;

Taajuusohjattujen reservien uusien teknisten vaatimusten käyttöönotto

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat usean vuoden ajan kehittäneet uusia teknisiä vaatimuksia taajuusohjatulle käyttöreserville (FCR-N) ja taajuusohjatulle häiriöreserville (FCR-D)Uusien vaatimusten tavoitteena on yhtenäistää tekniset vaatimukset Pohjoismaissa ja päivittää vaatimukset vastaamaan sähköjärjestelmän muutoksen asettamia tarpeita. 

Keskeisintä uusissa teknisissä vaatimuksissa on vaatimus reservikohteen suorituskyvylle ja stabiiliudelle. Suorituskykyvaatimuksella varmistetaan reservikohteen kyky reagoida riittävän nopeasti taajuuden muutoksiin, ja stabiiliusvaatimuksella varmistetaan, että sähköjärjestelmän taajuudessa ei pääse syntymään hallitsematonta heiluntaa. 

Vuoden 2021 aikana uusia vaatimuksia testataan todellisilla reservikohteilla osana uusien vaatimusten käyttöönoton pilottivaihetta. Pilottivaihe käynnistyy 15.6. ja kestää vuoden 2021 loppuun asti. Lisätietoja pilottivaiheesta löytyy pilottia käsittelevästä uutisestammePohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden tavoitteena on aloittaa uusien vaatimusten käyttöönottovaihe pilottivaiheen jälkeen, vuoden 2022 aikana. 

Uudet tekniset vaatimukset on kuvattu dokumentissa Technical Requirements for Frequency Containment Reserve Provision in the Nordic Synchronous AreaDokumentista Supporting Document on Technical Requirements for Frequency Containment Reserve Provision in the Nordic Synchronous Area löytyy uusia vaatimuksia koskevaa selittävää materiaalia. Edellä mainittuja dokumentteja tullaan pilottivaiheen aikana päivittämään saadun palautteen ja kokemusten perusteella.