;
16.3.2022 12.39
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Ehtomuutokset säätökapasiteettimarkkinoiden uudistuksesta toimitettu Energiavirastolle vahvistettavaksi

Fingrid on toimittanut Energiavirastolle vahvistettavaksi muutosehdotukset manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) toimittajan ehtoihin ja edellytyksiin. Muutosehdotukset koskevat pääosin säätökapasiteettimarkkinoita, ja nykyiset viikkotason säätökapasiteettimarkkinat muuttuvat edellisvuorokauden aamuna käytäviksi tuntimarkkinoiksi. Ehtomuutoksiin sisältyy myös uudet tekniset hintarajat (+/- 10 000 €/MWh) säätötarjoukselle. Muutosehdotusten suunniteltu voimaantulo on alustavasti loppuvuodesta 2022.

Fingrid on laatinut muutosehdotukset 'Sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevan suuntaviivan' *) mukaisiin kansallisiin ehtoihin ja edellytyksiin manuaalisen taajuuden palautusreservin toimittajalle. Muutosehdotusten tarkoituksena on uudistaa säätökapasiteettimarkkinat vastaamaan kasvavaa ylössäätökapasiteetin kysyntää Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen käyttöönoton myötä sekä mahdollistaa paremmin myös alassäätökapasiteetin hankinta tulevaisuudessa.

Uudistuksessa nykyiset viikkotason säätökapasiteettimarkkinat muuttuvat edellisvuorokauden aamuna käytäviksi tuntimarkkinoiksi. Reservikapasiteetti hankitaan kullekin seuraavan vuorokauden tunnille erikseen, ja sen hinta muodostuu kullekin tunnille erikseen. Lisäksi tarjouskoko säätökapasiteettimarkkinoilla pienenee nykyisestä viidestä megawatista yhteen megawattiin ja sanktiointia toimittamattomasta reservistä uudistetaan siten, että nykyinen pysyvyyskäsittely poistuu ja sanktiokerroin puolittuu kymmenestä viiteen.

Ehtomuutoksien myötä reservikohteiden sijainti voidaan huomioida jatkossa paremmin säätökapasiteetin hankinnassa, jolloin siirtoverkon käyttövarmuus saadaan taattua suurien siirtotarpeiden aikana ja mahdollistetaan säätökapasiteetin varaaminen myös muihin kuin tasehallinnan tarpeisiin.

Fingrid esittää ehtomuutosten soveltamisen aloittamista siten, että muutos säätökapasiteettimarkkinoiden tarjouskokoon otettaisiin käyttöön toukokuussa 2022 ja muilta osin muutosten soveltaminen alkaisi loppuvuodesta 2022. Tiedotamme reservitoimittajia käyttöönottosuunnitelman päivityksistä.

Energiavirasto poisti syyskuussa 2021 säätösähkömarkkinoiden ehdoista ylössäätötarjouksen maksimihinnan (5 000 €/MWh) ja muutokselle annettiin vuoden toimeenpanoaika. Nyt Fingrid ehdottaa säätötarjouksille uusia hintarajoja (+/- 10 000 €/MWh) välttääkseen tilanteen, jossa hintarajoja ei ole käytössä. Fingrid esittää, että uudet hintarajat otettaisiin käyttöön, kun pohjoismaisilla siirtoverkonhaltijoilla on valmius ottaa uudet hintarajat yhteisesti käyttöön pohjoismaisilla manuaalisen taajuuden palautusreservin energiamarkkinoilla (säätösähkömarkkinat), mutta Suomessa käyttöönotto olisi viimeistään 1.12.2022.

Energiavirastolle toimitetut luonnokset uusista ehdoista löytyvät täältä:

Lisätietoja:

Laura Ihamäki, Fingrid, puh. 030 395 5166
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Fingridin sidosryhmäkuuleminen ehtomuutoksista >

*) EU:n lainsäädäntöön kuuluva ’Sähköjärjestelmän tasehallintaa koskeva suuntaviiva' (Guideline on Electricity Balancing) astui voimaan 18.12.2017.