i kantzonerna vill man garantera människornas säkerhet och en säker elöverföring.
 
Ett träd som sträcker sig för nära en strömledare är en säkerhetsrisk som kan orsaka allvarliga skador. Dessutom är träd som faller på ledningar en av de vanligaste orsakerna till strömavbrott.
 
‒ Vi strävar efter att hålla kraftledningarna, så att säga, trädsäkra. I praktiken betyder det att ett träd inte kan växa närmare en ledning än säkerhetsavståndet tillåter. Enligt tumregeln får det inte finnas något trädbestånd som är högre än fyra meter i närheten av kraftledningar, berättar regionchefen Ari Levula från Fingrid.
 
Ytterligare information:
regionchef Ari Levula, Fingrid Oyj, tfn 030 395 5505 eller 0400 648 522