;
26.4.2023 11:11
Aktuellt, Börsmeddelanden

Ledningens översikt för Fingridkoncernen 1.1.−31.3.2023

Uppgifterna som presenteras i ledningens översikt beskriver Fingridkoncernens utveckling under perioden januari – mars 2023 och under motsvarande period 2022.

Fingrid ger ut halvårsrapporter i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Dessutom publiceras ledningens översikt för årets första tre och nio månader, där vi presenterar nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska och övriga utveckling.

Uppgifterna som presenteras i ledningens översikt beskriver Fingridkoncernens utveckling under perioden januari – mars 2023 och under motsvarande period 2022, om inget annat anges. Siffrorna har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Ledningens översikt utgör inte en delårsrapport enligt IAS 34. Siffrorna har inte reviderats.

 • Omsättningen januari – mars var lite högre jämfört med året innan. Den milda vintern och sänkta elpriser minskade kostnaderna för den löpande verksamheten. Vinsten före skatter var -80,4 (63,1) miljoner euro. Förlusten för översiktsperioden orsakades av den negativa förändringen i marknadsvärdet på elderivat som skyddar inköpspriset för förlustel.
 • Inga stamnätsavgifter upptogs i januari och februari. Detta kompenserades i bolagets resultat genom att allokera flaskhalsintäkter.
 • Flaskhalsarna i elöverföring och regionala prisskillnader i de nordiska länderna var betydligt lägre än föregående år. Flaskhalsintäkterna uppgick till 71,1 (166,6) miljoner euro.
 • Bolagets investeringsprogram framskrider enligt planerna och investeringarna är större än föregående år. Fingrids likviditet var fortsatt god.

 

Verkställande direktörens översikt: ”Ut ur krisen och med blicken på en modernisering av energisystemet”

När det gäller eltillgången gick vintern bra – tack vare det milda och blåsiga vädret och finländarnas stora insats för att spara el. Vinterns mildhet framgår i att förbrukningstoppen i Finland uppnåddes först den nionde mars, när topplasttimmen i genomsnitt var 12 192 megawatt. Detta är långt i från rekordnivån på 15 105 megawatt som uppnåddes under den stränga januarikölden år 2016. Vi var förberedda på något mycket värre som lyckligtvis inte inträffade. Stamnätets driftsäkerhet låg på en hög nivå hela vintern.

Den kraftiga ökningen av elpriset i Europa som började förra året ledde till en livlig diskussion om hur elmarknaden fungerar. Marknadsmekanismen fungerar dock precis som den ska: När produktionskostnaderna ökar stiger råvarupriset. I kommissionens ändringsförslag för elmarknaden, är marginalprissättningen fortfarande kärnan i verksamheten på marknaden. Spelreglerna för elmarknaden som skapats på europeisk nivå gav den stabilitet som investerare behövde, även i en krissituation: Den europeiska marknadens spelregler är inte utsatta för dagens nationella politiska risker.

På grund av det milda vädret sjönk priserna kraftigt jämfört med förra årets toppar. Sänkningen av elpriserna syntes också genom sänkta priser på kraftsystemets reserver, vilket påskyndades märkbart genom att reservmarknaden delvis öppnades för gränsöverskridande konkurrens. Detta var ett konkret steg för de nationella reservmarknaderna mot Europas storskaliga reservmarknader. På grund av det lugna elmarknadsläget under vintern minskade Fingrids flaskhalsintäkter betydligt. Som vi tidigare meddelade upptogs inga stamnätsavgifter i januari och februari. Detta kompenserades i bolagets resultat med rekordhöga flaskhalsintäkter från föregående år.

Finland har en möjlighet att göra den gröna övergången till en verklig industriell framgångssaga och som en skapare av välmående. Vårt energisystem utvecklas i rasande takt. Elen som förbrukas i Finland orsakar ännu lägre utsläpp. I vår elsystemvision som vi publicerade i mars förbereder vi oss för en betydande ökning av elförbrukningen och produktionen. Antalet anslutningsförfrågningar till produktion som kommer till Fingrid fortsätter att öka: Utöver landbaserad vindkraft inleds nu även investeringar i solenergi och havsbaserad vindkraft. Den ökade produktionen lockar elkonsumenter och utländska investerare. Det finns redan anslutningsförfrågningar relaterade till elförbrukning för över 12 000 megawatt! Tillförlitliga elnät är en av de viktigaste nationella konkurrensfaktorerna i industriprojekt inom grön omställning. Bolagets investeringsprogram framskrider enligt planerna och vi har inlett cirka hundra olika projekt för stamnätsinvesteringar.

På Fingrid har man sedan flera år arbetat för att stärka en öppen, utvecklingsfrämjande och kollektiv företagskultur. Det långsiktiga arbetet har också uppmärksammats utanför bolaget. Tredje platsen i undersökningen Great Place to Work 2022 i kategorin för stora företag fick i år en fin fortsättning när Fingrid vann tävlingen Finlands mest inspirerande arbetsplatser i kategorin medelstora företag.

Nyckeltal

M€

1−3/23

1−3/22

förändring i %

1−12/22

Omsättning

355,3

331,7

7,1

1 815,2

Rörelsevinst*

70,9

61,9

14,5

149,8

Vinst före skatter

-80,4

63,1

-227,3

257,4

Vinst före skatter **

69,6

59,5

16,9

136,4

Räkenskapsperiodens vinst

-64,3

50,6

-227,0

205,8

Investeringar, brutto

56,9

45,6

24,7

276,1

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten***

-76,9

245,3

-131,3

747,5

Räntebärande nettoskulder

363,8

696,3

-47,7

322,7

Balansomslutning

3 111,5

2 749,6

13,2

3 216,6

Soliditetsgrad %

21,1

25,4

 

22,4

* Rörelsevinst exklusive värdeförändringar på derivat

** Vinst före skatter exklusive värdeförändringar på derivat

*** Nettokassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar

 

 • Rörelsevinsten exklusive förändringen av det verkliga värdet på derivat förknippade med den operativa verksamheten uppgick till 70,9 (61,9) miljoner euro. Rörelsevinst exklusive förändring av det verkliga värdet på derivat ökade jämfört med nivån året innan på grund av högre intäkter från balanseringstjänsten.
 • Flaskhalsintäkterna från gränsförbindelserna uppgick till 71,1 (166,6) miljoner euro. Flaskhalsintäkterna, som inkluderar intäkter från överföringsrättigheter (FTR) vid gränsen mellan Finland och Estland, uppgick till 82,6 miljoner euro, varav Fingrids andel är 67,0 (166,6) miljoner euro. Flaskhalsintäkterna allokerades till en omsättning på 67,9 (0,0) miljoner euro för att täcka slopade stamnätsavgifter och till övriga rörelseintäkter på 20,5 (0,0) miljoner euro för att täcka rörelsekostnader. I framtiden kommer Fingrid att använda flaskhalsintäkterna för att finansiera investeringar som ökar gränskapaciteten, och allokera dem till omsättningen och andra rörelseintäkter till förmån för kunderna.
 • Nettokassaflöde från den löpande verksamheten minskade främst som en följd av lägre flaskhalsintäkter. Bolagets likviditet var fortsatt hög.

Väsentliga händelser under rapporteringsperioden 

 • Under januari – mars var stamnätets leveranssäkerhet 100 procent. Inga störningar som påverkade marknadens funktion inträffade i stamnätet.
 • Vädret har varit milt under årets första månader. Finländarna sparade ännu på sina elförbrukningskostnader, elförbrukningen i Finland under perioden januari – mars uppgick till 22,2 (23,5) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes under samma period 18,3 (20,0) terawattimmar el, vilket motsvarade 76,2 (77,1) procent av den totala överföringsvolymen i Finland. Under samma period överförde Fingrid 16,1 (17,5) terawattimmar el till sina kunder, vilket motsvarade 72,6 (74,5) procent av den totala elförbrukningen i Finland. Från Estland till Finland importerades 1 % av timmarna, nettoexporten till Sverige var 8 % av timmarna.
 • Förbrukningstoppen för vinterperioden 2022–2023 inträffade 9.3.2023, när förbrukningen låg på12 192 megawatt kl. 8–9. Cirka 1 351 megawatt importerades från Sverige medan cirka 470 megawatt exporterades till Estland. Grossistpriset på el för Finlands område var 158,09 €/MWh kl. 8–9. 
 • Fingrid hade 65 elstationsprojekt och cirka 230 km kraftledningsprojekt under uppbyggnad. Fingrid gjorde investeringsbeslut om att bygga fyra nya 110 kV elstationer i Böle, Harjavalta, Kolsi och Kissankuja i Satakunta. Dessutom gjordes beslut om att förnya sträckan Siikajoki–Sorsaraivio, expandera 110 kV elstationerna i Vanaja och vid Nådendalssundet samt förnyelse av en 110 kV kraftledning i Nurmijärvi.
 • Antalet arbetsrelaterade olyckor på Fingrids kraftlednings- och elstationsbyggplatser sjönk. Under en översiktsperiod på 12 månader var olycksfrekvensen 4,96 – delmålet för år 2023 är under
 • Fingrid nådde ett mycket bra resultat i den internationella undersökningen av stamnätsbolagen ITOMS (International Transmission Operations and Maintenance Study), där man bedömer effektivitet och kvalitet på stamnätsbolagens underhåll. Driftsäkerheten i Fingrids stamnät fick åter en gång toppbetyg och underhållskostnaderna är lägre än genomsnittet. Fingrid fick utmärkelsen ”Top Performer” för underhållet av elstationerna.
 • Fingrid presenterade en elsystemsvision om förändringarna i elsystemet och Finlands tillväxtmöjligheter inom ren energiproduktion och industriell elförbrukning. Fingrid förbereder sig på omfattande elförbrukning och produktionstillväxt samt skapar beredskap för att utveckla stamnätets transmissionsnät långsiktigt.
 • Balanstjänsternas avgifter för balansansvariga steg från och med 1.1.2023 till 1,7 euro per megawattimme. Fingrid meddelade att balanstjänsternas avgifter sjunker från och med 1.5.2023 till 1,2 euro per megawattimme. Orsaken till prisförändringarna är förändringar i elsystemets reserver och situationer på elmarknaden.
 • Fingrid vann även erkännandet som Finlands mest inspirerande arbetsplatser i kategorin medelstora företag. Valet grundade sig på resultatet från personalundersökningen PeoplePower.
 • Fingrid Oyj:s verkställande direktör, teknologie doktor Jukka Ruusunen meddelade 2.3.2023 att han går i pension 31.12.2023.
 • Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma fastställde 31.3.2023 bokslutet för 2022 och beslutade om utdelning till aktieägarna. Den första delen av utdelningen, totalt 88 691 600,00 euro betalades ut 5.4.2023. Hannu Linna återvaldes som styrelseordförande och som vice ordförande valdes nya styrelseledamoten Leena Mörttinen. Jukka Reijonen återvaldes som styrelseledamot, Jero Ahola och Anne Jalkanen valdes som nya styrelseledamöter.
   

Rättegångar och myndighetsförfaranden 

Teollisuuden Voima Oyj (”TVO”) har 25.5.2022 lämnat en begäran om utredning till Energimyndigheten, där TVO påstår att Fingrid skulle ha försummat sin skyldighet att utveckla nätet i enlighet med elmarknadslagen och/eller annan tillämplig lagstiftning, och som en följd av detta ställt obehöriga restriktioner på anslutningen av kraftverket Olkiluoto 3 till stamnätet, samt att Fingrid skulle ha brutit mot sin offentliga förvaltningsskyldighet i samband med utförandet av sina offentliga administrativa uppgifter. Enligt Fingrids uppfattning saknar TVO:s påståenden grund. Fingrid har lämnat sitt svar på TVO:s påståenden till Energimyndigheten.

Den 14.9.2022 fattade ACER, EU:s byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, ett beslut om de långsiktiga prissäkringsmöjligheterna mellan Finland och Sverige. ACER ålade i sitt beslut att stamnätsinnehavarna i Finland och Sverige att säkerställa att andra prissäkringsprodukter finns tillgängliga och att utveckla arrangemang för dessa. Fingrid har 14.11.2022 överklagat beslutet till ACER:s överklagandenämnd.

Bolaget har inte ändrat sin resultatprognos från den som presenterades i bokslutskommunikén 2.3.2023.

Mer information:

Jukka Ruusunen, verkställande direktör

+358 30 395 5140 eller +358 40 593 8428

Jukka Metsälä, ekonomi- och finansieringsdirektör
+358 30 395 5213 eller +358 40 563 3756

Fingrid är finländarnas stamnätsbolag. Vi säkerställer elförsörjningen till våra kunder och det finska samhället samt utformar ett grönare elsystem för framtiden som bygger på marknadsmässiga villkor.

Fingrid. Kraft med ansvar.

www.fingrid.fi